Stanovisko Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania k Petícii za slobodnú voľbu v očkovaníIniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania sa dištancuje od Petície za slobodnú voľbu v očkovaní, ktorú spustil Ing. Marián Fillo. S poľutovaním konštatujeme, že táto unáhlene spustená petícia bez náležitej prípravy, jasného cieľa a stabilného petičného výboru (v obehu je verzia so sedemčlenným, päťčlenným a napokon štvorčlenným petičným výborom), a bez záštity lekárov a mien oslovujúcich širokú verejnosť, nepomôže v úsilí nastolenia slobody voľby v očkovaní a dokonca je kontraproduktívnou, pretože na celú vec vrhá tieň neserióznosti.

Ustanovenie a udržanie slobody voľby očkovania je jedným z hlavných cieľov Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania. Jeho dosiahnutie je reálne, ale za daných okolností petícia nie je vhodný prostriedok, lebo nemôže mať priaznivý výsledok. V prípade úspechu, teda získania aspoň 100.000 platných podpisov, by sa petíciou musel zaoberať parlament, čo však znamená, že záležitosť môže prerokovať a legitímne zamietnuť, ako nedávno návrh zákona o odškodňovaní následkov očkovania. Toto by bolo pohotovo zneužité v propagande v prospech povinnosti očkovania a prezentované ako podpora poslancov povinnému očkovaniu. Na druhej strane, ak sa dostatok podpisov nenazbiera, hrozí dezinterpretácia, že väčšina obyvateľstva podporuje povinné očkovanie, alebo že táto téma nestojí za pozornosť verejnosti.

Mimoriadne nešťastná je aj skutočnosť, že petícia je formulovaná konfrontačne k lekárom, čím sa dopredu zmenšuje šanca na podporu z ich strany. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania naopak nevníma lekárov ako druhú stranu a zastáva názor, že lekári sú tiež obete propagandy a nátlaku dogmatických presadzovateľov očkovania.

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania upozornila Ing. Filla na uvedené skutočnosti, ale z jeho strany nebola prejavená ochota o nich diskutovať. Z tohto dôvodu skutočné ciele petície zostávajú záhadou. Pochybnosti umocňuje aj právne neplatná elektronická forma petície, a v rámci nej neodôvodnené zbieranie nadbytočných osobných údajov.

Hlasy odovzdané elektronickou formou sú neplatné a nedajú sa právne relevantným spôsobom využiť. Parlament síce o niekoľko dní prerokujenovelu petičného zákona, ktorá by mohla od 1.7.2010 zaviesť možnosť elektronickej petície, ale len formou zaručeného elektronického podpisu. Predčasné a nepremyslené spustenie súčasnej petície znemožnilo využiť elektronickú formu zbierania podpisov takým spôsobom, ktorý by mal právnu váhu.

Osobné údaje zhromažďované v petícii nezodpovedajú požiadavkám petičného zákona 242/1998, ktorý ustanovuje ich rozsah na meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis. Zbieranie akýchkoľvek ďalších osobných údajov, ako je napríklad telefónne číslo alebo adresa elektronickej pošty, nemá v rámci petície žiadne legálne využitie, čím ide nad rámec petičného zákona a preto podlieha zákonu 363/2005 o ochrane osobných údajov. Na zbieranie takýchto osobných údajov je potrebný podpísaný súhlas dotknutej osoby, ktorý pri tejto petícii chýba. Navyše, povolené je zbierať len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného účelu. Aj tento možný nesúlad so zákonom môže byť použitý na spochybnenie petície ako celku.

Každý, kto nadobudne dôvodné podozrenie, že údaje získané v petícii boli použité na účely iné ako účely petície (na ponúkanie tovarov, služieb, peňažné zbierky, propagačnú činnosť, odovzdanie údajov tretím osobám, zasielanie nevyžiadanej elektronickej pošty a pod.), môže o tom upovedomiť orgány činné v trestnom konaní.