Údajná hroziaca epidémia osýpok na Slovensku

11+ rokov | 15 - 18 mesiacov | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

tlačová správa

O.z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania je znepokojená mediálnou kampaňou, ktorá v ostatných dňoch zastrašuje obyvateľstvo v záujme očkovania proti osýpkam.

Správy budia dojem hrozby epidémie osýpok na Slovensku, používajú sa však údaje z minulého roku. 30000 nakazených v Európe je zdanlivo vysoký počet, no v kontexte 700-miliónovej populácie predstavuje chorobnosť len 4/100000.

Spomína sa Francúzsko, kde na osýpky zomrelo 6 ľudí. Francúzsko má 63 miliónov obyvateľov na rôznej sociálnej úrovni. Francúzska vláda sa snaží zaočkovať najohrozenejšiu vekovú skupinu 15-30 rokov, menej sa hovorí o tom, že títo ľudia už v detstve proti osýpkam očkovaní väčšinou boli, takže ak sú ohrození, zjavne ide o zlyhanie konceptu očkovania: prišli o možnosť získania doživotnej imunity prekonaním relatívne ľahkého ochorenia v detstve, a teraz keď účinok vakcíny pominul, im hrozí omnoho závažnejšie ochorenie v dospelosti. Je skutočne riešením, preočkovávať sa pravidelne do konca života a riskovať zakaždým nežiaduce účinky vakcíny, za neistého prísľubu ochrany na neznámy čas?

Často sa uvádza, že je nutné „udržať zaočkovanosť nad 95%“, aby sa zabezpečila kolektívna imunita (ochrana celej populácie). Toto tvrdenie je demagógiou z viacerých dôvodov. Na Slovensku takáto zaočkovanosť proti osýpkam nikdy nebola, takže sa nedá ani „udržať“. Očkujú sa totiž plošne len deti, a to od roku 1969, takže najstarší očkovaní majú teraz 44 rokov; úroveň ich „ochrany“ je dnes už veľmi otázna. Starší ľudia proti osýpkam plošne očkovaní neboli. Napriek tomu sa epidémie osýpok nevyskytujú a úmrtnosť na osýpky na Slovensku klesla o 94% už v rokoch 1921-41, čiže 3 desaťročia pred zavedením očkovania. Obdobný vývoj v iných krajinách spoľahlivo dokazuje, že význam očkovania sa hrubo zveličuje.

Samotná kolektívna imunita nebola pre osýpkovú vakcínu zatiaľ vedecky dokázaná podľa zlatých štandardov EBM a je iba populárnou hypotézou, tak ako aj súvisiaci parameter 95%-nej zaočkovanosti. Je ľahko spochybniteľná a epidémie sa vyskytujú aj v prakticky plne zaočkovaných populáciách. Používanie domnienok v presviedčaní verejnosti považujeme preto za nekorektné, tak ako aj obviňovanie neočkujúcich z „nezodpovednosti“ a „ohrozovania ostatných“.

Kampaň sa vôbec nevenuje závažným a tragicky prehliadaným rizikovým faktorom osýpok, kam patria: zrážanie teploty liekmi, deficit vitamínu A, vitamínu C, podvýživa, preľudnené bývanie, iné súbežné ochorenie. Verejnosť nie je informovaná, že pri väčšine hospitalizovaných s ťažkým priebehom osýpok nájdeme jeden alebo viacero týchto faktorov.

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania odporúča dôkladne študovať príbalový leták každej vakcíny a hľadať aj ďalšie spoľahlivé informácie. Každý človek zodpovedá za svoje zdravie a má sa slobodne rozhodovať, akým spôsobom sa chráni pred ochorením. Neodporúčame rozhodovať o očkovaní unáhlene, pod vplyvom nátlaku, a ani pred dlhšou cestou.