Spolupráca

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania je občianske združenie na dobrovoľnom a dobromyseľnom základe – je to združenie ľudí ktorí sa zaujímajú o tému očkovania a oslovujú ich ciele nášho združenia.

Najjednoduchšou formou spolupráce je členstvo v našom občianskom združení. Členovia dostávajú možnosť prístupu do diskusnej skupiny kde si zdieľame informácie a diskutujeme o našich krokoch.

Členstvo môže byť pasívne alebo aktívne. Pasívne členstvo znamená aspoň stáť váhou svojho členstva za aktivitami Iniciatívy, bez potreby zapájať sa do aktivít. Aj táto forma členstva má veľký význam.

Aktívni členovia sa zapájajú do aktivít spôsobom a mierou, akými sami chcú. Aj jednoduché činnosti, ako napríklad kontrola portálu právnych predpisov, má veľký význam, ak ju niekto vykonáva pravidelne a svedomito.

Význam má aj zapájanie sa do internetových diskusií, pomoc s hľadaním údajov, napísanie listu do médií alebo úrad. Vítané sú samozrejme aj iné formy pomoci, podľa možností a slobodnej voľby.