Stanovené povinné očkovania – za neočkovanie hrozí odňatie rodičovského príspevku

Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania je občianske združenie, ktoré sa usiluje o dosiahnutie slobody voľby v očkovaní. Túto slobodu narúša zákon č. 355/2007 Z.z., ktorý stanovuje pokutu do výšky 10.000 Sk, a nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 585/2008 Z.z. Táto vyhláška platí od 1. januára 2009 a stanovuje povinné pravidelné očkovania osôb, ktoré dosiahli určitý vek. Otázna je interpretácia tejto vyhlášky, keďže pri mnohých vakcínach stanovuje len vek, od ktorého možno očkovať.

V tomto momente sa chystá ďalší útok na rodičov, ktorí nedávajú očkovať svoje detí: odňatie rodičovského príspevku a zrejmé aj príspevok pri narodení druhého a tretieho dieťaťa. Na februárovú schôdzu NR SR je v 2. čítaní ako tlač 829 predložený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z.z., o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Bod 1 predloženého návrhu dáva možnosť interpretácie pravidelného očkovania osôb, ktoré dosiahli určitý vek, ako súčasti preventívnych prehliadok, čo je v rozpore so samotným významom termínu prehliadka, lebo očkovanie je zdravotný zákrok, ktorý vôbec nemá vyšetrovací charakter.

Keďže je podľa zákona č. 280/2002 Z.z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov v § 3, odsek (2), podmienkou vyplácania rodičovského príspevku dodržanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu (práve § 2 zákona 577/2004), podrobenie očkovaniu by sa stalo súčasťou tejto podmienky.

Toto po zdravotnej a sociálnej stránke spôsobí katastrofu. Najvýraznejšie je to azda v prípadoch odmietnutia ďalšieho očkovania detí, ktoré majú následky po predchádzajúcich očkovaniach, lebo následky očkovania sa popierajú a bagatelizujú a tak rodičia budú nútení vedome vystaviť svoje detí riziku ďalšej reakcie, ktorá môže byť fatálna.

Túto vec sme sa snažili vysvetliť na rokovaní Výboru NR SR pre zdravotníctvo, na ktorom bol prítomný aj minister zdravotníctva, ale márne. Búrlivo reagoval MUDr. Zelník, ktorý najprv označil náš návrh za pokus o „zrušenie povinného očkovania“. Na námietku, že náš návrh sa týka iba rodičovského príspevku a že sú s očkovaním spojené početné riziká, spýtal sa na ne, ale následne skonštatoval, že vo výbore nie sú odborníci na túto oblasť, takže sa o tom nedá diskutovať (!).

Predmetný zákon pôjde do pléna na tejto schôdzi NR SR, ktorá začala 3. februára. Podľa nám dostupných informácií, na nej bude predložený pozmeňovací návrh predmetného zákona, ktorým by sa zabránilo zaradeniu povinného očkovania do preventívnych prehliadok. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania v tejto veci kontaktovala viacerých poslancov NR SR.

11. február 2009: Parlament neschválil pozmeňovací návrh

Žiaľ, pozmeňovací návrh poslankyne Muškovej, ktorým sa malo vylúčiť spojenie očkovania s preventívnymi prehliadkami, nebol schválený (rozdiel za-proti bol 6 hlasov).

Minister zdravotníctva a MUDr. Zelník vystúpili proti návrhu a potvrdili, že ich zámer je takto trestať nezodpovedných rómskych občanov, čo už sú rasisticky koncipované tvrdenia. Odmietajú pochopiť, že práve vysokozodpovední rodičia môžu doplatiť na tento ich postoj.

Z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny máme informáciu, že ich právna interpretácia je iná, a že nevidia možnosť odoberania rodičovského príspevku pre neočkovanie, ani nemajú zámer v tomto zmysle konať. Napriek tomu, Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania zvažuje ďalšie kroky, ktoré by mohli zabrániť uvedeniu do platnosti návrhu zákona v tejto podobe: presadenie podania podnetu na Ústavný súd a oslovenie prezidenta.