Požiadavky Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania a reakcia na stanovisko ÚOOÚ

Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie

tlačová správa, 19.5.2012

V dôsledku povinného očkovania, ako sa realizuje v slovenských podmienkach, dochádza k vážnym poškodeniam zdravia detí a aj k úmrtiam. Konkrétne môžeme spomenúť tohoročné úmrtie 4-mesačného Maroša Skurcoňáka 6. januára 2012, pričom kritické je, že dodnes nie je prípad pediatričkou nahlásený, matka chlapca dodnes nemá v rukách záverečnú pitevnú správu a až po telefonáte z TV Markíza matke oznámili, že správa je už hotová a môže požiadať o jej odpis, ktorý bude mať k dispozícii na budúci týždeň.
Ďalší prípad úmrtia nájdete v hláseniach nežiaducich účinkoch v dôsledku vakcinácie na ŠÚKL za rok 2011. Vieme aj o iných úmrtiach a vážnych poškodeniach zdravia v dôsledku vakcinácie, ako oslepnutie, autizmus, detská cukrovka, neuroblastóm, poškodenia imunity a.i. Toto naše tvrdenie nedokázali v priebehu roka vyvrátiť ani štátne inštitúcie, keďže šetrenie 40 podnetov na poškodenie očkovaním skončilo zistením, že žiadna inštitúcia nemá právomoci a možnosť tieto prípady do dôsledkov prešetriť.

Keďže sa očkovaniu povinne na príkaz štátnych orgánov podrobujú všetky deti a výskyt vážnych poškodení zdravia u predtým zdravých detí v dôsledku je vakcinácie podľa našich pozorovaní častý, lekármi podceňovaný a nerozoznávaný, štatisticky nezaznamenávaný, žiadame:

  • prijatie zákona o odškodnení obetí očkovania, pretože rodiny s deťmi, ktorých zdravotné poškodenie spôsobil štát uzákonením a realizáciou povinného očkovania, často živoria v krajnej núdzi na okraji spoločnosti;
  • zrušenie pokút za odmietnutie povinného očkovania ukladaných zo strany RÚVZ rodičom, ktorí majú obavy z poškodenia zdravia detí a z ktorých viacerí sa už s poškodením vakcináciou stretli;
  • zrušiť zaradenie odmietnutia povinného očkovania medzi priestupky a zásadne odmietame túto formu kriminalizácie rodičov;
  • zreálnenie hlásení vedľajších účinkov očkovania a prijatie opatrení na ich predchádzanie, pričom ponúkame našu spoluprácu;
  • ukončenie deštruovania vzťahu lekár – pacient, k čomu dochádza od januára 2012, odkedy sa robí tlak na lekárov, aby povinne udávali rodičov, ktorí očkovanie detí odmietnu. Takéto nahlasovanie nemá oporu v zákone a kým nedôjde k náprave, odporúčame rodičom nepodpisovať pediatrom žiadne vyhlásenia, stanoviská či formuláre v súvislosti s povinným očkovaní, pretože môžu byť zneužité proti nim.

K záväznému stanovisku 1/2012 Úradu na ochranu osobných údajov z 24. apríla 2012, ktoré poskytlo výklad, či ošetrujúci lekár má alebo nemá právo poskytovať osobné údaje svojho pacienta a jeho rodičov v prípade odmietnutia očkovania UVZ či ÚVZ, vydávame nasledujúce stanovisko:

  1. Úrad na ochranu osobných údajov vydal 24. apríla 2012 absolútne kontroverzné stanovisko, pričom svojím záväzným stanoviskom poprel svoje predchádzajúce stanovisko a názory na vec vyjadrené v konštatovaní z 28. decembra 2011 k podnetu Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania, ktorý sa týka návrhu novely vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z.
  2. Úrad na ochranu osobných údajov prekročil mieru svojich kompetencií, a to tým, že nahradzuje činnosť zákonodarcov, čo vôbec nie je jeho úlohou. Úrad na ochranu osobných údajov si to dokonca sám uvedomuje a obmedzuje platnosť svojho stanoviska a výkladu zákona len na určitý čas, čo je úplne scestné, pretože buď sú argumenty uvedené v stanovisku správnym výkladom, alebo nie sú. Nemôžu byť správnym výkladom len na určitý čas.
  3. Odôvodnenie, ktoré uvádza Úrad na ochranu osobných údajov, sa zakladá na úplne nesprávnom výklade zákona a vyvodzuje právo na poskytnutie osobných údajov z povinnosti lekárov spolupracovať s RÚVZ a ÚVZ pri plnení nariadených opatrení. Povinné očkovanie ale nie je nariadené opatrenie. Nariadené opatrenia sú opatrenia, ktoré môže v zmysle zákona 355/2007 nariaďovať ÚVZ alebo MZ SR. Takéto opatrenie ale nebolo vydané a nevzťahuje sa k povinnému očkovaniu.