Požiadavky voči výboru NRSR pre zdravotníctvo

Nežiaduce účinky | Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie

Tlačová správa

Rada Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania v zastúpení Ivou Vranskou Rojkovou, v rámci prípravy novelizácie zákona č.355/2007, predložila na pôde parlamentu nasledovné:

Požiadavky voči výboru NRSR pre zdravotníctvo

9.3.2011

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,

dovoľujeme si Vás upozorniť na početné závažné zdravotné následky spôsobené povinným očkovaním detí (pritom často aj pre nevšímavosť pediatrov), na ich nezaznamenanie v štatistikách pre absolútnu nefunkčnosť systému nahlasovania vedľajších účinkov vakcinácie a súčasne Vás žiadame, aby ste ako členka (člen) Výboru NR SR pre zdravotníctvo iniciovali zrušenie pokút, udeľovaných rodičom v zmysle § 56, ods. (1) a (2) Zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva, podľa ktorého:
(2) …. Za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu v súhrnnej výške 10 000 Sk.

Prosíme Vás o iniciovanie novely zákona 355/2007, tak aby sa pokuta za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu zrušila, alebo sa minimalizovala na symbolickú sumu. Napríklad, znížením pokuty za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu zo súčasných 332 eur na 1 euro.

Súčasne Vás s ohľadom na početné vážne prípady poškodenia očkovaním  žiadame, aby ste zvážili možnosť prijatia zákona na odškodňovanie obetí očkovania, podobne ako je tomu napríklad v Nemecku, ktoré obete očkovania odškodňuje, napriek tomu, že je tam očkovanie len odporúčané a nie povinné. Túto požiadavku opätovne vznáša na adresu MZ SR aj ombudsman SR JUDr. Pavel Kandráč.

Odôvodnenie:

Na našu zhruba týždeň trvajúcu výzvu, sa k nám dostali prípady desiatok detí poškodených v dôsledku očkovania, pričom ide väčšinou o veľmi vážne prípady, vrátane úmrtia. V rámci celého Slovenska musí ročne reálne ísť o stovky až tisíce vážnych prípadov. Súčasne od niektorých z týchto rodín štát vymáha pokuty za to, že odmietajú ďalej očkovať svoje deti.
Našich lekárov štát vzdeláva v duchu jednoznačnej prospešnosti očkovania s vedomím, že sa počíta (ako je zrejmé i z príbalových letákov vakcín) s istým percentom negatívnych účinkov a to i veľmi závažných. Lekári sú si možných zdravotných postihov očkovaním vedomí, i keď nemajú reálnu predstavu o početnosti ich výskytu.
Tento stav by sa dal porovnať s tzv. povolenými stratami pri vojenských manévroch. Avšak ako k tomu príde tá rodina, ktorej sa to dotkne? A navyše, ani sa im súvislosť s vakcináciou neprizná, nezaznamená sa v štatistikách, štát takúto rodinu neodškodní, o poškodené dieťa sa nepostará, zvýšenú finančná záťaž za zdravotnú starostlivosť o dieťa musí niesť rodina a ešte pod hrozbou pokút štát núti členov tejto rodiny podrobiť sa ďalším očkovaniam. Z vyššie uvedeného vyplýva morálna povinnosť štátu obete nariadeného zdravotného úkonu odškodňovať a pokiaľ sa nezobjektivizuje skutočná početnosť a vážnosť poškodenia detí povinným očkovaním je neetické ukladať rodičom pokuty za nepodrobeniu sa tejto vážnej imunologickej operácii.

Za ústretový prístup Vám vopred ďakujeme.

Ing. Iva Vranská Rojková
poverená členka Rady
Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania

Zoznam príloh:

1) Súhrn a stručný popis prípadov poškodenia očkovaním nahlásených nášmu o.z.
2) Niektoré z listov rodičov zaslané pri nahlásení vlastných rodinných tragédií
3) Odpoveď ombudsmana na podnet Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania
4) Podozrenie na konflikt záujmov a postupy v rozpore s lekárskou etikou u členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu (PSPI)

Výbor sa bude požiadavkami zaoberať a predseda výboru vyjadril pochopenie k týmto požiadavkám.