Sťažnosť proti zberu osobných údajov do centrálneho registra škôl

Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie

Sekcia regionálneho školstva
Marian Galan (generálny riaditeľ sekcie)
Ministerstvo školstva SR

Vážený pán riaditeľ,
na základe podnetu od pobúrených rodičov v dôsledku zberu a ďalšieho spracovávania osobných údajov do centrálneho registra škôl,údajne v zmysle  novely školského zákona (Zákom 188 z 30. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vznášame sťažnosť voči tomuto zberu údajov a žiadame o jeho okamžité zastavenie a o bezodkladné zlikvidovanie tých údajov, ktoré ste na základe výzvy ministerstva už do centrálneho registra škôl získali ako aj o ich likvidáciu na jednotlivých školách.

Odôvodnenie:

Zákon 188/2015 stanovuje len v § 35a (1): Školy a školské zariadenia, ktoré sú zaradené do siete, majú povinnosť pri ročných zisťovaniach poskytnúť ministerstvu štatistické údaje o
b) počtoch detí, žiakov a poslucháčov a ich vekovej štruktúre v členení podľa výchovno-vzdelávacieho jazyka, národnosti, študijného odboru alebo učebného odboru, špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb podľa stavu k 15. septembru školského roka.

Žiadať od škôl na základe inštrukcie z webovej stránky ministerstva v zmysle § 35a (3) „Podrobnosti o údajoch požadovaných podľa odsekov 1 a 2, termíne a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo na svojom webovom sídle každoročne do 31. augusta.“

je preto v rozpore so zákonom osobných údajov.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 122/2013 totiž:

§ 10 Spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby: (2) Prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon.13) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon.

Čo sa však týka údajov, ktoré od škôl vyžaduje ministerstvo školstva ich účel spracúvania, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov osobitný zákon neustanovuje, takže ich nevyžaduje na základe zákona, čo je v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov.

Ak by chcelo ministerstvo vyžadované údaje spracovávať, muselo by si vyžiadať právoplatný informovaný súhlas od rodičov, čo sa neudialo. Rodičia ani len nie sú informovaní o účele zberu takto podrobných údajov a považujú zhromažďovanie komplexných informácií o rodine a ich spracovávanie v elektronickej databáze za individuálne aj spoločensky nebezpečné a zneužiteľné. Príklady takého zneužitia môžu byť napr. za účelom vydierania, únosu dieťaťa v konkurenčnom boji podnikateľov alebo pri aktivitách zločincov, perzekuovanie dieťaťa pre aktivity rodičov (ako sa to dialo v minulom režime) a pod. Elektronická databáza ministerstva a jednotlivých škôl, ktoré s údajmi pracujú, nie sú zárukou bezpečnosti, pretože každá elektronická databáza môže byť zvonku napadnutá. Taktiež považujeme za hraničiace s pravidlami etiky niektoré zástupcami ministerstva mediálne prezentované účely zhromažďovania údajov – napr. porovnávanie výsledkov žiakov na základe vzdelania rodičov.

Dúfame že MŠ SR v krátkom čase vykoná nápravu v zmysle našej sťažnosti.

S pozdravom

Iva Vranská Rojková, predsedníčka o.z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania (sekcia: Ochrana detí a rodiny)