Otvorený list študenta rektorovi Žilinskej univerzityKópiu listu aj s prílohami nájdete TU.


Vážený pán,

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Rektor Žilinskej univerzity

 

Rektorát Žilinskej univerzity

Univerzitná 8215/1,

010 26 Žilina

 

V Dolnom Kubíne, 16.septembra 2021

 

Otvorený list rektorovi Žilinskej univerzity – Za slobodu, rovnoprávnosť a zachovanie dôstojnosti Žilinskej Univerzity v Žiline.

 

Vážený prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD ,

Dovoľte mi osloviť Vás ako študent Žilinskej Univerzity a občan Slovenskej republiky. Obraciam sa na Vás so žiadosťou o komplexné vyriešenie situácie vzniknutej v dôsledku koronavírusových opatrení na univerzitnej pôde. A to rozkazom rektora č. 7/2021 (1) a zmluvou o poskytovaní ubytovacích služieb(2). Situácia sa v poslednej dobe premieňa z boja proti koronavírusu na režimy minulého storočia. Opatrenia Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva, ktoré sú často nezmyselnými a najmä medicínsky neodôvodnenými a neodôvodniteľnými príkazmi a zákazmi, vytvárajú prostredie, v ktorom sa proti sebe často úmyselne stavajú rôzne skupiny obyvateľov Slovenska. Úmyselne preto, lebo kontrolu nad dodržiavaním týchto nelogičností a nezmyslov má v rukách delegovanú VŽDY ten silnejší v polarizovanom vzťahu, a ten je v prípade, že sa vzoprie, exemplárne štátnou mocou potrestaný, prípadne strašený likvidačnými sankciami. Divide et impera, stav, za ktorý by sa nehanbil ani rímsky cisár. Nemožno si nectiť na univerzitnej pôde zásady demokracie, humanity a právny poriadok. Najmä ľudské práva, medzinárodné zmluvy a Ústavu Slovenskej Republiky ktoré nás odbremeňujú od mnohých starostí a hrozieb z nedávnej minulosti. Dávajú nám možnosť slobodne sa venovať vede, výskumu a rozvíjať naše vedomosti a poznanie.

Univerzita je miesto, kde sa stretávajú ľudia s rôznymi vedomosťami. Vzájomný dialóg medzi ľuďmi rôzneho názoru, postavenia, rasy, viery, presvedčenia a iných odlišností je základom inovácii, vzdelania a pokroku našej spoločnosti. Zavádzanie akéhokoľvek apartheidu viedlo spoločnosť k napätiu a degradácii. Rozdeľovanie ľudí na univerzitnej pôde na podľudí a nadľudí, bude prekážkou rozvíjania našich vedomostí, vedy a výskumu. Bude prekážkou harmonickému a nerušenému spolunažívaniu nás všetkých.

Ako iste viete, v roku 1945 bol svet zhrozený nad zverstvami vtedajšieho nacistického režimu. Jeho činy boli súdené Norimberským súdom, ktorého procesy viedli k vzniku Norimberského kódexu(3). Tento kódex je neodmysliteľnou súčasťou etiky každého vedeckého experimentu. Som presvedčený, že Vám je známa skutočnosť významu pojmu „Vakcína“ (4) , ktoré musia prejsť schvaľovacím procesom očkovacej látky, podľa noriem Európskej liekovej agentúry (5) . Očkovacia látka musí prejsť fázami klinického testovania na ľuďoch pomocou dobrovoľníkov ktorá trvá niekoľko rokov. Dávam do pozornosti skutočnosť, že väčšina vakcín proti COV-19 je v 3. fáze testovania. Jedná sa o experimentálnu vakcínu schválenú na núdzové použitie.

Ako každý človek, ktorému vlastné zdravie nie je ľahostajné, sa pred použitím akéhokoľvek liečiva či zdravotníckej pomôcky oboznámi s príbalovým letákom. Na každom príbalovom letáku je stručne a jasne uvedené na čo slúži a za akých podmienok bude fungovať. Dávam vám do pozornosti odpovede na otázky ŠTÁTNEHO ÚSTAVU PRE KONTROLU LIEČIV (6) , ktorý sa jasne vyjadril k antigénovým testom. Nemožno ignorovať ani samotné príbalové letáky verejne dostupné na internetových predajniach (7)(8)(9)(10), ale aj po vyžiadaní si tohoto dokladu na samotnom mieste testovania. V tomto smere nevidím zmysel absolvovania testov, bez splnenia podmienky správneho vyhodnotenia testu a tou sú prejavy symptómov Covidu – 19. Obdobie koronavírusu nie jednu rodinu dostalo do ťažkých finančných problémov. Aj z tejto strany nevidím opodstatnenie zaťažovať študentov finančnými výdavkami, ktorých majú čoraz väčší nedostatok. Obrátil by som pozornosť radšej na iné druhy prevencie proti koronavírusu, ktoré sú neinvazívne, ekonomicky prijateľné a prospešné pre každého (11)(12)(13)(14)(15)(16) (17).

Vysoké školy napĺňajú svoje poslanie výchovou odborníkov s najvyšším vzdelaním, vysokými morálnymi zásadami, občianskou a spoločenskou zodpovednosťou. Výchovou v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie a vedením študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu a k národnej hrdosti (18) . Študenti Žilinskej univerzity majú morálne zásady a spoločenskú zodpovednosť, som si istí, že nie je potrebné spochybňovať ich rozkazmi a nariadeniami.

Vážení pán rektor,

chcel by som Vás požiadať, aby ste prehodnotili svoj príkaz číslo 7 a zmluvy ubytovacích zariadení. Rektor zriaďuje, zlučuje, nariaďuje splynutie súčastí verejnej vysokej školy. Je nemysliteľné aby rektor svojimi nariadeniami zavádzal apartheid na univerzitnej pôde. Zneužíval sociálne postavenie študentov na absolvovanie neopodstatnených medicínskych zákrokov invazívneho charakteru, ako testovanie, či účasť študentov na testovaní experimentálnych vakcín. Podmieňoval využívanie univerzitných zariadení predkladaním kategórií osobných údajov (Zdravotnú dokumentáciu) neoprávnením osobám (19) . Je neprijateľné aby zariadenia Žilinskej univerzity vytvárali zmluvy porušujúce medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná (19). Dovoľujem si vás požiadať aby meno Žilinskej univerzity nebolo zneužívané na propagáciu produktov farmaceutických firiem.

Všetci si ctíme univerzitnú pôdu, jej nezávislosť od politického spektra. Preto vás žiadam, aby to čo má vo svojej pôsobnosti Univerzita, vykonávala univerzita a to čo ma vo svojej pôsobnosti úrad verejného zdravotníctva či vláda, vykonával úrad verejného zdravotníctva a vláda, Nie Univerzita. Na Univerzitnej pôde platia všeobecne záväzné právne predpisy, bez nutnosti ich implementácie ako vnútorný predpis.

Žiadam vás ako Rektora Žilinskej univerzity v Žiline aby ste konali v prospech slobody, života, vedy a rovnosti všetkých občanov na Univerzitnej pôde.

S úctou

študent Žilinskej Univerzity v Žiline a občan Slovenskej Republiky

Patrik Slušňák

 

Zoznam Príloh:

 1. Príkaz rektora č. 7/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

https://www.uniza.sk/images/pdf/UNIZA-covid-19/2021/13092021_Prikaz-rektora-7-2021.pdf

 1. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ UBYTOVACÍCH SLUŽIEB NA ŽILINSKEJ UNIVERZITE V ŽILINE

https://www.iklub.sk//download/UZ%20VD/Zmluva%20o%20ubytovan%c3%ad%20na%20%c5%a1k.rok%202021-22.pdf

 1. Norimbersky kódex

https://sk.wikipedia.org/wiki/Norimbersk%C3%BD_k%C3%B3dex

 1. SUKL – Klinické skúšanie vakcín, otázky a odpovede

https://www.sukl.sk/buxus/docs/Bezpecnost_liekov/Publikacie/Klinicke_skusanie_vakcin_januar_2020.pdf

 1. Európsky informační portál o Očkovaní – Schvaľovanie očkovacích látok v Europskej únii

https://vaccination-info.eu/sk/skutocnosti-tykajuce-sa-ockovacich-latok/schvalenie-ockovacich-latok-v-europskej-unii

 1. SUKL – Testy na Covid-19: Otázky a odpovede

https://www.sukl.sk/sk/zdravotnicke-pomocky-informacie/testy-na-covid-19-otazky-a-odpovede?page_id=5455

 1. SAFECARE Bio-Tech COVID-19 Antigénový test

https://www.pilulka.sk/covid-19-antigen-test-1bal/pribalovy-letak

príbalový leták:

https://www.pilulka.sk/files/upload/files/2021-01/1610622554-pribalovy-letak.pdf

 1. SAFECARE rýchly antigénový test na Covid-19

https://www.tester.sk/media/Navody/covid-19-ag-pribalovy-letak.pdf

 1. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

https://www.roche.sk/content/dam/rochexx/roche-sk/roche_slovakia/sk_SK/documents/SK_SARS_CoV_2_Rapid_Antigen_Test.pdf

 1. Testy nakúpené vládou SR:

https://www.health.gov.sk/Clanok?navod-na-pouzitie-samotestov

 1. Hughes DA, Norton R. Vitamin D and respiratory health. Clin Exp Immunol. 2009;158:20–5. https://doi.org/10.1111/j.1365-2249.2009.04001.x.
 2. Abraham J, Dowling K, Florentine S. Can optimum solar radiation exposure or supplemented vitamin D intake reduce the severity of COVID-19 symptoms? Int J Environ Res Public Health. 2021;18:740. https://doi.org/10.3390/ijerph18020740.
 3. Charoenngam N, Holick MF. Immunologic effects of vitamin D on human health and disease. Nutrients. 2020;12:2097. https://doi.org/10.3390/nu12072097.
 4. Sahebnasagh, A., Saghafi, F., Avan, R., Khoshi, A., Khataminia, M., Safdari, M., Habtemariam, S., Ghaleno, H. R., & Nabavi, S. M. (2020). The prophylaxis and treatment potential of supplements for COVID-19. European journal of pharmacology887, 173530. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2020.173530
 5. Greiller CL, Suri R, Jolliffe DA, Kebadze T, Hirsman AG, Griffiths CJ, et al. Vitamin D attenuates rhinovirus-induced expression of intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) and platelet-activating factor receptor (PAFR) in respiratory epithelial cells. J Steroid Biochem Mol Biol. 2019;187:152–9. https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2018.11.013.
 6. Martineau AR, Jolliffe DA, Hooper RL, Greenberg L, Aloia JF, Bergman P, et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ. 2017;356:i6583. https://doi.org/10.1136/bmj.i6583.
 7. Weir, E. K., Thenappan, T., Bhargava, M., & Chen, Y. (2020). Does vitamin D deficiency increase the severity of COVID-19?. Clinical medicine (London, England), 20(4), e107–e108. https://doi.org/10.7861/clinmed.2020-0301
 8. Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20210401

 1. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20190901.html
 2. JUDr. Peter Weis, Otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky https://akw.sk/covid-19/otvoreny-list-predsedovi-vlady-slovenskej-republiky/
 3. https://odbornakomisia.sk/covid-19/minister-zdravotnictva-a-hlavny-hygienik-konaju-v-rozpore-s-najnovsim-vedeckym-poznanim-who-aj-ema/