O nás

Zakladatelia občianskeho združenia, ktorého stránky práve čítate, prišli s Iniciatívou pre uvedomenie si rizík očkovania ako rodičia detí, ktoré spadajú pod legislatívnu povinnosť podstúpiť zákonom predpísané očkovania. Na základe svojich skúseností s očkovaním a poznatkov, ku ktorým prišli, sa rozhodli nielen odmietnuť ďalšie očkovanie svojich detí, ale aj oboznámiť verejnosť s touto u nás tabuizovanou témou a iniciovať dobrovoľnosť očkovania, ako je tomu vo väčšine pôvodných krajín EÚ.

Chceme informovať

V prvom rade chceme ostatným ľuďom, ako aj odbornej verejnosti, postupne v slovenskom jazyku sprístupňovať informácie o obrovských rizikách, ktoré so sebou prináša očkovanie detí od prvých dní po narodení. Takýchto informácií je v zahraničných zdrojoch množstvo, avšak u nás sú zatiaľ zamlčované.

Riziká očkovania sa týkajú všetkých ľudí, ktorí sa očkujú, ale najvýraznejšie sú pri deťoch. Drvivá väčšina rodičov privádza svoje deti na povinné očkovanie bez toho, aby čo len tušila niečo o rizikách, ktoré môžu poznačiť ich deti na celý život. Preto v tejto veci nedokážu zaujať kompetentné stanovisko, ani sa slobodne rozhodnúť, či tento umelý zásah do prirodzenej imunity svojich detí nechajú, alebo nenechajú lekára učiniť. Legislatívna povinnosť je totiž jedna vec, a zodpovednosť rodiča za svoje dieťa je vec druhá — pričom zodpovednosť, ako aj následky za nesprávny krok v tomto smere u nás nenesie štát, ale samotný rodič. Informovanie má umožniť zaujať rodičom v otázke očkovania zrelý, odborne podložený, kompetentný postoj a umožniť mu slobodne sa rozhodovať.

Chceme konať

Okrem informovania verejnosti chceme podnikať aj konkrétne kroky, ktoré by viedli k úprave našej legislatívy v oblasti očkovania. Povinnosť očkovania platí nie len pre deti, ale vyžaduje sa aj pre vykonávanie niektorých povolaní. Čo sa týka očkovania detí, na Slovensku doposiaľ jestvuje a uplatňuje sa tzv. sovietsky model, ktorý predpisuje povinnosť očkovať rad za radom všetky deti podľa stanoveného očkovacieho kalendára, pričom odmietnutím očkovania je rodič vystavený riziku sankcií. Okrem toho naša legislatíva zatiaľ nebráni tomu, aby vakcíny aplikované bábätkám obsahovali jedy, toxické a karcinogénne látky, akými sú napríklad ortuť, formaldehyd a hliník (vo forme zlúčenín).

Našou snahou je ovplyvniť legislatívu v oblasti očkovania smerom k

  • ustanoveniu slobodnej voľby očkovania pre všetkých občanov,
  • ustanoveniu práva rodičov rozhodnúť o očkovaní svojich detí,
  • ustanoveniu práva lekárov odmietnuť vykonávanie očkovania,
  • ustanoveniu povinnosti lekárov informovať občanov o rizikách spojených s očkovaním,
  • ustanoveniu povinnosti odškodnenia obetí očkovania,
  • obmedzeniu používania vakcín obsahujúcich jedy a dôslednej kontrole vakcín, a
  • dôslednému vedeniu štatistík o vedľajších účinkoch očkovania.

V tejto súvislosti sme už nadviazali kontakt s niektorými poslancami Národnej rady SR s cieľom, aby poznatky o rizikách očkovania a zahraničných skúsenostiach s touto problematikou zobrali do úvahy pri prerokovávaní zákona o verejnom zdravotníctve a novely zákona o liekoch a liekovej politike.

Chceme združovať

Na to, aby sa dosiahla dobrovoľnosť očkovania, ustanovila sa povinnosť odškodnenia obetí očkovania, aby sa zrušili niektoré očkovania, či zakázali používať niektoré chemické látky vo vakcínach, bolo v mnohých štátoch potrebné vyvinúť značné úsilie a tlak zdola — zo strany rodičov, odborníkov a verejnosti. Aj preto pozývame k spolupráci všetkých, ktorých téma očkovania oslovuje, alebo sa ich bytostne týka.

Veríme, že sa nám časom podarí vytvoriť takú základňu, ktorá by umožňovala poskytovať aj poradenstvo v oblasti očkovania, či už z medicínskej alebo z právnej stránky. Výhľadovo máme záujem formou besied, konferencií a iných stretnutí, umožniť aj osobné stretávanie ľudí s rovnakým zameraním, cieľmi a možno aj podobnými osudmi.

Veríme, že vám naša stranka už teraz pomôže pri rozhodovaní o očkovaní vašich detí alebo vás samotných. Stránku budeme postupne rozširovať a budeme sa snažiť aj o inú formu informovania o očkovaní. Tešíme sa na kontakt a spoluprácu s vami!