Reflexia k relácii Fokus (STV2 25.2.2011) z pohľadu účastníkov za Iniciatívu

11 mesiacov | 13+ rokov | 3 mesiace | 5 mesiacov | 5+ rokov | Dospelí | Dôchodcovia | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

Rád by som v mene nás dvoch účastníkov za Iniciatívu pre uvedomenie si rizík očkovania, ktorá združuje zástupcov laickej i odbornej verejnosti, zhrnul našu osobnú reflexiu piatkovej relácie o očkovaní. Obdobný materiál bol odoslaný redakcii STV dňa 4.3.2011.

V prvom rade chceme poďakovať za snahu STV otvoriť diskusiu na túto tému. Sme presvedčení, že hutný obsah diskusie i divácke ohlasy jasne ukazujú, že v našej spoločnosti dozrel čas i potreba venovať sa tejto téme otvorene a brať do úvahy aj názory rodičov a rodín, ktorí znášajú všetky následky očkovania, či už majú byť pozitívne, alebo sú negatívne.

Azda v žiadnej európskej krajine nie je téma tak tabuizovaná ako na Slovensku. Časť propagátorov očkovania svojím vystupovaním budí dojem, ako keby len oni či ľudia s ich názormi boli oprávnení vyjadrovať sa k téme, a to aj napriek konfliktom záujmov, ktoré považujeme u niektorých zástancov očkovania za zjavné (prof. Dluholucký, MUDr. Urbančíková, MUDr. Šimurka, MUDr. Bakoš)[1-4] a u niektorých sa možno ešte len preukážu.[5-6] Nielenže sa niektoré nevolené osoby a inštitúcie podieľajú na stanovovaní povinných očkovaní a ich schvaľovaní, ale vyjadrujú sa následne aj k ich bezpečnosti. Inými slovami, subjekty tu vykonávajú kontrolu samé nad sebou.

Pritom otázka očkovania sa predovšetkým týka občanov Slovenska, ktorým je očkovanie nanucované ako v jednej z posledných krajín vyspelej Európy, v rozsahu, ktorý v Európe nemá obdoby, a bez akejkoľvek reálnej zodpovednosti kohokoľvek za následky.

Diskusný priestor

Reláciu Fokus 25.2.2011 považujeme za profesionálne spracovanú so snahou o objektivitu a ceníme si možnosť vystúpiť v priamej diskusii. Nezávislé vyhodnotenie relácie ukazuje, že výhrada pána prof. Dluholuckého, že má v relácii malý priestor (15:55), bola neopodstatnená – mal 4-násobne väčší diskusný priestor než ktorýkoľvek zo zástupcov verejnosti (či už ja – Peter Tuhársky alebo Iva Vranská Rojková).[7] Preto sa nedomnievame, že by relácia bola nejako zaujatá v náš prospech, v rámci diskusie skôr naopak, čo sa dá čiastočne pripísať smerovaniu diváckych otázok na zástupcov MZSR. Veľmi vysoko hodnotíme profesionálny a pritom ľudský prístup pani Vlasty Škarbovej, ale aj ostatných členov štábu. Chceme však upozorniť, že v relácii zaznelo viacero dezinformácií, ktoré by si žiadali nápravu. 

Neočkovanie a škôlka

Najzávažnejšou dezinformáciou je tvrdenie, že očkovanie je podmienkou nástupu dieťaťa do škôlky. Voči tomuto sme nútení ohradiť sa: Zákon 355/2007 požaduje, aby lekár potvrdil spôsobilosť dieťaťa navštevovať kolektív, a aby uviedol údaj o vykonanom očkovaní. Zákon nedáva povinnosť, ba ani len možnosť, odmietnuť prijatie dieťaťa na základe neočkovania. Takéto obmedzenie by napokon ani nemalo logiku. Keďže ide o veľmi závažnú a chúlostivú vec, považujeme za potrebné, aby STV odvysielala opravu tejto informácie.

Výskyt nežiaducich účinkov

Na divácku otázku, či sa môže zaručiť, že sa dieťaťu po očkovaní nič nestane, prof. Dluholucký povedal, že sa dokáže „zaručiť v pravdepodobnosti 1 na milión“ (16:20), čo je v príkrom rozpore už i len s informáciami z príbalových letákov vakcín, ktoré uvádzajú podstatne vyšší výskyt závažných nežiaducich účinkov, napríklad kŕčov, alergických reakcií, neurologických poškodení v pomere 1:1000 až <1:10000.[8-13]Vzhľadom k jeho vzdelaniu a pozícii, pán profesor si musel byť vedomý vyššieuvedených faktov, okrem iného sám inde uvádzal výskyt vážnych komplikácií BCG vakcíny v pomere 1:1870.[44] Dávame tiež do pozornosti, že okrem informácií z príbalových letákov existujú rôzne ďalšie vedecké štúdie, niektoré z nich uvádzajú výskyt závažných nežiaducich účinkov napr. rôznych vakcín proti čiernemu kašľu v pomere medzi 1:1750-1:106, a v štúdii, kde boli rodičia dôkladne vopred poučení, až 7% ohlásilo závažné nežiaduce účinky.[14-18] Toto naznačuje, že nežiaduce účinky by mohli byť dokonca ešte častejšie než sa bežne uvádza. Argument „1 na milión“ je bagatelizujúci a nepravdivý, už i len naše malé občianske združenie vie o desiatkach prípadov vážneho poškodenia očkovaním.

Stiahnutie orálnej polio vakcíny

Tvrdenie prof. Dluholuckého, že orálna polio vakcína bola stiahnutá z používania kvôli tomu, že spôsobovala v 1 prípade z milióna obrnu (16:20), nepovažujeme za úplné. Vakcína sa používala 45 rokov (od r. 1960) a bola plošne stiahnutá až v roku 2005 po európskom škandále, kedy v roku 2003 bol v rámci monitoringu preukázaný nebezpečne zmutovaný vakcínový kmeň detskej obrny v kanalizácii pri Vrakuni a Skalici[19] a hrozila epidémia vakcinačnej obrny ako v iných krajinách.[20-23] Samotný pán profesor označil túto vakcínu v stanovisku pre NRSR dňa 19.12.2007 za „neprijateľnú z celosvetového hľadiska“. Je pre nás podivné, že do roku 2005 bola pre deti ešte oficiálne (v zmysle štátnej zdravotnej politiky) vynikajúca a povinná.

Keď sa pán profesor dotkol tejto vakcíny, mohol spomenúť aj fakt, že živou vakcínou proti obrne bol v populácii rozšírený opičí vírus SV40, ktorý je silne podozrivý, že spôsobuje rakovinu mozgu a centrálneho nervového systému, mezotelióm, rakovinu kostí (osteosarkóm), lymfatického systému (ne-Hodgkinov lymfóm) a pľúc. SV40 je tzv. pomalý vírus a môže skryte pôsobiť aj desaťročia od doby infekcie (očkovania).[24-27] Tento vírus sa dnes už samostatne šíri v populácii aj bez živej vakcíny.[28]

Epidémia obrny v Kongu

Informácie o epidémii obrny v Kongu boli v podaní pána profesora (6:45), povedzme to mierne, mimoriadne skreslené. Uvádzal 47000 ochrnutí a 4000 úmrtí, pričom správa WHO z novembra 2010 hovorí o 184 ochrnutiach a 85 úmrtiach.[29] Žiaľ, pán profesor neupresnil, odkiaľ čerpal svoje údaje, 50-250 násobne nadsadené v porovnaní s oficiálnymi údajmi WHO. Podľa prof. Dluholuckého, príčinou epidémie bol pokles zaočkovanosti, ale údaje WHO hovoria opak – že v ostatných rokoch zaočkovanosť v Kongu výrazne rástla z 65% v roku 2005 na 91% v roku 2009.[40] Je pre nás teda záhadou, aký pokles mal na mysli.

Epidémia záškrtu v 90. rokoch

Za podobne zvláštnu informáciu (6:20) považujeme údajných 200000 prípadov a 40000 úmrtí v epidémiách záškrtu na začiatku 90. rokov v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Pán profesor žiaľ neuviedol svoj zdroj, avšak oficiálne údaje CDC hovoria o 140000 prípadoch a 4000 úmrtiach, čo je 10x menej úmrtí než uvádzal prof. Dluholucký.

Pritom táto epidémia ťažko mohla byť spôsobená poklesom zaočkovanosti, ako tvrdil pán profesor, nakoľko pokles zaočkovanosti v 80. rokoch sa týkal detí, ktoré v čase epidémie mohli mať nanajvýš 12-14 rokov; v tejto vekovej kategórii síce vzrástla chorobnosť, ale 2/3 prípadov záškrtu aj tak nastalo u osôb starších než 14 rokov, predovšetkým u 40-49 ročných, pričom vakcína proti záškrtu z princípu nechráni pred šírením ochorenia. Inými slovami, epidémia záškrtu postihla prevažne iné vekové skupiny, než nízka zaočkovanosť z 80. rokov, takže aj hlavné príčiny museli byť iné.[38]

Príčiny epidémií 1991-1994 sú omnoho komplexnejšie a týkajú sa najmä socioekonomickej situácie v danom čase, kedy po rozpade štátu nastali vážne politické zmeny a kolaps infraštruktúry – nefungovalo zásobovanie, odvoz odpadu atď, značná časť národa sa ocitla pod hranicou biedy a vznikli státisícové utečenecké tábory na území veľkomiest. Služby zdravotnej starostlivosti prakticky neexistovali – rozpočet na zdravotníctvo bol 1% štátneho rozpočtu, čiže na úrovni najchudobnejších afrických krajín, polovica z 21000 nemocníc nemala ani teplú vodu, jednorázový sterilný materiál prakticky neexistoval, krv sa z nemocničnej dlážky zmývala záhradnou hadicou, absolventi medicíny mali veľmi slabé vzdelanie a v podstate nevedeli ani diagnostikovať, ani liečiť.

Zoči-voči zúfalej životnej situácii, národ upadol do absolútnej beznádeje a hľadal útechu v alkohole a cigaretách, čo spolu so zlými stravovacími návykmi a zanedbávaním základných hygienických a sanitačných návykov (nutných to podmienok pre boj s infekciami) patrilo k najväčším príčinám úmrtnosti; 97% obyvateľov malo hlboký deficit vitamínu C (veľmi potrebného pre odolnosť), čo sa všetko spolu odrazilo na prudkom vzostupe úmrtnosti na množstvo rôznych príčin, napríklad aj na srdcovocievne ochorenia a rakovinu. Priemerná dĺžka života klesla z 62 na 59 rokov, úmrtnosť stúpla o 20%, čo boli katastrofické pomery, ktoré nemajú obdobu v modernej nevojnovej histórii priemyselných krajín.

Inými slovami, životná úroveň klesla späť do obdobia 19.storočia – niet divu, že výskyt infekčných ochorení sledoval presne rovnaký návrat v čase. Vtedajší hygienik Dr. Tchernayavsky povedal: „20% našich problémov má zdravotný charakter, 80% je záležitosťou ekonomiky“. Toto opäť nepodporuje hypotézu o (ne)očkovaní, napokon článok z tohto obdobia hovorí: „nie je jasné, prečo tak stúpol výskyt záškrtu“. Bola tu jednoducho podvyživená, vystresovaná populácia s podlomeným zdravím, bez hygieny, natlačená v táboroch alebo veľkomestách s hromadami odpadkov, za situácie kolapsu verejných služieb a zdravotnej starostlivosti. Existujú nejaké vhodnejšie podmienky pre šírenie epidémie?

O tom, že základnou príčinou epidémie záškrtu nebol pokles zaočkovanosti svedčí aj fakt, že v tomto období dosiahli rekordné proporcie aj iné infekčné ochorenia, najmä osýpky a tuberkulóza – pritom vakcína nechráni pred ochorením na TBC, takže tento vývoj nemohol byť spôsobený prípadným poklesom zaočkovanosti proti tuberkulóze.[31-32][38][41-43]

Ústup ochorení a očkovanie

Prof. Dluholucký predstavoval túto epidémiu záškrtu ako dôkaz, že len očkovaniu ďakujeme za ústup ochorení aj na Slovensku (rozprávka o lopte). Toto však neobstojí voči faktom. Slovenské štatistiky jasne ukazujú, že úmrtnosť na niektoré ochorenia klesla už pred zavedením plošného očkovania, a u iných ochorení sa pre neúplnosť údajov tento vplyv jednoducho nedá zistiť.[33] Úplnejšie štatistiky z iných krajín ukazujú, že tak záškrt, ako aj osýpky, tuberkulóza, čierny kašeľ a iné ochorenia stratili väčšinu svojej závažnosti už dávno pred zavedením plošného očkovania, preto je pravdepodobné, že podobné trendy sa uplatnili aj na Slovensku.[34-37]

Hepatitída B

Ohľadom žltačky typu B u malých detí (8:40), nie sú nám známe žiadne informácie, ktoré by potvrdzovali tvrdenie prof. Dluholuckého, že toto predovšetkým sexuálne prenosné ochorenie by sa vo veľkej miere malo týkať dojčiat. Nákaza matky sa už desaťročia zisťuje v rámci predpôrodného skríningu a rizikoví novorodenci sú krátko po narodení očkovaní proti hepatitíde B; plošné očkovanie, aké sa tu vykonáva v 3, 5 a 11 mesiacoch veku, by pre prípadne vertikálne nakazené dojča už pravdepodobne aj tak nemalo pozitívnu hodnotu. Odborná komisia v ČR označila plošné očkovanie dojčiat za neefektívne.[39]

Autosedačky

Ohľadom povinnej detskej sedačky (18:50), domnievame sa, že keby boli bývali sedačky k dispozícii zadarmo tak ako vakcíny, tak by sa vo veľkej miere používali aj bez zákonného príkazu. Argument o sedačkách je celkovo scestný, sedačka sama osebe nespôsobuje dieťaťu vážne zdravotné poškodenie, na rozdiel od vakcín.

Súdny znalec alebo nie?

Prof. Dluholucký sa uviedol ako súdny znalec v oblasti (14:35), ale v zozname súdnych znalcov sme neboli schopní ho vyhľadať.[30] Ak už nie je súdnym znalcom, ale ním bol len v minulosti, tak to tak mal aj jasne formulovať. Ak ešte je súdnym znalcom, tak vo svetle vyššieuvedeného nás znepokojuje otázka, či môže svoju funkciu objektívne zastávať.

Očkovanie a verejné zdravie

Zavádzajúcu informáciu uviedla aj MUDr. Avdičová, ktorá tvrdila (35:45), že u 10 z 11 ochorení je dôvodom plošného očkovania verejný záujem – pod týmto pojmom vysvetlila ochranu zraniteľných prostredníctvom očkovania väčšiny, čiže teóriu o kolektívnej imunite. Toto je v skutočnosti u 3 povinných vakcín absolútne vylúčené (záškrt, tetanus, tuberkulóza) pretože principiálne nechránia pred nakazením ani pred šírením nákazy, prinajlepšom len zmiernia priebeh ochorenia u očkovaného. U najmenej 2 vakcín z praxe vyplýva, že šíreniu ochorenia plošné očkovanie dojčiat nebráni (čierny kašeľ, hepatitída B).
Ďalšie 2 vakcíny sú v používaní príliš krátko a ich vplyv je neznámy, hoci možno v skutočnosti provokujú zmenu štruktúry ochorení (HIB, pneumokoky – na miesto očkovaných kmeňov možno nastupujú neočkované kmene). U 3 vakcín je verejný záujem spochybniteľný (osýpky, mumps, rubeola), nakoľko ochrana (ak vôbec) je len dočasná a tlačením ochorenia do vyššieho veku skôr stúpa riziko vážnych priebehov, čo zaiste nie je v súlade s verejným záujmom, a okrem toho zaočkovaní šíria vo svojom okolí živé vakcínové vírusy, čo môže predstavovať ohrozenie oslabených ľudí a tehotných žien v okolí.
Zostáva už len vakcína proti detskej obrne, tá v orálnej podobe spôsobovala šírenie živého vírusu zo zaočkovaného na ľudí v okolí, takže verejný záujem bol spochybniteľný, a v súčasnej inaktivovanej podobe je otvorenou otázkou, či naozaj dlhodobo bráni šíreniu ochorenia alebo nie – hoci túto možnosť vopred nevylučujeme, chýbajú k tomu jednoznačné vedecké dôkazy.

Takže po správnosti by mala informácia znieť: u 5 vakcín nie je možné argumentovať verejným záujmom, u 5 je verejný záujem spochybniteľný, a u 1 existuje v teoretickej rovine.

Je škoda, že počas relácie nebol dostatočný priestor reagovať na všetky dezinformácie; čiastočne je to dané aj veľkou komplikovanosťou témy, každé vysvetlenie jednoducho vyžaduje svoj čas. Z našej strany sme pochopili potrebu ráznejšieho vystupovania.

Účasť na relácii Fokus bola pre nás celkovo pozitívnou skúsenosťou, tešíme sa na pokračovanie a želáme celému štábu veľa síl a inšpirácie v otváraní dôležitých tém, o ktorých je potrebné verejne diskutovať.

Peter Tuhársky
s plným súhlasom Ivy Vranskej Rojkovej

Zdroje

[1] Sprievodca očkovaním – o stránke. http://www.sprievodcaockovanim.sk/o-sprievodcovi-ockovanim/
[2] Sprievodca očkovaním – Naši partneri. http://www.sprievodcaockovanim.sk/nasi-partneri/
[3] Minister Uhliarik zvýhodnil Pfizer. SME 14.1.2011. http://ekonomika.sme.sk/c/5719975/minister-uhliarik-zvyhodnil-pfizer.html
[4] Inštitút očkovania a cestovnej medicíny, INOCEM. http://www.zzz.sk/?profil=4228
[5] Pre web o očkovaní riešia konflikt záujmov lekárov. Aktualne.sk 16.12.2010. http://aktualne.centrum.sk/domov/zdravie-skolstvo-spolocnost/clanek.phtml?id=1221905
[6] ÚVZ sa možným konfliktom záujmov nebude zaoberať. Aktualne.sk 13.1.2011. http://aktualne.centrum.sk/domov/zdravie-skolstvo-spolocnost/clanek.phtml?id=1223871
[7] Časomiera relácie Fokus, STV2 25.2.2011.
[8] BCG vaccine SSI. http://www.sukl.sk/sk/pomocne-stranky/detail-lieku?lie_id=91322
[9] Infanrix Hexa. http://www.sukl.sk/sk/pomocne-stranky/detail-lieku?lie_id=41788
[10] Prevenar 13. http://www.sukl.sk/sk/pomocne-stranky/detail-lieku?lie_id=85032
[11] Priorix. http://www.sukl.sk/sk/pomocne-stranky/detail-lieku?lie_id=57521
[12] Boostrix Polio. http://www.sukl.sk/sk/pomocne-stranky/detail-lieku?lie_id=45408
[13] Havrix 720. http://www.sukl.sk/sk/pomocne-stranky/detail-lieku?lie_id=25981
[14] Menkes JH, Kinsbourne M. Workshop on neurologic complications of pertussis and pertussis vaccination. Neuropediatrics. 1990 Nov;21(4):171-6. PMID: 1981251.
[15] Barkin RM, Pichichero ME. Diphtheria-pertussis-tetanus vaccine: reactogenicity of commercial products. Pediatrics. 1979 Feb;63(2):256-60. PMID: 440817.
[16] Ehrengut W. Bias in evaluating CNS complications following pertussis immunization. Acta Paediatr Jpn. 1991 Aug;33(4):421-7. PMID: 1792899.
[17] Whooping Cough, the DPT Vaccine and Reducing Vaccine Reactions. Vienna, VA. National Vaccine Information Center 1989:10-16.
[18] Blennow M, Granström M. Adverse reactions and serologic response to a booster dose of acellular pertussis vaccine in children immunized with acellular or whole-cell vaccine as infants. Pediatrics. 1989 Jul;84(1):62-7. PMID: 2544850.
[19] Máderová, E., Sláciková, M. Cernáková, B., Sobotová, Z., Nadová, K. (Public Health Authority of the Slovak Republic, Bratislava, Slovakia.) First isolation of vaccine-derived poliovirus in Slovakia. Eurosurveillance 2005 Aug 18;10(8):E050818.3. PMID: 16785687.
[20] Kew O, Wright P, Agol V, et al. Circulating vaccine-derived polioviruses: current state of knowledge. Bull World Health Organ 2008; 82 (1): 16–23. PMID 15106296.
[21] Fox, Maggie (2002-03-15). Polio in Haiti linked to incomplete vaccinations: Virus can mutate and kill. National Post (Canada).
[22] Liang X, Zhang Y, Xu W, et al. An outbreak of poliomyelitis caused by type 1 vaccine-derived poliovirus in China. J Infect Dis 2006; 194 (5): 545–51. doi:10.1086/506359. PMID 16897650.
[23] Mutant polio virus spreads in Nigeria. CBS News. Associated Press. August 14, 2009.
Update on vaccine-derived polioviruses–worldwide, January 2006-August 2007. MMWR Morb. Mortal. Wkly. Rep. 56 (38): 996–1001. September 2007. PMID 17898693.
[24] Eddy B, Borman G, Berkeley W, Young R. Tumors induced in hamsters by injection of rhesus monkey kidney cell extracts. Proc Soc Exp Biol Med 1961;107: 191–7. PMID 13725644.
[25] Carbone M. Simian virus 40 and human tumors: It is time to study mechanisms. J Cell Biochem 1999;76 (2): 189–93. PMID 10618636.
[26] Vilchez RA, Butel JS. Emergent Human Pathogen Simian Virus 40 and Its Role in Cancer. Clinical Microbiology Reviews, 2004 Jul;17(3):495-508. PMID: 15258090. PMCID: 452549.
[27] MacLachlan DS. SV40 in human tumors: new documents shed light on the apparent controversy. Anticancer Res 2002; 22 (6B): 3495–9. PMID 12552945.
[28] Butel JS et al. Detection of Antibodies to Polyomavirus SV40 in Two Central European Countries. Central European Journal of Public Health 2003 Mar;11(1):3-8. PMID: 12690795.
[29] WHO – Global Alert and Response (GAR). Polio in Congo – updatehttp://www.who.int/csr/don/2010_11_09/en/index.html
[30] Zoznam súdnych znalcov. http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_reg/jaspiw_mini_regz_vyber_hl1.asp
[31] Specter, Michael. Russia’s⁠ degenerating health: rampant illness, shorter lives. The New York Times. February 19,1995. http://www.nytimes.com/1995/02/19/world/critical-condition-special-report-russia-s-degenerating-health-rampant-illness.html
[32] Ginter E. Choroby srdca a⁠ politika. Vesmír 79, leden 2000, str. 15-17.
http://www.bolatice.vesmir.cz/clanekPDF.php3?CID=53&YID=2305
[33] Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania. Štatistiky: infekčné ochorenia a očkovanie. http://www.rizikaockovania.sk/dok/Statistiky_infekcne_ochorenia_a_ockovanie.pdf
[34] Armstrong GL, Conn LA, Pinner RW. Trends in infectious disease mortality in the United States during the 20th century. JAMA. 1999 Jan 6;281(1):61-6. PMID: 9892452. http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/281/1/61
[35] McKinlay JB, McKinlay SM. The Questionable Contribution of Medical Measures to the Decline of Mortality in the United States in the Twentieth Century. Milbank Mem Fund Q Health Soc. 1977 Summer;55(3):405-28. PMID:413067.
[36] Gerhard Buchwald. Očkování — obchod se strachem. ALTERNATIVA s.r.o., 2003. ISBN 8085993767.
[37] Thomas McKeown. The Modern Rise Of Population. Academic Press, 1976. 168p. ISBN-10: 0124855504. ISBN-13: 978-0124855502. Tiež: Edward Arnold, 1976. ISBN: 0713158670. ISBN-13: 9780713158670.
[38] Vitek CR, Wharton M. Diphtheria in the former Soviet Union: reemergence of a pandemic disease. Emerg Infect Dis. 1998 Oct-Dec;4(4):539-50. PMID: 9866730. PMCID: PMC2640235.
[39] Helcl, J., DrSc., SZÚ, Částková, CSc., Švandová, CSc., Beneš, MUDr.: Podklady pro strategii očkování proti virové hepatitidě typu B v ČR. Závěrečná zpráva o řešení grantu interní grantové agentury MZ ČR. SZÚ. Reg.č.: E/2478-1.
[40] WHO Vaccine Preventable Diseases Monitoring System. 2010 Global summary. http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/countryprofileselect.cfm
[41] Trial of BCG vaccines in south India for tuberculosis prevention: first report, Bulletin of the WHO 1979;57(5):819-27. PMID:396057.
[42] Fifteen year follow up of trial of BCG vaccines in south India for tuberculosis prevention. Tuberculosis Research Centre (ICMR), Chennai. Indian J Med Res. 1999 Aug;110:56-69. PMID:10573656.
[43] Randomised controlled trial of single BCG, repeated BCG, or combined BCG and killed Mycobacterium leprae vaccine for prevention of leprosy and tuberculosis in Malawi. Karonga Prevention Trial Group. Lancet. 1996 Jul 6;348(9019):17-24. PMID: 8691924.

[44]

http://www.sprievodcaockovanim.sk/myty-a-famy-o-ockovani/ockovanie-proti-tuberkuloze-je-neucinne-a-neposkytuje-ochranu.html