Vyhlásenie Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania ku tzv. epidémii osýpok v Európe

11+ rokov | 15 - 18 mesiacov | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

tlačová správa

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania vyjadruje protest proti opakovanému zavádzaniu zo strany ÚVZ a médií o údajnej epidémii osýpok, ktorá sa vraj šíri Európou. Správa prenikla na verejnosť 2.8.2010 prostredníctvom internetových portálov a masmédií, preberajúcich informácie z agentúr TASR a SITA, ktorým  ich poskytla hovorkyňa ÚVZ Lenka Šramková. Odzneli tvrdenia ako: „Početné epidémie sú v Bulharsku, Taliansku, Grécku a  Nemecku. Celkovo sa zistilo už takmer 25 000 ochorení, z ktorých sa až  23 791 vyskytlo v Bulharsku. Mnohé ochorenia boli sprevádzané ťažkými komplikáciami… Doteraz na osýpky zomrelo 24 osôb. Najviac postihnuté sú deti a mladiství vo veku do 18 rokov… Až 90 % chorých nebolo chránených proti osýpkam očkovaním. …  Napriek tomu, že na Slovensku je dlhodobo vysoká úroveň zaočkovanosti, riziko importu osýpok a ich šírenia medzi neočkovanými osobami nie je vylúčené.“

Reagujúc na takéto mediálne šírené dezinformácie, Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania na svojej internetovej stránke uviedla fakty o údajnej epidémii osýpok na pravú mieru, s tým, že „nazývať epidémiou 62 prípadov v 3,5-miliónovom Berlíne alebo 280 prípadov v 4,3-miliónovom Piemonte (Taliansko) či 126 prípadov v 11-miliónovom Grécku je azda predsa len trochu nemiestne,“ a že „drvivá väčšina (cca 24000 od apríla 2009) prípadov osýpok v Európe sa vyskytla v Bulharsku, v biednych rómskych komunitách na juhu, kde nastali aj všetky detské úmrtia. Prípadová úmrtnosť bola celkovo 0,1% čo je porovnateľné s bežnou chrípkou.“

Aj ÚVZ oproti správe pre agentúry poskytuje na svojej internetovej stránke čiastočne reálnejšie informácie, keď priznáva, že vyše 23 000 prípadov osýpok v Bulharsku je kumulatívne číslo (za celé obdobie od apríla 2009) a že tzv. epidémia osýpok je v Bulharsku už na ústupe a fakticky ide v 29. týždni roku 2010 len o 93 prípadov za týždeň. (Prosím, všimnite si červenú líniu za rok 2010 v nasledovnom grafe: http://www.euvac.net/graphics/euvac/outbreak/bulgaria28.html) Citujeme: „Národné centrum pre infekčné a parazitárne ochorenia v Sofii hlásil 93 ochorení na osýpky v priebehu 29. kalendárneho týždňa 2010. Epidémia osýpok v Bulharsku začala v apríli 2009… Od roku 2010 počet nakazených osôb začal narastať a…  bolo od začiatku epidémie zaznamenaných spolu 23 791 ochorení, z ktorých sa 21 542 (90,5 %) vyskytlo v priebehu roku 2010. Z celkového počtu chorých bolo zaznamenaných 24 úmrtí… Väčšina chorých nebola voči ochoreniu chránená očkovaním…“

S ľútosťou musíme konštatovať, že ÚVZ sa zrejme nevie zbaviť dojmu, že v otázke očkovania účel svätí prostriedky a preto v prospech provakcinačnej politiky možno obyvateľstvo zastrašovať a zavádzať. Popri faktoch neustále uvádza svojské komentáre, ktoré sa snažia dokázať, že väčšina ochorení sa vyskytla medzi nezaočkovanou populáciou.
Dovoľujeme si uviesť na pravú mieru, že čo sa týka prvého tvrdenia „až 90 % chorých nebolo chránených proti osýpkam očkovaním“, v tomto prípade sa použil údaj týkajúci sa situácie v Grécku, kde zo 126 chorých na osýpky bol známy status zaočkovania u 106 osôb, pričom z nich 88% nebolo zaočkovaných – tento údaj nemal žiadnu súvislosť s uvedenými 25 tisícami prípadov v biednych rómskych komunitách v Bulharsku. Navyše, ako uvádza pôvodný informačný zdroj Eurosurveillance, Volume 14, Issue 50, 17 December 2009„preľudnené bývanie a biedne životné podmienky rómskych rodín sú vysvetlením pre vysoký podiel hospitalizácií“.

Ani v druhom tvrdení, že „väčšina chorých nebola voči ochoreniu chránená očkovaním“, ÚVZ nenapísal pravdu. Analýza prípadu v Bulharsku je založená na 748 prípadoch osýpok, ktoré sa vyskytli v 44. týždni roku 2009, pričom známy status zaočkovanosti bol len u 64% z týchto osôb, a to: nezaočkovaných bolo 29%, zaočkovaných prvou dávkou vakcíny bolo 52% (keďže išlo väčšinou o malé deti, išlo o regulérne zaočkované osoby) a dvomi dávkami vakcíny bolo zaočkovaných 19% chorých. Keďže na ÚVZ majú zjavne s matematikou problémy, dovoľujeme si to sčítať a skonštatovať, že z ľudí, ktorí v 44. týždni r. 2009 ochoreli na osýpky v Bulharsku a u ktorých bol známy status zaočkovanosti, bolo 71% zaočkovaných a len 29% nezaočkovaných.
Celý prípad epidémie osýpok v Bulharsku rozhodne nehovorí v prospech očkovania,  ale v jeho neprospech. Kladieme otázku: Ak očkovanie tak dobre chráni pred osýpkami, ako to, že choroba postihla v 71% prípadov práve zaočkovaných?

Pozornosť vzbudzuje aj ďalší fakt. Na prelome rokov 2009 a 2010 v Bulharsku v postihnutých oblastiach uskutočnili masívnu kampaň, v rámci ktorej dodatočne zaočkovali proti osýpkam doposiaľ nezaočkované osoby. Ako sa však ukazuje, tento krok nepreukázal profylaktický účinok, naopak, došlo k desaťnásobnému nárastu výskytu osýpok. Pôvodný bulharský článok hodnotil len veľmi stručne možné príčiny neúspechu očkovacej kampane, ktorý sa v tom čase črtal, a neuvádza ďalšiu možnosť, ktorou sú jednoducho vakcinačné osýpky – vakcína pozostáva z oslabených živých vírusov osýpok, a hoci to výrobcovia vakcíny neradi priznávajú, informácie, ktoré nám poskytli niektorí rodičia nasvedčujú, že po očkovaní MMR vakcínou môže nastať ochorenie, ktoré je podobné osýpkam, nevraviac o ešte vážnejších možných dôsledkoch, ako sú autizmus alebo detská cukrovka.

Reagujúc na Správy STV zo 6. 8.2010, kde opätovne zaznela dezinformácia o epidémii osýpok v Európe s tým, že údajne 25 000 ľudí je už nakazených a že ochranou pre potenciálnych dovolenkárov je očkovanie, žiadame ÚVZ, STV, tlačové agentúry a masmédiá, aby uviedli šírené dezinformácie na pravú mieru. V opačnom prípade hrozí, že občania, cestujúci do spomínaných lokalít, podľahnú poplašnej správe a rozhodnú sa zaočkovať svoje dieťa tesne pred odjazdom na dovolenku, čím ho môžu vystaviť vážnym komplikáciám. Po vakcinácii dieťa potrebuje pokojný režim, zatiaľ čo cestovanie a dovolenkové aktivity môžu u dieťaťa vystupňovať negatívne reakcie na vakcínu, a to navyše v zahraničí. Okrem priamej negatívnej reakcie, vakcína môže tiež dočasne oslabiť obranyschopnosť organizmu a zvýšiť jeho zraniteľnosť voči ktorémukoľvek ochoreniu.

Na záver upozorňujeme, že osýpky vždy boli miernou detskou chorobou, pokiaľ hovoríme o dobre živených deťoch bez iných súbežne prebiehajúcich ochorení, preto sa ich v detskom veku netreba obávať a podľa nášho názoru nebol dôvod zavádzať toto očkovanie ako povinné.

V mene Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania
Iva Vranská Rojková, členka Rady