Osýpky, zastrašovanie a odborníci

11+ rokov | 15 - 18 mesiacov | Dôchodcovia | Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

Tento dokument vznikol ako zostrih komunikácie z mája 2012. Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., odborný garant očkovacích centier Avenier a.s. (najväčšia očkovacia sieť s 20-timi pobočkami v ČR) a riaditeľ očkovacieho centra Ostrava – Hrabůvka, poslal e-mail, v ktorom odkazoval na video CIC a kazuistiku SZU a oznámil zámer, vyvesiť ho na webstránke Fóra infekčnej a cestovnej medicíny. Na adresu Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania ho preposlala MUDr. Darina Sedláková, MPH, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku.

Keďže v dnešnej dobe je časté zastrašovanie osýpkami, a používajú sa pri ňom rovnaké argumenty ako v odkazovaných zdrojoch, považujem za užitočné moju reakciu zverejniť.

Dobrý deň,

vážená pani Dr. Sedláková, za Iniciatívu pre uvedomenie si rizík očkovania vítam Vašu snahu o komunikáciu. Chcem Vás však poprosiť, aby sme diskusiu radšej viedli v rovine faktografickej a vedeckej. To by mohlo byť skutočným prínosom.

Ak ide SZO o znižovanie počtu vážnych ochorení, asi by sa mala prednostne zaoberať aj vzdelávaním lekárov i verejnosti o správnych a nesprávnych postupoch pri konfrontácii s infekčným ochorením, menovite osýpkami. V tomto smere by bolo zaiste vhodné, pri každej správe o komplikáciách či úmrtiach na osýpky, zdôrazniť, či sa na nich spolupodieľali závažné rizikové faktory, ktoré sú uvedené v mojom nižšieuvedenom komentári k videu. Takéto vzdelávanie by mohlo odhaliť najčastejšie chyby v liečbe a reálne zvýšiť šancu na nekomplikované uzdravenie.

Stránka www.szu.cz na ktorú odkazujete sa mi nenačítava, skúsim neskôr. Video o osýpkach (Rachel’s story) som si pozrel.

Keďže ďalší odstavec, adresovaný Doc. Maďarovi, ho značne pobúril, nebudem ho tu citovať, pretože cieľom nášho o.z. je diskusia a nie provokácie.
Ďalej som sa venoval konkretizovaniu problémov, ktoré som videl v citovanom videu, kde údajná matka malej Loly opisuje, ako jej dieťa dostalo osýpky, aké malo komplikácie a ako strašne ľutuje, že ho nedala zaočkovať. 

Moje výhrady k videu:

1, Podsúva sa tam, že očkovanie je ochrana, doslova „ostatné deti boli očkované a tak sú v bezpečí“. Neskôr je to viackrát podsúvané v rovine psychického nátlaku „moje rozhodnutie [neočkovať] spôsobilo niečo také dieťaťu, ten pocit viny je hrozný“.

V skutočnosti, mám tucet vedeckých publikácií o epidémiách osýpok v takmer plne zaočkovaných školských populáciách, takže očkovaný neznamená automaticky chránený.

Ak aj vakcína chráni pred ochorením, je to na obmedzenú dobu. Môže sa veľmi ľahko stať, že tí rodičia „šťastne chránených“ detí si budú robiť výčitky o 15-20 rokov, keď ich dospelá ratolesť dostane osýpky s omnoho ťažším priebehom (viz. epidémia mumpsu v Ústecku (ČR) tohto roku u plne očkovaných adolescentov).

2, Matka spomína, že horúčka bola „nekontrolovateľná“. Dá sa z toho dedukovať, že sa pokúšala horúčku zraziť, pravdepodobne antipyretikami. Nuž, v tom prípady je „pocit viny“ matky namieste, lebo antipyretiká zvyšujú riziko komplikácií osýpok 5-násobne, pretože interferujú s prácou imunitného systému. Dá sa tiež predpokladať, ze dieťa dostávalo antipyretiká aj počas hospitalizácie, ale video sa o tejto dôležitej okolnosti vôbec nezmieňuje, preto to ostáva nezodpovedanou otázkou.

3, Nie je zmienka o tom, či v nemocnici testovali hladinu vitamínu A alebo či ho profylakticky podali. Mám sa pokúsiť tipovať? Matka vymenovala viacero častí liečby a detailov o priebehu ochorenia, napríklad steroidy, ktorých použitie považujem za rozporuplné, lebo takisto zasahujú do práce imunitného systému. Každopádne, popri tom všetkom matka nespomínala žiadny vitamín A, takže asi je jasné, aký bude môj odhad.

Výskumy ukázali, že 75% hospitalizovaných s osýpkami má deficit vitamínu A. Deficit vedie k narušeniu výkonnosti imunitného systému, konkrétne produkcie protilátok IgA a IgG. Práve slizničné protilátky IgA sú kľúčové pri zvládaní osýpok, takže z nedostatku vyplývajú komplikácie a hospitalizácie.

4, Podobne, nikde sa nehovorí o hladine vitamínu C a jeho (ne)podávaní.

Takže v zmysle bodov 2, 3, 4, ponechávam na Vaše posúdenie, komu nakoniec môže Lola s vysokou pravdepodobnosťou „ďakovať“ za svoje komplikované ochorenie.

5, Napokon Lola „aj tak musí byť očkovaná“. Prečo? Nevadí, že už má zrejme doživotnú imunitu z prekonania ochorenia, taký nepodstatný fakt predsa nesmie stáť v ceste zisku výrobcu vakcín?! A že musí byť zaočkovaná celá rodina? To znamená vrátane tých, ktorí boli v kontakte s ochorením (u Loly) a napriek tomu neochoreli, čiže sa dá predpokladať, že sú imúnni a svoju imunitu si týmto kontaktom dokonca ešte posilnili (absolvovali „prirodzený booster“)?

Konštatovanie mamičky, že kvôli nutnosti aj tak očkovať, jej pôvodné rozhodnutie neočkovať bolo preto „hlúpe“, je logicky zvrátené – v skutočnosti by sa mala pozastavovať nad, podľa môjho názoru, hlúposťou požiadavky lekárov [?] očkovať dieťa po prekonaných osýpkach. Hlúposť je to podľa mňa dvojnásobná, pretože:

a, buď je Lola už aj tak doživotne imúnna, alebo ak by patrila medzi raritné prípady, ktoré nie sú imúnne ani po prekonaní prirodzeného ochorenia, potom neexistuje dôvod domnievať sa, že by imunitu získala z očkovania, a

b, je dokonca zvýšená pravdepodobnosť, že keď mala komplikácie osýpok, tak aj očkovanie by mohlo viesť ku komplikáciám.

6, Lola má stále nezahojený bubienok… To je medicínska rarita, pretože pokiaľ viem, vo väčšine prípadov sa spontánne perforovaný bubienok zhojí.

7, Nevieme nič o socioekonomických pomeroch Loly. Je známe, a opakujú to aj správy Eurosurveillance, že preľudnené bývanie a podvýživa patria medzi závažné rizikové faktory osýpok.

Video je celkovo plne v súlade s cieľmi organizácie, na ktorej stránke bolo zverejnené – „zvyšovať zaočkovanosť“. A prostriedkom je o.i. hororový príbeh hrajúci na city, zamlčujúci dôležité fakty, plný podsúvania a schématizmu. To však nie je vsetko, CIC veľmi aktívne lobuje za sprísňovanie očkovacej legislatívy.

Snažil som sa nájsť na stránke CIC zoznam sponzorov tejto podivnej organizácie, v ktorej výboroch sedia zástupcovia „známych firiem“ ako napr. Kaiser Permanente apod. Žiaľ, finančnú správu posielajú len na požiadanie, čo nepovažujem za priam vzor transparentnosti. Môj predbežný odhad je taký, že asi ide o nejakú astroturfingovú organizáciu s mnohomiliónovým rozpočtom, dotovanú priamo alebo nepriamo farmaceutickými firmami. Rád sa nechám vyviesť z omylu.

S pozdravom

Mgr. Peter Tuhársky
Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

Dr. Sedláková nezareagovala vôbec. Reakcia Dr. Maďara bola urazená, pretože môj e-mail pochopil ako obvinenie z komerčných záujmov, čo sa ho dotklo, vzhľadom k jeho nezištnej práci v humanitárnej misii. Na Slovensku vraj žiadne komerčné aktivity nemá, a dokonca proti osýpkam neočkuje. Ďalšiu komunikáciu podmienil mojím ospravedlnením. Ďalej, nenáleží mi vraj komentovať liečbu závažných ochorení a lekárske vzdelávanie. Zbežne sa dotkol údajnej nutnosti očkovať väčšinu aby sa predišlo epidémiám, a aby sa chránili zraniteľné deti napr. na detskej onkológii (áno, opäť kolektívna imunita). Stránku shotbyshot.org považuje za dielo samotných rodičov, ktorým zomreli deti na očkovaním preventabilné ochorenia, do ktorých očí by som sa mal pozrieť. Potom opäť udrel na strunu môjho údajne nedostatočného vzdelania a na záver obhajoval význam Státního Zdravotního Ústavu.

V mojej odpovedi som sa pokúsil o zmierlivosť a vyjasnenie povahy nášho nedorozumenia – moje spochybnenie sa týkalo hodnoty videa a nie motívov Dr. Maďara. Tieto odstavce vynechávam.

Potom som sa snažil vecne dotknúť každej z nastolených tém.


Vaše nezištné úsilie o zlepšenie zdravia po celom svete je chvályhodné, preto by bola škoda, zameriavať ho nesprávnym smerom. Ak chcete znížiť úmrtnosť na osýpky, cesta vedie cez identifikáciu a využitie tých faktorov, ktoré ju reálne ovplyvňujú. Len na okraj, podľa dostupných oficiálnych štatistík, úmrtnosť vymizla mnoho rokov pred objavením vakcín.

Vaše názory hodnotím podľa toho, ako sú podložené, a nie podľa Vášho titulu, alebo práce pre (ako som dnes zistil na základe Vašej ostrej odpovede) akciovú spoločnosť Avenier, ktoré Vás uvádza ako svojho hlavného odborníka. Akciovka neznamená automaticky zlý úmysel, ani neziskovka neznamená automaticky dobrý úmysel, všetko je o ľuďoch. Za tie roky som sa naučil, že v oblasti očkovania treba byť veľmi obozretný ohľadom prípadných konfliktov záujmov, ale nemám žiadny problém s Vašimi motívmi, ktoré môžu byť ušľachtilé; úprimne povedané, ani ich neriešim. Vaše motívy neboli predmetom ani minulej správy a nie sú ani predmetom tejto.

Predmetom správy bola polemika k videu o následku osýpok. Ak by som sa mal ja urážať, napísali ste, že moja správa bola „plná polo-laických interpretácií a zvláštnych výkladov, ktoré nevystihujú podstatu veci“. Žiaľ, Vaša správa do značnej miery argumentuje ad hominem a nedočkal som sa konkrétnych dôkazov voči úvahám a informáciám, ktoré som uviedol (pochádzajú prevažne z recenzovaných vedeckých lekárskych publikácií, ktoré ako odborník akiste poznáte).

Na pochopenie prečítaného textu a logické myslenie nie je potrebné vzdelanie z oblasti medicíny, hoci takáto domnienka je v lekárskych kruhoch, ako som sa už mnohokrát presvedčil, značne rozšírená. Podľa môjho názoru, posudzovanie názorov ľudí len na základe nejakej hierarchie je typické skôr pre náboženstvá a nemalo by byť rozhodujúce vo vede. Mňa zaujímajú argumenty a výsledky, nie akademická hodnosť. Za týmto mojím postojom stojí bezpočet vážnych prešľapov údajných odborníkov.

Aké aktivity mi náležia a s kým budem diskutovať, to láskavo ponechajte na mňa. Po väčšinu života som sa spoliehal na odborníkov a dôsledkom toho boli poškodené moje deti. Takto ma práve dôvera v odborníkov nakoniec donútila zaoberať sa témou očkovania, ktorou som sa nikdy zaoberať nechcel, a ktorou sa mali v prvom rade dôsledne zaoberať oni. Človek sa žiaľ niekedy musí poučiť aspoň na vlastných chybách. A teraz sa, tiež na úkor voľného času, delím o svoje skúsenosti a namáhavo získané informácie.

Onkologickí pacienti sa musia žiaľ chrániť sami, a to pred tisíckami ochorení, z ktorých na drvivú väčšinu aj tak neexistuje očkovanie. Toto nie je platným dôvodom, aby celá populácia riskovala nežiaduce účinky a časť platila ťažkými zdravotnými následkami, vrátane smrti, za nepreukázanú a hypotetickú „ochranu“ malej znevýhodnenej skupiny. Nikto nemá právo žiadať od druhého takúto obeť.

Uvádzate, že osýpkam určitý zlomok detí podľahne a zomrie. Podľa mňa je kľúčovou práve otázka, PREČO. Je omnoho dôležitejšia než honba za zaočkovanosťou. Moja predošlá správa sa týmto otázkam zbežne venovala. Neinformovanosť je možno jednou z hlavných príčin.

Pokiaľ ide o SZÚ, ak ste si dôkladne prečítali moju správu, tak ste si zaiste všimli, že na adresu tejto inštitúcie som dosiaľ nenapísal vôbec nič, okrem konštatovania, že sa mi ich stránka nedala načítať.

Dnes sa mi citovanú kazuistiku načítať podarilo a bol som sklamaný. V poriadku, vo Francúzsku zomrelo 6 osôb na osýpky z 65 miliónov obyvateľov. Podľa mňa skutočné problémy medicíny ležia celkom inde, napríklad: tretina hospitalizovaných v Európe trpí podvýživou, ktorej by sa dalo jednoducho predísť, a jej následky predstavujú až 35% podiel na celkovej úmrtnosti hospitalizovaných (zdroj: správa ESPEN 2010). To je vizitka medicíny a jej vzdelávacieho systému, a nielen ja, ale každý pacient má plné právo sa k tomu vyjadriť, a namieste by bolo skutočne veľké rozhorčenie.
Navyše, nie je vôbec vylúčené, že medzi týmito obeťami boli aj niektorí pacienti s osýpkami, ktorí mávajú navyše špeciálne nároky.
Pre porovnanie absolútne čísla z USA: 108000 hospitalizovaných ľudí zomrie na následky podvýživy, 115000 zomrie na preležaniny a 98000 na následky chybnej liečby.

Kazuistika SZÚ neposkytuje opäť žiadne relevantné podrobnosti o liečbe uvádzaných prípadoch osýpok, o socioekonomickej situácii obetí, a opäť cituje domnienky o kolektívnej imunite. To isté v prípade SSPE. Takže z tohto pohľadu nič nové.

Čo je ale zaujímavé: Francúzi sa snažia o očkovanie adolescentov a dospelých vo veku 15-30 rokov. Je pravdepodobné, že väčšina týchto ľudí bola očkovaná. Článok to uvádza pod pojmom „nedostatočne očkovaní“. Čo to znamená?

Jednoducho to, že vakcína nechráni po celý život, ako to dosiaľ niektorí tvrdia, ba možno nechráni ani 15 rokov. Keďže vakcína proti osýpkam nepozná booster v pravom zmysle, potom preočkovanie má jediný možný význam – vykryť nedostatočné trvanie účinku. Každopádne, týmto ľuďom dnes hrozí „zvlášť ťažký priebeh sprevádzaný komplikáciami“, na rozdiel od drvivej väčšiny detí. To je výsledok. A údajné východisko? Samozrejme zas a znova očkovať. Predpokladám, že o pár rokov sa dozvieme, že preočkovávať proti osýpkam sa máme všetci po celý život každých 10 rokov. Takto vyzerá očkovacia veda v praxi.

Zaujímal by ma JEDINÝ vedecký dôkaz o dosiahnuteľnosti KOLEKTÍVNEJ IMUNITY proti osýpkam pomocou očkovania. Hoci o tom mnohí hovoria, zatiaľ som ho nikde nenašiel, avšak zistil som, že uvádzané „parametre“ kolektívnej imunity a „eradikácie osýpok“ sa už piate desaťročie posúvajú, čo u mňa vyvoláva skôr dojem kolektívneho presvedčenia než vedy.

Aby mohla vakcína zabezpečiť kolektívnu imunitu, musela by dokázať:
1, spoľahlivo vyvolať imunitu,
2, nielen voči klinickému ochoreniu, ale aj voči NAKAZENIU (resp. nákazlivosti),
3, na celý život,
4, kvalitatívne porovnateľnú s prirodzenou imunitou,
5, u drvivej väčšiny populácie.

Je veľkou chybou, zamerať sa na 5. bod a ignorovať ostatné 4 podmienky, ktoré sú rovnako dôležité, a ktoré súčasná vakcína nespĺňa. Podľa viacerých štúdií, vakcína má „terénnu“ účinnosť len okolo 70-90%, podľa niektorých ešte menej. Odolnosť voči nakazeniu (a tým aj šíreniu nákazlivosti) klinické štúdie riešia ešte zriedkavejšie, ak vôbec. O trvaní účinku sa vedú polemiky, ale celoživotnú imunitu nikto zatiaľ nedokázal, a budem skeptik: je to možno menej než 15 rokov. Kým prekonanie ochorenia vedie k tvorbe protilátok, účinným voči 18-tim kmeňom osýpok, vakcína len proti 10-tim. Za takýchto okolností ani zaočkovanie 100% populácie nepovedie ku kolektívnej imunite. Popravde, už boli publikované epidémie u prakticky plne preočkovaných populácií. U niektorých bola preukázaná vysoká hladina protilátok, napriek tomu ochoreli. Išlo teda o sekundárne zlyhanie vakcíny. Podľa môjho názoru, ide o zlyhanie systémové.

Ak máte k organizácii CIC, stojacej v pozadí stránky shotbyshot.org, lepšie informácie, prosím napíšte mi mená troch jej najväčších sponzorov, táto informácia by ma zaujímala. Boli už prípady, keď dôverčiví rodičia s tragickou skúsenosťou z ochorenia dieťaťa a dobrým úmyslom, poslúžili nakoniec viac komerčným než verejným záujmom, tak aby toto nebol tiež takýto prípad.

Pohľad na umierajúce dieťa musí byť hrozný, a o to hroznejšie je, že tieto úmrtia sú často zbytočné, nakoľko účinné liečebné postupy voči viacerým tzv. „neliečiteľným ochoreniam“ boli publikované už pred 60-timi rokmi a odvtedy sú široko ignorované. Avšak naše občianske združenie nie je zamerané týmto smerom, zaoberáme sa informovaním o očkovaní, a presadzovaním základného ľudského práva na rozhodovanie o svojom tele. Verte, že pohľad do očí matky, ktorej dieťa fyzicky alebo mentálne upadlo alebo umrelo po očkovaní, nie je o nič jednoduchší. Poznáme viacero takých prípadov, nemusíme po ne ani chodiť do zahraničia. Je pochopiteľné aj rozhorčenie rodičov, keď následne nielenže nedostanú takmer žiadnu pomoc od štátu, ale ich úrady dokonca poťahujú a pokutujú, keď odmietnu očkovať svoje ďalšie dieťa. Robíme všetko pre to, aby sme takýmto absurdnostiam zabránili.

S pozdravom
Mgr. Peter Tuhársky