Zmena legislatívy – návrh metodického postupu

Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie

Zmena legislatívy – návrh postupu

9.1.2012

Upozorňujeme rodičov, ako aj lekárov, že sa na konci roku 2011 zmenila legislatíva v súvislosti s povinným očkovaním a Úrad na ochranu osobných údajov skonštatoval, že táto nová právna úprava porušuje zákon. Uvádzame návrh metodického postupu pre rodičov v prípade, ak sa rozhodnú odmietnuť niektoré z povinných očkovaní.

Milí rodičia, milí lekári,
dovoľujeme si vás informovať, že od 1.1.2012 sa zmenila legislatíva týkajúca sa očkovania. Do vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení pribudli doplnky textu v zmysle novely vyhlášky MZ SR č. 544/2011.
Konkrétne ide o nasledujúce doplnky textu (vyznačené kurzívou):

§ 13
Vykonávanie očkovania
(5) … Ak sa osoba, ktorá má byť očkovaná, nedostaví na povinné očkovanie ani v náhradnom termíne, na ktorý bola pozvaná preukázateľným spôsobom, lekár oznámi túto skutočnosť regionálnemu úradu; lekár oznámi regionálnemu úradu každé odmietnutie povinného očkovania.

§ 14
Kontrola očkovania
(1) … Pri kontrole očkovania sleduje regionálny úrad…
g) počet odmietnutí povinného očkovania podľa druhu povinného očkovania,

V doplnku do § 13 ide v podstate o snahu právne zakotviť prax, ktorú časť pediatrov už praktizovala a na ďalších pediatrov bol z bližšie nešpecifikovaných kruhov vyvíjaný tlak, aby tak činili tiež. Vloženie tohto doplnku do vyhlášky dokazuje, že doteraz oznamovanie prípadov odmietnutia očkovania pediatrami na RÚVZ formou listov nad rámec predpísaných formulárov nemalo oporu v právnych predpisoch.
Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania po neúspešnom rozporovom konaní (21.12) o hromadnej pripomienke, ktorej cieľom bolo odstrániť citované doplnky z novely vyhlášky, dňa 22.12. podala sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov vo veci rozporu navrhovanej novely vyhlášky so zákonom o ochrane osobných údajov. Dňa 28.12. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, a v kópii aj Ministerstvo zdravotníctva SR, obdržali vyjadrenie Úradu na ochranu osobných údajov. Úrad skonštatoval, že úprava spracúvania osobných údajov v novele vyhlášky porušuje zákon č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. Ministerstvo zdravotníctva napriek tomu dovolilo, aby novela vyhlášky vyšla v Zbierke zákonov a aby 1. 1. 2012 vstúpila do platnosti.

Návrh metodického postupu 

Keďže novela vyhlášky je v rozpore so zákonom č. 428/2002, navrhujeme rodičom, ktorí sa rozhodli odmietnuť niektoré z tzv. povinných očkovaní, aby si vytlačili konštatáciu Úradu na ochranu osobných údajov, pediatrovi toto vyjadrenie poskytli a pri komunikácii s ním žiadali, aby pediater ich odmietnutie očkovania nenahlásil, pretože ak ho v zmysle novely vyhlášky nahlási, poruší zákon a dopustí sa nezákonného spracovávania osobných údajov. Treba vedieť, že zákon má vyššiu právnu silu ako vyhláška. Pediatrovi môže poskytnutá konštatácia Úradu na ochranu osobných údajov slúžiť pred RÚVZ ako odôvodnenie, prečo nepostupoval podľa novely vyhlášky, t.j. prečo prípad odmietnutia očkovania nenahlásil. Ak pediater nebude ochotný žiadosť rodiča akceptovať, je tu možnosť upozorniť pediatra na to, že v prípade nahlásenia odmietnutia očkovania, môže rodič podať na pediatra sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov za vedomé nezákonné spracovanie osobných údajov, pričom výška pokuty za porušenie zákona je stanovená do 332000 eur. Taktiež je možné upozorniť pediatra, že za neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi podľa § 374 trestného zákona č. 300/2005 hrozí odňatie slobody až do dvoch rokov.

Konštatovanie Úradu na ochranu osobných údajov potvrdzuje, že všetky doposiaľ uložené pokuty za odmietnutie očkovania boli uložené na základe nezákonného spracovávania osobných údajov. Pediater nemal právo osobitným listom informovať RÚVZ o odmietnutí očkovania, ak sa rodič na termín očkovania dostavil, ale tento zdravotný úkon pre svoje dieťa odmietol. RÚVZ nemal právo takúto informáciu spracovávať, čiže ju mal odmietnuť prijať.

V súlade s týmito poznatkami sme aktualizovali aj našu stránku o odmietnutí/odklade očkovania.