XVI. vakcinačný deň SR – tlačová správa

Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie

tlačová správa

Legislatíva v očkovaní a množiace sa prípady odmietania očkovania zo strany rodičov boli hlavnými témami XVI. Vakcinačného dňa SR, ktorá sa konala 25. 9. v Žiline pod záštitou Hlavného hygienika SR.

Na podujatí zorganizovanom Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou SLS, Slovenskou pediatrickou spoločnosťou SLS a RÚVZ v Martine a v Žiline sa zišlo okolo 250 pediatrov a epidemiológov, aby si vypočulo prednášky prof. MUDr. H. Hudečkovej PhD. a MUDr. M. Špánikovej, v ktorých predstavili najnovšie zmeny v očkovacej legislatíve  a pozorovania z praxe pediatrických ordinácií pri vykonávaní tejto imunologickej operácie.

Okrem vypustenia vakcinácie proti TBC v 11. roku života zavádza nová vyhláška 273/2010 povinné preočkovanie proti čiernemu kašľu v 13. roku života. Dôvodom tohto opatrenia je nárast výskytu prípadov čierneho kašľa, ktorý sa pozoruje od roku 2007 najmä vo vekovej kategórii 1 až 4-ročných, 10 až 19-ročných pacientov a mladších dospelých. Zaznelo konštatovanie, že po očkovaní nebude imunita voči chorobe doživotná, ako sa doposiaľ predpokladalo, preto sa pripravuje aj selektívne preočkovanie pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi, napr. pedagógov z materských škôl, s cieľom zamedziť prenosu tohto ochorenia z dospelých na deti. Novinkou je aj očkovanie 2-ročných detí, ktoré žijú v prostredí s nízkym hygienickým štandardom, proti hepatitíde A. Očkovanie proti TBC v pôrodnici sa zatiaľ neruší, i keď štatistické ukazovatele by to podľa odporúčaní WHO už umožňovali. Odborníci na Slovensku sa však stále obávajú situácie v rizikových skupinách, preto takýto krok musí predchádzať príprava opatrení v predmetnom smere.

Druhá nosná téma, ktorá vyvolala aj búrlivú diskusiu z radov pediatrov, teda množiace sa prípady odmietania povinného očkovania detí zo strany rodičov, si vyžiadala od prednášajúcich nielen potrebu definovania profilu takýchto rodičov (vysokoškolské vzdelanie, alternatívny životný štýl) a stratégiu práce s nimi  (komunikácia, argumentácia), ale aj ujasnenie postupu v prípadoch, keď očkovanie definitívne odmietnu. Tým má byť zdokumentovanie rozhodnutia s podpismi oboch rodičov a následné hlásenie na RÚVZ. Avšak, napríklad, RÚVZ v Bratislave sa už teraz sťažuje na množstvo práce v tomto smere, keď musí týždenne riešiť až tri takéto správne konania.

Organizátori konferencie si preto privolali na pomoc aj odborníka na médiá, M. Kasardu, aby v prednáške „Vírusové ochorenia médií“ prítomným poradil, ako na výhrady rodičov reagovať. Navrhovaná argumentácia typu: Médiá nie sú odborníci na zdravie, ale laickí amatérski ľudia, ktorí čerpajú z nedôveryhodných zdrojov, pracujú s emóciami, vyvolávajú obavy a zneužívajú filozofiu strachu, však vyvolávala na tvárach prítomných pochybovačné výrazy. Z praxe totiž vedia, že s takýmito argumentmi voči rodičom nedokážu uspieť. Tí totiž prichádzajú už s konkrétnymi výhradami voči škodlivosti zložiek vakcín, s negatívnymi skúsenosťami z vlastnej rodiny alebo dokonca s hotovými vyhláseniami, a o svojom presvedčení nepripúšťajú diskusiu.

Najefektívnejšie by preto zrejme boli návrhy MUDr. Špánikovej, ktorá popri dôkladnom informovaní a individuálnom prístupe zdôraznila aj potrebu dôsledného sledovania a hlásenia vedľajších účinkov vakcinácie, pretože práve ich nedostatočné hlásenie a z toho plynúce neobjektívne štatistiky patria medzi časté výhrady rodičov, ktorí očkovanie odmietajú.

Organizátori sa zatiaľ k priamemu dialógu neodhodlali, i keď Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania ponúkala formou krátkej prednášky započatie hľadania spoločných riešení v prospech zdravia detskej populácie.

Iva Vranská Rojková