Odmietnutie/odklad očkovania

Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie

Odmietnutie / odklad očkovania 2010 – naše poznatky 
Dokument aktualizovaný 10.10.2012 z pohľadu novelizácie vyhlášky 585/2008, zákona 355/2007 a stanoviska ÚOOÚ.

 

Veľmi stručné zhrnutie

 • Máte právo odmietnuť očkovanie, tak ako každý iný zdravotný zákrok.
 • Nechajte si dostatok času na rozmyslenie. Očkovanie (a poškodenie dieťaťa) sa nedá vrátiť späť.
 • Akékoľvek nežiaduce účinky po predchádzajúcich očkovaniach žiadajte od lekára zaznamenať do dokumentácie a hlásiť na ŠÚKL a RÚVZ, a to pri najbližšej príležitosti. Poskytnú vám dôležitý argument, a to aj v prípade, že ich lekár nepoznačí a/alebo neohlási.
 • Keď očkovanie odmietnete, lekár musí poznačiť do zdravotnej dokumentácie dátum, obchodný názov a dávku očkovacej látky, výrobcu, a dôvod neočkovania. Skontrolujte, či predchádzajúce nežiaduce účinky zaznamenal a ohlásil.
 • Lekárovi nič nepodpisujte. Čokoľvek podpíšete bude zneužité proti vám.
 • Lekár nesmie hlásiť vaše odmietnutie menovite, ináč poruší zákon o ochrane osobných údajov. Upozornite ho na to.
 • Lekár nesmie sprístupniť vašu zdravotnú dokumentáciu úradníkom z RÚVZ, s výnimkou oficiálne začatého priestupkového konania.
 • Ak to lekár urobí, môžete byť predvolaní na prejednanie na RÚVZ. Pripravte sa na to a bráňte sa. Prineste si tam vlastné vyhlásenie. Nič im nepodpisujte. Čokoľvek podpíšete bude zneužité proti vám.
 • Môžete dostať pokutu. Za všetky odmietnutia očkovania dohromady na všetkých prejednávaniach môžete dostať pokuty dohromady za najviac 331 EUR.
 • Môžete sa odvolať, môžete podať sťažnosť na lekára i RÚVZ za porušenie ochrany osobných údajov.
 • Tento materiál bol vypracovaný na základe skúseností a dobrej viery, ale vaše konanie je vždy vašou vlastnou zodpovednosťou.

Informovaný súhlas

Ústava SR zakotvuje viaceré základné práva, vrátane práva na súkromie a práva na ochranu zdravia. Povinnosti alebo obmedzenia práv je možné ukladať iba zákonom. Slovenská republika sa tiež zaviazala dodržiavať medzinárodný Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (pozrite tiež vysvetlivky). Medicína sa počas druhej svetovej vojny dopustila hrozných zločinov, vrátane experimentov na ľuďoch bez ich súhlasu alebo dokonca proti ich vôli, a konala tak údajne „v mene vyššieho celospoločenského dobra“. Preto jedným z kľúčových práv, ktoré Dohovor zakotvuje v čl. 5 a 6, je právo pacienta na informovaný súhlas so zdravotnou starostlivosťou. Slovenská legislatíva čiastočne pretavila požiadavky Dohovoru do svojej legislatívy v podobe zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, ktorý rieši v § 6 podrobnosti informovaného súhlasu. Keďže ide o dôležité ustanovenia, citujeme ich v plnom znení (na niektoré časti sme pridali dôraz):

(1) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti(ďalej len „poskytnúť poučenie“)
a) osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila,
b) zákonného zástupcu, opatrovníka alebo osobu, ktorá má maloleté dieťa v pestúnskej starostlivosti
(ďalej len „zákonný zástupca“), ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony (ďalej len „osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas“) a vhodným spôsobom aj osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas.
(2) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.
(3) Každý, kto má právo na poučenie podľa odseku 1, má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam.
(4) Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa tohto zákona. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak (§ 27 ods. 1, § 36 ods. 2, § 38 ods. 1, § 40 ods. 2).
(5) Informovaný súhlas dáva
a) osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo
b) zákonný zástupca, ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas; takáto osoba sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jej schopnosti.
(6) Ak zákonný zástupca odmietne dať informovaný súhlas, poskytovateľ môže dať návrh na súd, ak je to v záujme osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť. V tomto prípade súhlas súdu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti nahrádza informovaný súhlas zákonného zástupcu. Do rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života tejto osoby.
(7) Každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať.
(8) Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade
a) neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať,
b) ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu,
c) ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá
1. šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
2. v dôsledku duševnej choroby, alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.

Pozrite tiež novelizácie, napr. zák. č. 350/2005 a ďalšie.

Ak si to zhrnieme,

 • Pacient v plnej miere rozhoduje o zdravotnej starostlivosti – bez jeho súhlasu nie je možné vykonať žiadny zákrok (výnimky stanovuje zákon v bode 8).
 • Pacient má právo na úplné informácie, najmä: význam zákroku, predpokladaná úspešnosť, možné nežiaduce účinky, iné možnosti liečby.
 • Lekár alebo iný zdravotnícky personál je povinný tieto informácie poskytnúť.
 • Pacient môže svoje postoje meniť. Môže kedykoľvek odvolať predtým daný súhlas alebo nesúhlas.

Očkovanie je takisto zdravotný zákrok a vyššieuvedené práva pacienta a povinnosti zdravotníkov sa ho plne týkajú. Potiaľto je teda všetko jasné. Do problematiky však vstupuje zákon č. 355/2007 o ochrane zdravia, ktorý stanovuje povinnosť podrobiť sa očkovaniu. Vnáša tým legislatívny zmätok, pretože očkovanie je zdravotným zákrokom, na ktorý sa vzťahuje právo na informovaný súhlas. Ak pacient dá súhlas s očkovaním len kvôli dikcii zákona č. 355/2007, potom jeho súhlas už nie je dobrovoľný ale vynútený hrozbou pokuty, takže pacient bol ukrátený o svoje právo, ktoré mu priznáva Dohovor, ktorý je ako medzinárodná zmluva nadradený zákonom. Treba podotknúť, že zákon č. 355/2007 síce stanovuje povinnosť pre občana „podrobiť sa“, avšak nedáva nijaké nadpráva lekárom a zdravotníckym pracovníkom, ani neuberá z ich povinností.
Lekári a zdravotnícki pracovníci sú v plnej miere povinní rešpektovať právo pacienta na informovaný súhlas aj v oblasti „povinného“ očkovania. Ak lekár zaočkuje bez splnenia povinnosti plne informovať a/alebo bez súhlasu pacienta či jeho zákonného zástupcu, porušil zákon č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti a vystavuje sa riziku žaloby; svojvoľné zaočkovanie (bez informovaného súhlasu) sa dá považovať aj za porušenie viacerých ustanovení trestného zákona.
Na druhej strane, zákon č. 355/2007 ukladal lekárovi v prípade očkovania povinnosti nad bežný rámec. Podľa §25 ods. 11 bol totiž lekár povinný, v rámci poučenia pred zákrokom, dať pacientovi bez vyzvania na prečítanie písomnú informáciu, čiže príbalový leták vakcíny (v tomto prípade sa teda povinnosti nemôže zbaviť ani poukázaním na elektronické databázy na stránkach adcc.sk alebo sukl.sk). Novelizácia zákona túto povinnosť ruší od 1.12.2011, avšak pacient sa samozrejme môže domáhať týchto informácií.

Dôležité sú tiež ustanovenia zákona o rodine.
Podľa Čl. 4, „Rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením a povinnosť zabezpečiť rodine pokojné a bezpečné prostredie.

§28
(2) Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa. 

 

Neústavnosť vyhlášky

Popri konflikte zákonov č. 576/2004 a č. 355/2007, ďalším ústavnoprávnym problémom je, že zákon č. 355/2007 neurčuje konkrétne povinné očkovania, tie stanovuje len vyhláška č. 585/2008 novelizovaná od júla 2010 vyhláškou č. 273/2010. Keďže každé povinné očkovanie je zásahom do základných ľudských práv, a podľa Ústavy je možné obmedziť základné práva iba zákonom, na základe zákona a len v jeho rozsahu, stanovenie povinných očkovaní vyhláškou je neústavné. Rovnako neústavné sú povinnosti lekárov stanovené rovnakou vyhláškou. Zatiaľ sa nám nepodarilo dostať vec pred Ústavný súd, ktorý by mohol vo veci rozhodnúť. Podnet na Ústavný súd by mohla dať Národná rada alebo prezident. Zatiaľ nikto z nich toto právo nevyužil, a tak je našou možnosťou iba absolvovať celý právny kolotoč cez konanie RÚVZ, odvolania, až po súdny proces, kde by sa už dala presadiť požiadavka, aby sa Ústavný súd vyjadril k povinnému očkovaniu. Zatiaľ sme sa potiaľ nedostali.
Preto, na základe početných otázok a pripomienok rodičov odmietajúcich očkovanie svojich detí, uvádzame nasledovné skúsenosti, ktoré vám možno pomôžu zorientovať sa vo vašich právach a možnostiach pre prípad nedôstojných ťahaníc s lekármi a úradmi.

ÚDZS = Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (rieši sťažnosti pacientov)
ÚVZ = Úrad verejného zdravotníctva (je zastrešujúcim nadradeným orgánom pre RÚVZ; zákon č. 355/2007 §5)
RÚVZ = Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ľudovo „hygiena“ – dohliada o.i. na očkovanie).
ÚOOÚ= Úrad pre ochranu osobných údajov

Ako sa vyhnúť BCG vakcíne v pôrodnici?

Plošné očkovanie BCG vakcínou bolo zrušené novelou č. 544/2011 vyhlášky č. 585/2008 k 31.12.2011. V zmysle zákona č. 372/1990 § 7 (1) sa priestupok posudzuje podľa novšej legislatívy, ak je to pre „páchateľa“ výhodnejšie, to znamená, že po zrušení tohto očkovania spomedzi povinných už nie je možné postihovať žiadne odmietnutie BCG vakcíny v minulosti. Nasledovné odstavce ponechávame kvôli ostatným užitočným informáciám týkajúcich sa pobytu v pôrodnici. Môžete ich preskočiť.

 • Informácie o vakcíne nájdete v samostatnom článku.
 • Mnohí rodičia majú výhrady voči očkovaniu BCG už na 4. deň po pôrode, pretože to považujú za príliš veľkú záťaž pre drobné telíčko, ktoré sa ešte len zoznamuje so svetom. Majú pravdu, odborníci  totiž poukazujú na fakt, že takéto včasné očkovanie výrazne zhoršuje výskyt vážnych komplikácií, ktorými sa BCG vakcína vyznačuje.
 • V Českej republike až 17% rodičov odmietlo očkovať dieťa v pôrodnici od roku 2005 a odborníci ich postoj (či už posunutie alebo úplné odmietnutie) podporovali. Táto vzbura nadobudla stabilný charakter a Ministerstvo zdravotníctva ČR nevedelo 8 rokov zaujať jasné stanovisko, čo s touto nešťastnou vakcínou. Česká republika nakoniec zastavila plošné očkovanie proti tuberkulóze.
 • Niektorí rodičia chcú očkovanie len posunúť na neskôr, iní sa chcú v pokoji rozhodovať o tom, či ho vôbec absolvovať alebo nie.
 • Komplikácie BCG vakcíny sú pomerne bežné a spôsobujú odkladanie ďalšieho očkovania u významného počtu detí. Ak sú rodičia rozhodnutí očkovať ďalšími vakcínami, a nechcú riskovať možnosť výrazného odkladu týchto ďalších očkovaní, aj toto je okolnosť, ktorú treba zvážiť pri rozhodovaní o tom, či dieťa nechajú zaočkovať BCG vakcínou alebo nie.
 • Z našich skúseností sa ukazuje ako najschodnejšia takáto cesta:
  • Po pôrode oboznámiť ošetrujúceho lekára a vrchnú sestru, že dieťa nechcete očkovať už v pôrodnici, ale že si kalmetizáciu zabezpečíte do 6 týždňov. Opýtajte sa na adresu kalmetizačného strediska, kde sa máte hlásiť. Na zváženie je tiež, podať toto oznámenie písomne a nechať si potvrdiť jeho príjem. Príklad takéhoto vyhlásenia: DOC | ODT.
  • Nemocnice toto zvyknú akceptovať, pretože vyhláška umožňuje očkovať BCG až do veku 6 týždňov. Okrem toho, niekedy sa k očkovaniu neskôr pristupuje z objektívnych dôvodov, či už kvôli sledovaniu dieťaťa, nízkej pôrodnej hmotnosti, alebo jednoducho preto, že nie je „dosť detí na zaočkovanie“ (balenie vakcíny je pre 10 detí a musí sa spotrebovať naraz), takže niekedy nemocnice volajú rodičov na dodatočné očkovanie, už po prepustení z pôrodnice.
  • Napriek oboznámeniu personálu, počas pobytu v pôrodnici odporúčame ostražitosť. Nenechávajte dieťa len tak niekam odniesť na „váženie“ alebo iné úkony, choďte všade s ním a pýtajte sa vopred na povahu plánovaných zákrokov. Máte plné právo byť s dieťaťom a personál to musí brať na vedomie, aj keď sa mu to nemusí páčiť. Skúsenosti mnohých rodičov ukazujú, že k očkovaniu detí v pôrodniciach často dochádza akoby „mimochodom“, jednoducho sestričky poberú deti a zaočkujú ich, aj v neprítomnosti matky. Takže doslovne, nedávajte dieťa z ruky, a pri nutnej neprítomnosti (sprcha, WC,…) sa skúste dohodnúť so spolubývajúcimi na „strážení“.
  • Najväčšiu ostražitosť si zasluhuje 4. deň života, ale nedá sa na to spoliehať – máme informácie aj o zaočkovaní v skorších dňoch, hoci je to v rozpore s vyhláškou č. 585/2008.
 • Takýto postup má tri dôležité výhody:
  • Niekoľkotýždňové dieťa môže očkovanie znášať lepšie, aj keď podľa nášho názoru je BCG vakcína preukázateľne neúčinná, veľmi riskantná a absolútne zbytočná.
  • Máte niekoľko týždňov čas, aby ste si naštudovali a premysleli, či naozaj chcete očkovať.
  • Ak ste už rozhodnutí neočkovať, tak týmto postupom sa mamičke uľahčí pobyt v nemocnici, pretože podľa našich skúseností, niektoré mamičky, ktoré v pôrodnici úplne odmietli očkovanie, boli následne vystavené nevyberanému nátlaku zo strany lekárov, a podozrievavému prístupu zo strany sestier, v období, keď sú po pôrode ubolené, slabé a zraniteľné.
   • Poznámka: V zmysle Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, je plným právom pacienta, zmeniť svoje rozhodnutie, napríklad odvolať predtým daný súhlas, alebo nesúhlas.
   • Nátlak na pacienta je neprípustný, a to aj z pohľadu zákona č. 576/2004 §6 ods. 2. Ak máte pocit, že vás zdravotnícky personál vystavuje nátlaku, upozornite ich na to a požiadajte ich, aby okamžite upustili od tohto konania. Môžete tiež podať sťažnosť na ÚDZS.
  • Ak sa nakoniec na kalmetizáciu nedostavíte, alebo oboznámite stredisko so svojím rozhodnutím neočkovať ani v neskoršom veku, je možné, že sa to bude chápať ako odmietnutie očkovania. Môžete byť kontaktovaní ÚVZ, prípadne môžete dostať predvolanie na prejednanie záležitosti. V tom prípade pozrite nasledovné kapitoly.
 • Ako odsunúť BCG vakcínu na „čo najneskôr“?
  • Ak chcete očkovanie BCG iba odsunúť na „čo najneskôr“, možným a úplne legálnym spôsobom je podať vyhlásenie o odklade očkovania na neskoršie obdobie s odôvodnením, že u detí mladších ako pol roka nie je možné diagnostikovať, a teda ani spoľahlivo vylúčiť, primárnu a sekundárnu imunodeficienciu, ktoré sú závažnou, potenciálne smrteľnou kontraindikáciou očkovania živou BCG vakcínou.
   • Na tento fakt opakovane upozorňuje aj Česká pneumologická a ftizeologická společnost a najmenej 12 detí v ČR doplatilo ťažkými komplikáciami (disseminovanou formou tuberkulózy), z toho 5 zomrelo.
   • Podľa vyhlášky č. 585/2008, očkovanie BCG je potom možné vykonať „až po ukončení príslušných očkovaní, ktoré sa mali vykonať v prvom roku života“, čiže najskôr vo veku 18 mesiacov. Tento riadok vyhlášky je možné chápať aj tak, že kým tie očkovania neprebehli, BCG sa neočkuje, takže odmietnutím ďalších vakcín sme zabránili aj BCG.
  • Je možné, že RÚVZ nebude chcieť akceptovať vaše právo na preskúmanie a vylúčenie kontraindikácií, predvolá vás a posúdi vec ako priestupok. Voči takémuto konaniu je potrebné sa brániť.

 

Čo ak došlo k zaočkovaniu dieťaťa bez súhlasu rodiča?

 • Nakoľko tomuto zákroku nepredchádzalo poučenie zákonného zástupcu (rodiča) o potenciálnych vedľajších účinkoch, a nebol ani udelený informovaný súhlas, má takéto jednanie charakter porušenia § 6 zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti. Žiaľ, niektorí rodičia zažili aj takéto jednanie. Ak ste svedkami alebo obeťou takéhoto postupu, rozhodne treba podať sťažnosť na ÚDZS. Prečítajte si tiež citácie z trestného zákona a ak usúdite, že mohlo dôjsť k porušeniu zákona, môžete podať trestné oznámenie na prokuratúru alebo na políciu. Sťažnosť už poškodenému dieťaťu nijako nepomôže, môže to však pomôcť ďalším deťom – ochrániť ich pred bezohľadným, neľudským zaobchádzaním. Pamätajte, že vo veci očkovania, a v širšom zmysle aj ostatných práv a slobôd, bojujeme boj nielen za seba.

Aké sú ďalšie možnosti na odmietnutie / oddialenie očkovania? Kontraindikácie

 • Zákon č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti vám v § 6 dáva právo slobodného, dobrovoľného súhlasu so zdravotným výkonom, vrátane očkovania. Preto považujeme odmietnutie očkovania za plne legitímne v zmysle platnej legislatívy.
 • Podľa Ustavy, Čl. 12 (4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplaťňuje svoje základné práva a slobody.
 • Očkovanie môžete úplne legálne (aj podľa zákona č. 355/2007 § 51 ods 1) odmietnuť v prípade potvrdenej kontraindikácie. Pacient by mal poznať kontraindikácie podľa príbalového letáku vakcíny skôr, než dovolí očkovanie.
 • Odporúčame naštudovať si kontraindikácie ešte skôr, než začnete s lekárom debatovať o očkovaní, lebo v mnohých prípadoch lekár tieto veci neovláda.
 • Medzi kontraindikácie patrí napríklad alergia na niektorú zložku vakcíny (napr. laktózu, vaječné bielkoviny, neomycín a niektoré ďalšie antibiotiká), ako aj vážne reakcie po predchádzajúcej dávke vakcíny, a niektoré rodinné anamnézy. Kontraindikáciou môže byť aj nestabilný neurologický stav; podľa nášho názoru by sem malo spadať každé dieťa do 2 rokov veku pretože prekonáva prudký a neopakovateľný vývoj nervovej sústavy. Popravde, samotný lekár je povinný preskúmať možné kontraindikácie a neočkovať v takýchto prípadoch, hoci máme informácie o častom zanedbávaní tejto povinnosti, takže na lekára sa nedá vždy spoliehať.
 • Zhrnutie častých kontraindikácií nájdete napríklad TU, ako aj v príbalovom letáku konkrétnej vakcíny. Bežnou kontraindikáciou je aj nezahojená chránička po BCG vakcíne – akékoľvek ďalšie vakcíny sa môžu podávať až po jej úplnom zahojení. Bolo to explicitne uvedené aj v starom znení vyhlášky č. 585/2008, Príloha 2, časť A, bod 2a. Z neznámych dôvodov to bolo v novelizácii č. 273/2010 vypustené, to však neznamená, že by to prestalo byť kontraindikáciou. Podľa informácií od niektorých lekárov by sa dokonca nemalo očkovať skôr než pol roka po úplnom vyliečení následkov BCG vakcíny (kam patrí aj zahojenie očkovacieho vredu).
 • Keďže pojem „kontraindikácia“ nie je v zákone bližšie definovaný, uvažujeme o ňom teda nie v úzkom zmysle ako o zdravotnej kontraindikácii, ale v širšom zmysle akejkoľvek kontraindikácie. Za kontraindikáciu sa preto dá považovať aj odmietnutie v zmysle § 6 zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti. Pre lekára je odmietnutie zo strany pacienta jasnou kontraindikáciou, pre ktorú sa zákrok nesmie vykonať. V číselníku diagnóz má dokonca samostatnú skupinu kódov Z28.

Informovaný súhlas do písmena a do bodky

 • Čas a podklady na rozmyslenie môžete získať aj tým, že v zmysle práva na informovaný súhlas si vyžiadate podrobné informácie o vakcíne, ochoreniach apod. Napríklad:
   • Úplné zloženie vakcíny – nielen uvádzané zložky v príbalovom letáku, ale aj názvy a presné množstvá pre:
    • všetky ostatné chemikálie a zložky
    • vrátane všetkých chemikálií použitých pri výrobe, ktoré sa v akomkoľvek zvyškovom množstve môžu vo vakcíne vyskytovať
    • vrátane ich možných kontaminácií inými chemikáliami
    • vrátane použitých biologických materiálov (napr. na kultiváciu baktérií a vírusov)
    • vrátane kultivačných postupov a použitých médií
    • vrátane akýchkoľvek možných kontaminácií z nich, napr. reziduálne bielkoviny, DNA, vírusy, prióny atď
    • vrátane presných bezpečnostných noriem pre každú zložku vakcíny, biologickú či chemickú, vzhľadom na vek dieťaťa a jeho hmotnosť
    • ide o pochopiteľné otázky vzhľadom k riziku anafylaktickej reakcie, ktorá môže nastať aj voči stopovým množstvám akejkoľvek substancie pri jej injekčnom vpravení do organizmu
    • akým spôsobom sa dá vopred zistiť a spoľahlivo vylúčiť kontraindikácia, ktorou je alergia voči ktorejkoľvek zložke vakcíny
   • Záruky výrobnej bezpečnosti
    • testy, ktoré zaručujú bezpečnosť vakcíny
    • možné kontaminácie, ako aj opatrenia, ktoré im majú zabrániť, a dôkazy ich účinnosti
    • vykonané klinické štúdie aj s metodikou a podrobnými výsledkami – koľko ľudí sa ich zúčastnilo, aký bol ich zdravotný stav, ako dlho boli sledovaní lekármi, aké nežiaduce účinky boli vyhodnotené ako „nesúvisiace“ a na základe čoho, ako bola formulovaná kontrolná skupina…
   • Záruky prepravnej bezpečnosti – akým spôsobom je zaručené a overiteľné dodržanie chladiaceho reťazca pre danú dávku vakcíny?
   • Záruky individuálnej bezpečnosti
    • aké nežiaduce účinky sa v súvislosti s podaním vakcíny vyskytujú (všetky -nielen tie uvedené v príbalovom letáku, ale aj podozrenia publikované v odbornej literatúre!)
    • aký je ich jednotlivý výskyt (vrátane vedeckých štúdií, ktoré to dokazujú)
    • ako ich rozpoznať
    • aké sú možnosti ich liečby
    • aké kontraindikácie by mohli dieťa ohroziť v prípade podania vakcíny
    • ako je možné ich zistiť
    • aké okolnosti zvyšujú riziko nežiaducich účinkov
    • ako je možné ich vylúčiť
    • spolu s príslušnými vedeckými štúdiami, preukazujúcimi tieto okolnosti
   • Opodstatnenosť vakcíny
    • výskyt predmetných ochorení
    • výskyt vážnych komplikácií jednotlivých ochorení u malého dieťaťa
    • sociálne, zdravotné a iné okolnosti pacientov s týmito vážnymi komplikáciami
    • ich status zaočkovanosti
   • Účinnosť vakcíny
    • akým spôsobom bola preukázaná účinnosť vakcín voči jednotlivým ochoreniam?
    • išlo len o testy titrov protilátok, alebo o sledovanie výskytu ochorenia?
    • ako bola konštruovaná kontrolná skupina?
    • bolo použité skutočné placebo (sterilná voda)?
    • bola štúdia dvojito zaslepená?
    • koľko % zaočkovaných je reálne chránených voči vážnym komplikáciám, koľko voči príznakom ochorenia, a koľko voči nakazeniu?
    • dĺžka trvania predpokladaného ochranného účinku a rýchlosť a miera jeho poklesu
   • Prevencia a liečba predmetných ochorení
    • akým spôsobom dochádza k nakazeniu
    • ako znížiť riziko
    • dostupná liečba oficiálna i experimentálna
    • jej úspešnosť
   • U vakcín, zameraných len na konkrétne kmene patogénov (hemofilus B, pneumokoky)
    • výskyt konkrétnych kmeňov v podmienkach SR u detí danej vekovej kategórii
   • …prípadne ďalšie otázky, ktoré vás zaujímajú (podeľte sa o ne, ako aj o výsledky vášho prieskumu…)
  • Lekár si tieto informácie môže vyžiadať od výrobcu a príslušných štátnych inštitúcií. Výrobca pravdepodobne odmietne otázku zodpovedať a odvolá sa na obchodné tajomstvo. Štátne inštitúcie na mnoho z nich nepoznajú odpoveď, pretože vo svojom bezmedznom presvedčení (viere) o užitočnosti vakcín mnoho z týchto informácií jednoducho nesledujú.
  • Uvedomte si, že ide o legitímne otázky, ktoré potrebujete zvážiť pred rozhodnutím o očkovaní. Mali by byť úplne samozrejme dostupné. To, že nie sú, nie je vaša chyba.
  • Kým nedostanete uspokojivú odpoveď na vaše otázky, neboli ste v zmysle zákona 576/2004 plne poučení a nemôžete teda dať informovaný súhlas. Týmto zároveň získate ďalší argument pre prípad prejednávania na RÚVZ.
  • Týmito otázkami zároveň prinútite lekára, aby si doplnil vzdelanie v tých oblastiach očkovania, ktoré prípadne neovláda.  A ktovie, možno sa začne nad týmito otázkami aspoň zamýšľať.

Ako je stanovený termín očkovania?

 • Vyhláška č. 585/2008 u malých detí taxatívne neurčovala konečný termín pre „povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určitý vek“. Určovala len, odkedy sa môže vykonávať, resp. dokedy sa vykonávať nesmie. Hovoria o tom § 6 a Príloha 2 časť a).
  • Toto sa zmenilo novelou č. 273/2010, kde už sú očkovania časovo vymedzené. Platnosť novely je od júla 2010, takže ak ste odmietli očkovanie pred júlom 2010, váš prípad sa posudzuje ešte starým znením vyhlášky. V takom prípade však každopádne čoskoro dôjde k uplynutiu 2-ročnej premlčacej lehoty.
  • Novela č. 273/2010 vyhlášky striktne vymedzuje termíny jednotlivých očkovaní; ak sa tieto termíny nepodarí splniť z objektívnych príčin (napríklad prebiehajúcich ochorení, lekárskych vyšetrení kvôli vylúčeniu možných kontraindikácií apod), povinnosť podrobiť sa očkovaniu v inom než stanovenom termíne vyhláška nestanovuje.
  • Z toho vyplýva, že v takýchto prípadoch (premeškania stanovených termínov) sa môžu rodičia pri prípadnom odmietnutí daného očkovania odvolať aj na túto skutočnosť – absenciu povinnosti podrobiť sa očkovaniu v inom termíne.
 • BCG vakcína
  • Môže sa podať najskôr na 4. deň života, ak má dieťa najmenej 2200g a je v dobrom stave a bez rizikovosti (a kontraindikácií). Podáva sa najneskôr do konca 6. týždňa života. Ohľadom BCG, viz. vyššie.
 • Hexavakcína a pneumokoková vakcína
  • Podľa starého znenia vyhlášky č. 585/2008 nemala hexavakcína určený strop, dokedy sa musí očkovať, iba termíny, kedy najskôr sa očkovať môže – prvá dávka najskôr v prvý deň desiateho týždňa života, druhá v 5. a tretia v 11. mesiaci života. Obmedzenia môžu vyplývať ešte z príbalovej informácie vakcíny, ale v rôznych krajinách sú rôzne režimy podávania tejto vakcíny, takže režim uvádzaný v slovenskom príbalovom letáku nie je jediný možný.
  • Novela č. 273/2010 už striktne stanovuje čas podania hexavakcíny a pneumokokovej vakcíny „v 3., 5. a v 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života“.
  • Akákoľvek vakcína sa môže podávať len vtedy, keď je úplne zahojená chránička po BCG vakcíne. Toto bolo v starej vyhláške č. 585/2008 dokonca explicitne napísané (príloha 2, časť A, bod 2a). Laicky si môžeme pojem „zahojená“ zadefinovať ako stav, kedy už neprebieha hojenie, čiže jazva je uzavretá, bez hnisu, normálnej farby a už sa nemení.
  • Aj keď novela č. 273/2010 nepochopiteľne odstránila z vyhlášky zmienku o nezahojenej chráničke, nič to nemení na fakte, že nezahojená chránička po BCG vakcíne je kontraindikáciou. Podľa českých pediatrov postihuje až 10% detí očkovaných BCG vakcínou.
  • Tu sa žiaľ stretávame nezriedka s chybným postupom zo strany lekára, ktorý chce očkovať stoj-čo-stoj, aj napriek nezahojenej chráničke. Odporúčame očkovanie za žiadnu cenu nedovoliť a podať sťažnosť na ÚDZS.
  • Hnisajúci vred, nezahojená chránička, zápal alebo opuch lymfatických uzlín, prípadne antibiotická liečba v réžii pľúcneho oddelenia alebo iné následky prebiehajúcej komplikácie BCG vakcíny, je znakom prebiehajúceho boja a oslabenia organizmu. Akékoľvek očkovanie v takomto čase môže mať za následok veľmi vážne komplikácie. Ďalšie očkovania musia preto počkať až do úplného vyliečenia komplikácií BCG vakcíny. Niekedy ide aj o niekoľkomesačný odklad.
  • Odstránenie zmienky o nezahojenej chráničke z vyhlášky poslednou novelou môže viesť k tlaku na pediatrov a na pacientov, aby riskovali zdravie a život očkovaním pri neukončených komplikáciách BCG vakcíny. Z tohto rodičom vyplýval paradox: aj v prípade, že rodičia zamýšľali dieťa nechať zaočkovať hexavakcínou alebo inými vakcínami, bolo prezieravé a rozumné rozhodnúť o nezaočkovaní BCG vakcínou, aby sa zabezpečilo, že ďalšie vakcíny bude môcť dieťa dostať včas a bez nadmerného rizika z častých komplikácií BCG vakcíny! Zrušením plošného očkovania BCG vakcínou však táto dilema odpadla.
 • MMR vakcína
  • Podľa starého znenia vyhlášky sa podáva najskôr od 15. mesiaca života dieťaťa. Len pre deti, ktoré boli očkované pred 1 rokom života, sa uvádza, že majú dostať ďalšiu dávku MMR najneskôr do 18. mesiaca, pretože účinok toho prvého očkovania je neistý (v podstate sa považujú za neočkované). Ale na ostatné deti sa to nevzťahuje, a keďže MMR, ako už vieme, sa podáva až od 15. mesiaca, tak detí, ktorých sa to týka, nebude veľa.
  • Inými slovami, MMR (pre väčšinu detí) nemala určený strop, dokedy sa musí očkovať.
  • Novela č. 273/2010 určuje čas zaočkovania MMR vakcínou už striktne na 15.-18. mesiac života.
  • Takže vo vyššieuvedených prípadoch, kedy staré znenie vyhlášky udávalo len spodnú hranicu očkovania (odkedy sa môže očkovať), podľa nášho názoru bolo možné očkovanie odkladať dovtedy, dokedy rodičia uznali za vhodné. Niektorí rodičia chcú očkovanie len posunúť, napríklad do veku 2 roky, kedy je imunitný systém dieťaťa už zrelší, hoci ani vtedy sa nežiadúce účinky nedajú vylúčiť. RÚVZ však nemusí mať na vec rovnaký právny názor a môže tvrdiť, že ide o odmietnutie očkovania.
 • Preočkovania
  • Vyhláška č. 585/2008 ako aj novelizácia č. 273/2010 taxatívne stanovuje termíny preočkovania: vykonávajú sa počas 6. roku života (DTP IPV), 11. roku života (MMR) a 13. roku života (DTP IPV).
  • Podľa vyhlášky, § 13 čl. 6, lekár predvoláva na povinné očkovanie. Z vyššieuvedeného vyplýva, že lekár nemá striktne určené, kedy musí predvolávať, a z hľadiska legislatívy nevieme o žiadnych legislatívnych prekážkach v dohode medzi lekárom a pacientomnapr. v zmysle posunutia termínu, aj keď novela 273/2010 striktným stanovením termínov túto možnosť veľmi obmedzila.
  • Lekári sú „motivovaní“ dodržiavať striktný kalendár aj zákonom č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ktorý v prílohe č. 2, str. 5440, udáva Náplň preventívnych prehliadok, kde sú termíny prehliadok a súvisiacich očkovaní presne vymenované. Lekár zaiste nechce mať problémy s úhradou od zdravotnej poisťovne.
  • Nakoniec je tu samozrejme nátlak RÚVZ.

Ak odmietnem očkovanie v určenom termíne, čo ďalej?

 • Odmietnutie alebo posunutie očkovania bez uznávanej kontraindikácie môže RÚVZ chápať ako porušenie zákona na úrovni priestupku. Otázka má niekoľko rovín, s ktorými treba počítať.
 • Pri najbližšej možnej príležitosti (návšteve lekára), a to aj v čase keď ešte neplánujete odmietnutie očkovania, mu oznámte všetky doterajšie nežiaduce účinky, u všetkých detí, a žiadajte, aby ich zaznamenal do dokumentácie a ohlásil na ŠÚKL a RÚVZ. Je to jeho povinnosť podľa vyhlášky 585/2008 § 13 (3).
 • Keď vás lekár zavolá na očkovanie a nie ste si istí, vyžiadajte si čas na rozmyslenie. Očkovanie sa nedá vrátiť späť, ani prípadné poškodenie dieťaťa. Na druhú stranu je veľmi nepravdepodobné, aby bolo za ten čas vážne ohrozené niektorým ochorením.
 • Overte si, či nežiaduce účinky, ktoré ste lekárovi oznámili, ohlásil na ŠÚKL a RÚVZ. Zavolajte tam a skontrolujte, či ich vedú v evidencii. Ak nie, môžete ich ohlásiť aj sami.
 • Ako môže lekár zareagovať na posunutie / odmietnutie?
  • Hoci zrejme konáte podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v záujme ochrany dieťaťa pred rizikom vážnych nežiadúcich účinkov vakcín, ktoré nepochybne uznáva aj výrobca vakcíny, niektorí lekári môžu na vaše rozhodnutie reagovať neprimerane. Niektorí rodičia sa stretli s odsudzujúcou, hysterickou a nedôstojnou reakciou lekára, čo trvale narušilo vzťahy s ním. Zďaleka nie všetci lekári sa naučili vnímať práva pacienta na rozhodovanie o svojej zdravotnej starostlivosti ako normálnu, prirodzenú vec.
   • Môže sa stať, že lekár pacientovi oznámi, že ak nebude očkovať, tak si má hľadať iného lekára. Takáto reakcia je nelogická, arogantná, hysterická a je porušením zákona č. 576/2004. Ak je v danej lokalite obmedzená dostupnosť zdravotnej starostlivosti, zvážte, či nedošlo k trestnému činu nátlaku podľa §192 trestného zákona.
  • Hysterická reakcia môže mať rôzne príčiny. V každom prípade, lekár musí byť silná osobnosť, aby dokázal pripustiť a vyrovnať sa s tým, že na praktiku, ktorú dlhoročne vykonáva, existujú rôznorodé názory a že môže mať vážne negatívne následky. Nie každý je s touto časťou problematiky očkovania vysporiadaný.
  • Na druhú stranu, sú aj lekári, ktorí pacienta rešpektujú, zaujímajú sa o jeho dôvody a majú k nemu individuálny prístup.
  • Ak sa jeden rodič obáva, že situáciu na ambulancii nezvládne, tak je lepšie, ak idú obaja rodičia, ktorí zdieľajú rovnaký názor, takže si môžu byť oporou.
  • Ak sa diskusia o očkovaní má odohrať mimo preventívnej prehliadky, je dobré nebrať so sebou dieťa (ak je to možné), jednak kvôli pokoju k diskusii, jednak pre jeho ochranu pred rizikom vašej chvíľkovej rezignácie a chvíľkového podvolenia sa po prípadnom tlaku lekára. Poznáme prípady, keď rodič ľutoval, že sa nechal „zlomiť“ lekárom a dovolil očkovanie.
  • Ak sa nedá ináč a ste na ambulancii s dieťaťom, a máte pocit, že to už nezvládnete, povedzte mu, že to, čo hovorí, je veľmi zaujímavé, a že si to ešte premyslíte. Získate tým čas na to, aby ste si overili lekárove tvrdenia. Bolo by nemúdre, nechať sa dotlačiť do očkovania skôr, než ste posúdili dostupné informácie – neskôr by ste to mohli ľutovať.
   • Mnohí rodičia zažili rozprávania pediatra o tom, ako už videl umierať na niektoré ochorenie, napríklad tetanus, a keby sa títo lekári spočítali, bolo by ich niekoľkonásobne viac, než počet úmrtí na tetanus za ostatných 30 rokov (ktoré sa navyše týkali ľudí v dôchodkovom veku, takže pediater ich pravdepodobne nemal kde vidieť).
   • Znamená to, že žiaľ treba počítať s tým, že lekár môže byť omnoho viac zmätený než jeho pacient, alebo že pacienta môže vedome klamať aby ho presvedčil, možno aj s pocitom, že je to pre jeho dobro. Možno mu to dokonca poradili na niektorom z tých „geniálnych“ školení. Avšak ktorý pacient by sa chcel rozhodovať na základe tvrdení nevedomého alebo neúprimného lekára?
  • Ak lekár presviedča o dokonalej bezpečnosti vakcín, pripomeňte mu nežiaduce účinky, ktoré ste mu predtým hlásili. Pamätá sa na to? Zaznamenal ich do dokumentácie? Ohlásil ich na ŠÚKL a RÚVZ? Skontrolujte spolu s ním záznam. Ak sú zapísané, tak to svedčí v prospech svedomitosti lekára, ale v neprospech „dokonalej bezpečnosti“ vakcín. Opýtajte sa, koľko ďalších hlásení od rodičov skutočne zaznamenal do dokumentácie sám od seba, bez kontroly rodičov.
   • Ak lekár nežiaduce účinky do záznamu nepoznačil, hoci ste mu ich predtým oznámili, tak akýkoľvek argument typu „za 30 rokov praxe som nevidel nežiaduci účinok“ za týchto okolností vypovedá skôr o jeho hrubej nedbalosti v tomto smere, než o dokonalej bezpečnosti vakcín. V prípade, že by lekár vyvíjal psychický nátlak, môžete sa ho opýtať, či rovnako „svedomito“ sleduje nežiaduce účinky aj u ostatných pacientov – potom niet divu, že si 30 rokov nič nevšimol.
  • Mnohí rodičia sa paradoxne viac boja reakcie lekára, než nežiaducich účinkov vakcíny alebo hrozby infekčných ochorení. Uvedomte si, že lekár sa možno (bezdôvodne) nahnevá na ť minút a s ďalším pacientom ho to prejde. Čo je pre vás závažnejšie – neoprávnený hnev lekára (celkom cudzej osoby), alebo možnosť trvalého

Ako má vyzerať záznam u lekára a čo (ne)podpisovať?

  • Keď odmietnete očkovanie, lekár by mal v zásade len zaznamenať odmietnutie očkovania do zdravotnej dokumentácie spolu s príslušným kódom diagnózy
  • Z28 Nevykonaná imunizácia
   Z28.0 Nevykonané očkovanie pre kontraindikáciu
   Z28.1 Nevykonané očkovanie pre odmietnutie pacienta z náboženských dôvodov a pod tlakom okolia
   Z28.2 Nevykonané očkovanie pre odmietnutie pacienta z iných a bližšie neurčených dôvodov
   Z28.8 Nevykonané očkovanie pre iné bližšie určené dôvody
   Z28.9 Nevykonané očkovanie pre bližšie neurčený dôvod
  • Záznam v zdravotnej dokumentácii by mal, podľa § 13 bodu 3 vyhlášky, obsahovať dátum, komerčný názov vakcíny, výrobcu, dávku a dôvod neočkovania. Príklad:
  • 8.10.2011 Priorix (GSK), 1. dávka. Očkovanie sa nevykonalo – rodič nesúhlasil. Dg: Z28.2
   • Týmto je záležitosť pre lekára uzavretá. Lekár môže z dôvodu vlastného krytia žiadať váš podpis. Je na vašom zvážení, či podpíšete, lebo žiadny zákon váš podpis nevyžaduje, technicky ide o bežný lekársky záznam a bežnú diagnózu, k čomu podpis nie je potrebný. Práve naopak, podpisovať by ste mali informovaný súhlas v prípade, že by ste s očkovaním súhlasili.
   • Ak sa rozhodnete predsa podpísať, ide o ústupok dobrým vzťahom s lekárom. Dobré vzťahy však musia byť obojstranné, preto môžete napríklad žiadať, aby na oplátku lekár dôsledne chránil Vaše osobné údaje a nikomu menovite neohlasoval vaše odmietnutie, čo je aj jeho povinnosťou (podrobnosti v ďalšej kapitole).
   • Berte na vedomie, že každý váš podpis bude zneužitý proti vám.
   • Odporúčame tesne okolo záznamu urobiť orámovanie (čiaru), tak, aby podpis bol vnútri orámovania. Ide o to, aby nebolo možné nič dopisovať nad, pod alebo vedľa záznamu (skúsenosť z praxe!)
   • Ak chcete očkovanie len odložiť, tak trvajte na príslušnom znení záznamu (očkovanie neodmietate, len odkladáte).
  • Rôzne tlačivá o odmietnutí očkovania, ktoré žiadajú niektorí lekári podpísať (pravdepodobne kvôli požiadavke/nátlaku RÚVZ) odporúčame NEpodpísať a ignorovať. Je na to niekoľko dobrých dôvodov:
   • Zákon vám takúto povinnosť neukladá.
   • Ako bolo uvedené vyššie, záznam v zdravotnej dokumentácii lekárovi plne stačí.
   • Je vysoko pravdepodobné, že lekár by toto vaše podpísané samoudanie obratom odoslal do RÚVZ a začali by vás riešiť v priestupkovom konaní. Popravde, predpokladáme, že práve takéto pohodlné uľahčenie práce RÚVZ je jediným dôvodom existencie podobných tlačív. Bez neho majú právne veľmi sťažený prístup k informáciám o vašom odmietnutí!
   • Tieto predpripravené vyhlásenia zvyknú obsahovať rôzne zákerné formulácie, napríklad priame či nepriame priznanie viny – že ste boli poučení o všetkom, alebo že viete o tom, ako porušujete zákon, alebo že preberáte na seba náklady na liečbu, alebo že ohrozujete zdravie dieťaťa, verejné zdravie a podobne; takéto vyhlásenie bude v budúcnosti použité proti vám a zhorší vaše vyhliadky v prípade, že sa budete chcieť odvolať voči pokute.
  • Celkové pravidlo pre všetky príležitosti: podpisujte len to, s čím na 100% súhlasíte. Ak s nejakou formuláciou nesúhlasíte, žiadajte ju zmeniť. Váš podpis znamená, že sa plne stotožňujete s daným znením zápisu. Nedávajte svoj podpis ľahkovážne!
   • Lekári sú navádzaní, aby vyžadovali podpis oboch rodičov. Odporúčame tejto požiadavke nevyhovieť, stačí ak vyhlásenie podpíše jeden rodič. Niektorí pracovníci ÚVZ vyhlásili, že záležitosť neočkovania budú riešiť len v prípade podpisu oboch rodičov, takže prečo sa im nanucovať…
  • Ak chcete lekára taktne informovať o jeho právach a povinnostiach ohľadom očkovania, môžete mu napríklad vytlačiť náš informačný leták.

Ako zareaguje rodina / okolie?

  • Ak sa vaša rodina alebo známi dozvedia o vašom rozhodnutí, môžu mať problémy pochopiť to. Ak zbierate a študujete informácie o očkovaní, iste máte predstavu o namáhavosti a cene získavania informácií. Zistili ste, že na pochopenie súvislostí treba veľa informácií, čas, ochotu a schopnosť ich spracovať, a nie každý týmito vecami disponuje. Musíte byť pripravení vedieť si svoje rozhodnutie ustáť, alebo ich o tom radšej vôbec neinformovať (napokon, nikto nemá právo na informácie týkajúce sa zdravotného stavu). Otázky a argumenty neinformovaných ľudí sú pomerne uniformné.
  • Pomocou v takýchto prípadoch by mohla byť aj kniha Ivy Vranskej Rojkovej: Vakcína alebo Nedovoľ, aby mi ublížili! obsahujúca dôležité odborné fakty podané čitateľsky ústretovou románovou formou.
  • Keďže je neustále rozosievaná hrôza z ochorení, ľudia sa môžu iracionálne cítiť „ohrození“ neočkovaným človekom (hoci ohrozený by sa mohol cítiť skôr neočkovaný človek – ak očkovanie naozaj chráni, tak sa očkovaný predsa nemá čoho báť).
  • Je dobré poznať vo svojom okolí ľudí, ktorí sa s vaším rozhodnutím stotožňujú, a byť si navzájom morálnou oporou. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania je tiež združením ľudí, ktorí nad otázkou očkovania prinajmenšom rozmýšľajú, alebo už dokonca odmietli konkrétne očkovania. Zvážte členstvo v Iniciatíve, ktoré vám zabezpečí prístup k diskusnej skupine, kde môžete navzájom komunikovať a zdieľať nové zaujímavé informácie.

Musí ma lekár niekam „nahlásiť“? Ochrana osobných údajov

  • Stručne a jasne: nie, nesmie nikoho informovať o vašom rozhodnutí ani o iných veciach týkajúcich sa zdravotného stavu.
  • Obšírnejšie: rozlišujeme stav do 30.12.2011, kedy lekár nemal žiadny zákonný dôvod hlásiť vaše rozhodnutie, a stav od 31.12.2012 kedy vstúpila do platnosti novela 544/2011 vyhlášky 585/2008 ktorá ukladá lekárovi povinnosť protizákonne hlásiť RÚVZ každé odmietnutie povinného očkovania.
  • Takže, lekár vaše neočkovanie možno ohlási RÚVZ. Avšak doslovne podľa pôvodného znenia vyhlášky č. 585/2008 (§ 13 bod 6): „Ak sa osoba, ktorá má byť očkovaná, nedostaví na povinné očkovanie ani v náhradnom termíne, na ktorý bola pozvaná, lekár oznámi túto skutočnosť regionálnemu úradu“. Podľa nášho názoru, dostaviť sa a odmietnuť očkovanie nie je rovnocenné s nedostavením sa: ak ste sa na očkovanie dostavili, a tam ste ho v rámci práva na informovaný súhlas (zákon č. 576/2004) odmietli, má lekár podľa vyhlášky poznačiť do zdravotnej dokumentácie, ako bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole – a tým to pre neho končí.
  • Podľa § 14 ods. 1 vyhlášky č. 585/2008 je lekár povinný hlásiť stav zaočkovanosti do 15. dňa v mesiaci formou súhrnného hlásenia (štatistiky) kvôli evidencii zaočkovanosti.
  • RÚVZ údajne zastrašujú lekárov, že za nesplnenie tejto (alebo ďalšej ohlasovacej) povinnosti hrozí pokuta do výšky 1659€. Avšak pre takúto pokutu neexistuje právny základ.
   • Pokutu stanovuje zákon č. 355/2007 § 56 ods. 2) v prípadoch definovaných v ods. 1, medziiným podľa bodu g) nespolupracuje s úradom verejného zdravotníctva alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri plnení nariadených opatrení na predchádzanie ochoreniam. Lenže povinné očkovanie nepatrí medzi nariadené opatrenia (§12).
   • Vyhláška týmto stanovuje novú povinnosť pre lekárov, lenže podľa Ústavy, povinnosti je možné ukladať len zákonom.
   • Preto sa domnievame, že ak by RÚVZ nedbajúc zákona udelil pokutu, je možné sa účinne brániť.
  • ÚVZ SR môže nezávisle od toho vyžiadať od lekára informácie o zaočkovanosti, ale podľa oficiálneho vyjadrenia z októbra 2011, ÚVZ nevydal žiadny pokyn, aby lekári hlásili osobitne a menovite každého pacienta, a podľa zákona o ochrane osobných údajov na to ani nemá právo..
  • Lekár teda až do 31.12.2011 nebol povinný osobitne hlásiť RÚVZ jednotlivé odmietnutie očkovania.
  • Ministerstvo zdravotníctva novelou vyhlášky č. 544/2011 doplnilo § 13 bod 6 o dovetok „lekár oznámi regionálnemu úradu každé odmietnutie povinného očkovania.“ Ministerstvo tým de facto priznalo, že pred 31.12.2011 takáto povinnosť lekára neexistovala.
  • Navyše, táto novela vyhlášky je v rozpore s vyšším právnym predpisom, ktorým je zákon č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. Lekár sa tak dostáva do kolízie dvoch predpisov, pričom v takýchto situáciách platí vyšší právny predpis, a tým je zákon. Upozornite lekára, že si neželáte akékoľvek oznamovanie vášho rozhodnutia o neočkovaní.
   • Ak by vás napriek tomu lekár ohlásil, pravdepodobne vás začne RÚVZ riešiť v priestupkovom konaní. Ak sa budete chcieť účinne brániť pred udelením pokuty (podrobnosti nižšie), mali by ste o.i. namietať nezákonnosť hlásenia zo strany lekára, a na podporu tohto argumentu podať v tejto veci sťažnosť na ÚOOÚ a ÚDZS. Dôsledkom pre lekára môže byť pokuta do výšky až 332000 EUR a trestné oznámenie pre porušenie § 374 trestného zákona, za čo mu hrozí odňatie slobody až do dvoch rokov.
   • Ako si o chvíľu ukážeme, právny stav je komplikovaný zákonom 372/1990 o priestupkoch, ktorý umožňuje na účely prejednania priestupku použiť osobné údaje.
   • Vyššieuvedená oznamovacia povinnosť je lekárovi stanovená protiústavne, pretože povinnosti je možné stanoviť iba zákonom, nie vyhláškou.
   • Namieste je aj morálna námietka – ak lekár tak ochotne hlási podozrenie zo spáchania priestupku vo veci očkovania, hlási rovnako horlivo aj prípady nesprávneho parkovania, fajčenia vo verejných priestoroch, poškodzovania zelene atď? Alebo ide v tomto prípade z jeho strany len o alibizmus a pokrytectvo?
  • Preto, pokúste sa zachovať dobré vzťahy s lekárom, nevyhrocujte situáciu a nevyhrážajte sa, ale pravdivo a vecne vopred oboznámte lekára so stavom vecíVytlačte si vopred stanovisko ÚOOÚ a zoberte si ho na ambulanciu so sebou. Vysvetlite lekárovi, že situácia je nepríjemná pre vás i pre neho, ale žiaľ musí sa rozhodnúť, ktorý právny predpis sa rozhodne poslúchnuť. Ak poslúchne zákon o ochrane osobných údajov a neposlúchne vyhlášku, tak z pohľadu legislatívy je zákon vyšším právnym predpisom než vyhláška a preto koná v dobrej viere, v čom sa môže oprieť aj o stanovisko ÚOOÚ, ktoré jasne hovorí, že požiadavka vyhlášky je protizákonná; týmto spôsobom sa môže lekár ubrániť aj prípadnému postihu za nedodržanie vyhlášky. Ak sa však rozhodne poslúchnuť vyhlášku, a oznámi vaše odmietnutie očkovania na RÚVZ, tak sa automaticky vystavuje riziku tvrdého postihu zo strany ÚOOÚ na základe zákona o ochrane osobných údajov, ako aj riziku trestného stíhania.
  • Niektorí lekári sa boja drakonických sankcií zo strany RÚVZ, nepoznajú dostatočne svoje skutočné zákonné povinnosti, takže vaše neočkovanie lekár možno aj tak ohlási.
  • Ak vás aj lekár neohlási, v rámci vyhodnocovania pravidelných výkazov si RÚVZ tak či tak môže všimnúť, že nejaké dieťa je neočkované, vyžiadať si od lekára podrobnosti a mohol by z vlastnej iniciatívy začať proti vám priestupkové konanie. Avšak zvyčajne RÚVZ začne konanie len v prípade, že lekár oznámi vaše neočkovanie, pretože toto je pre RÚVZ podnet, ktorým je povinný sa zaoberať (hoci podľa nášho právneho názoru by sa ním zaoberať nemal akonáhle zistí, že ide o neoprávnene poskytnuté osobné údaje).
   • Podľa nášho názoru, nahliadanie do zdravotnej dokumentácie zo strany pracovníkov RÚVZ je takisto v rozpore so zákonom č.428/2002 o ochrane osobných údajov. Porušenia zákona sa zrejme dopustil aj lekár, ktorý by zdravotnú dokumentáciu sprístupnil.
  • Stanovisko ÚÓOÚ a zákon o priestupkoch

  • ÚOOÚ vydal 24.4.2012 záväzné stanovisko, ktorým sa RÚVZ a lekári v súčasnosti obhajujú. V stanovisku ÚOOÚ „povolil“ lekárom ohlásiť RÚVZ osobné údaje „za účelom prejednania priestupku“. Toto „záväzné stanovisko“ je právne zmätočné.
   • Už len samotný fakt, že v priebehu pol roka, za nezmeneného právneho stavu, vydal ÚOOU dve odlišné stanoviská, vypovedá o zmätočnosti.
   • Stanovisko je navyše „časovo ohraničené“, čo je právny nezmysel, pretože ak je stanovisko právne platné, tak je platné po celú dobu trvania daného právneho stavu.
   • ÚOOÚ nemá zákonodárnu právomoc, stanovisko ÚOOÚ nemôže nahradiť chýbajúci zákon. Bez ohľadu na stanovisko, žiadny zákon neumožňuje použiť vaše osobné údaje pri nahlasovaní neočkovania, pretože žiadny zákon nestanovuje takýto účel ani rozsah použitých osobných údajov, čo je požiadavka zákona 428/2002 o ochrane osobných údajov § 7 (3).
   • Avšak aj z tohto zmätočného stanoviska ÚOOÚ vyplýva, že oznámenie osobných údajov je možné iba pre účely prejednania priestupku. Týmto sa dostávame pod jurisdikciu zákona 372/1990 o priestupkoch, čo je jediný zákon, ktorý skutočne umožňuje použitie osobných údajov, lenže iba pre účely priestupkového konania.
   • Kedy sa vlastne uplatňuje zákon o priestupkoch? Lekár nie je oprávnený posudzovať, či došlo alebo nedošlo k spáchaniu priestupku. Priestupkové konanie vo veci odmietnutia očkovania môže začať iba RÚVZ. Lenže ak RÚVZ nemá informáciu o tom, že ste odmietli očkovanie, nemôže začať priestupkové konanie!
    • Už je teda jasné, prečo RÚVZ potrebuje, aby ste podpísali nejaké tlačivo s vyhlásením o odmietnutí očkovania – týmto vlastne sami odovzdáte svoje osobné údaje a umožníte začať proti sebe priestupkové konanie!
   • Zákon č. 372/1990 o priestupkoch neustanovuje povinnosť lekárov, hlásiť priestupky – túto povinnosť majú podľa § 56 len štátne orgány a organizácie a obce. Ohľadom použitia osobných údajov, zákon o nich hovorí iba v § 60, kde orgán oprávnený objasňovať priestupok použije osobné údaje podozrivého v Správe o výsledku objasňovania priestupku. Nehovorí však, že by lekár (fyzická osoba) mohol použiť osobné údaje pacienta za účelom oznámenia svojho podozrenia o spáchaní priestupku!
   • Z toho vyplýva, že ani zákon o priestupkoch neumožňuje lekárovi menovite hlásiť odmietnutie očkovania.
   • Jediný spôsob, ako môže lekár nespochybniteľne legálne ohlásiť neočkovanie a vyhovieť tým požiadavke vyhlášky, je anonymne, bez osobných údajov, uviesť údaj o počte odmietnutí. Logickým miestom je mesačné hlásenie podľa § 14 ods. 1 vyhlášky.
  • Ako sme už uviedli, niektorí lekári budú hlásiť len v prípade, že získajú podpis oboch rodičov, avšak nedá sa na to spoliehať a s ohlásením jednoducho musíte počítať.
  • Lekárovi je namieste pripomenúť, že v zmysle § 6 zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, je povinný oboznámiť pred očkovaním každého pacienta o všetkých nežiadúcich účinkoch. Taktiež je povinný bez vyzvania predložiť príbalový leták vakcíny na prečítanie (pozn. platilo do 1.12.2011). Tieto povinnosti sú dôležitejšie než udávanie. Plní si ich? Ak nie, riskuje vašu sťažnosť na ÚDZS, prípadne trestné oznámenie. Môžete ho na to upozorniť. Prípadne, môžete mu vytlačiť náš informačný leták, ktorý zrozumiteľne vysvetľuje stav vecí.
  • Niektorí lekári chcú v rámci svojej prílišnej aktivity hlásiť neočkovanie aj na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne na ďalšie nesúvisiace úrady a inštitúcie. Požiadajte ho o presnú citáciu zákona, ktorý by ho k tomuto oprávňoval a varujte ho pred takýmto krokom. ÚPSVaR nie je príslušným úradom pre prejednávanie priestupku vo veci očkovania, preto lekára v tomto prípade nekryje ani zákon o priestupkoch. Upozornite ho, že sa tým môže dopustiť porušenia lekárskeho tajomstva, zákona o ochrane osobných údajov i trestného zákona. V prípade, že to urobí, je namieste sťažnosť na ÚDZS a ÚOOÚ a trestné oznámenie na prokuratúru.
  • Podobne postupujte aj pri ďalších kreatívnych nápadoch lekára o oznamovaní neočkovania, alebo hlasnom „dohováraní“ pred inými pacientmi. Vyhláška ho totiž oprávňuje podať hlásenie jedine v presne stanovenom prípade na RÚVZ v anonymnej podobe, a ináč zachovávať mlčanlivosť o veciach zdravotného stavu.
  • V prípade, ak vás lekár vyzve, aby ste sa sami udali formou písomného vyhlásenia o odmietaní očkovania na RÚVZ, ide o neodôvodnenú a neoprávnenú požiadavku z jeho strany, ktorú neodporúčame poslúchnuť. Vystavili by ste sa zbytočne riziku, ktorému je možné sa vyhnúť.
  • Ak máte podozrenie, že lekár oznámil vaše osobné údaje RÚVZ neoprávnene, napríklad bez opory zákona o priestupkoch, máte právo podať sťažnosť na ÚDZS a ÚOOÚ a trestné oznámenie na prokuratúru.
  • K tejto otázke, pozrite aj naše zhrnutie v informačnom letáku, ako aj právnu analýzu.

Dozvie sa materská škola o neočkovaní?

  • Podľa zákona č. 355/2007 (§ 24 bod 7) o ochrane verejného zdravia, lekár zapíše do tlačiva potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti svoje stanovisko o tom, či je dieťa spôsobilé navštevovať kolektív alebo nie, a poznačí informáciu o vykonaných očkovaniach.
  • Ak je dieťa spôsobilé, zákon nedáva predškolskému zariadeniu žiadnu povinnosť ani možnosť odmietnuť dieťa iba na základe neočkovania, hoci podľa našich informácií ÚVZ šíri protichodné informácie.
  • Podľa nášho názoru, údaj o očkovaní tak či tak nemá žiadny logicky zdôvodniteľný význam. Okrem toho môže byť základom pre porušenie čl. 30 bodu 1 Európskej sociálnej charty.
  • Právom pacienta je meniť svoje rozhodnutie. Môžete odvolať aj svoj predchádzajúci súhlas s očkovaním, a môžete odvolať svoj nesúhlas. Nenechajte sa tlačiť na základe vašich predchádzajúcich rozhodnutí. Tieto práva priznáva § 6 zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, ako aj Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, ktorý je na Slovensku záväzný.

Písomná výzva/rozkaz od RÚVZ

  • Zvyčajne ide o bežnú listovú zásielku, kde RÚVZ vyzýva rodiča aby sa podrobil zákonu č. 355/2007 a vyhláške a aby zabezpečil očkovanie dieťaťa do nejakého termínu. Aby výzva pôsobila psychologicky naliehavo, termín býva zvyčajne urgentný, ako keby išlo o nejakú životne nutnú vec, napríklad do 3 dní. Nechýba ani upozornenie, že nepodrobenie sa RÚVZ bude považované za priestupok.
  • Zákon ani vyhláška nepoznajú inštitút „výzvy“ alebo „rozkazu“ ohľadom očkovania a na očkovanie predvoláva podľa vyhlášky (č. 585/2008 § 13 ods. 6) ošetrujúci lekár, nie RÚVZ. Nepoznáme žiadny právny predpis, ktorý by oprávňoval RÚVZ k „vyzývaniu“ na podrobenie sa pravidelnému očkovaniu.
  • Ide zrejme o nový nátlakový prostriedok RÚVZ, ktorého cieľom je zrejme zaskočiť rodiča. Urgentný, rozkazovačný štýl má zrejme zlomiť slabšie povahy, aby sa podvolili aj bez ústneho prejednávania priestupku, ktoré je časovo náročnejšie než odoslanie šablónovej zásielky; RÚVZ si asi chce takto ušetriť agendu. Okrem toho, na prejednávania zvyknú chodiť rodičia pripravení; šibeničný termín na „výzve“ má zrejme rodičovi zabrániť v dôkladnej príprave a argumentácii.
  • Možno je to dôsledok nárastu počtu odmietnutí očkovania zo strany občanov. Rodičov, ktorých výzva zastraší, netreba potom riešiť v priestupkovom konaní).
  • Pre úplnosť, podľa zákona č. 372/1990 § 49 (1) d), nepravdivé obvinenie s priestupku sa považuje za priestupok s pokutou do 100€.
  • Odporúčame reagovať nasledovným spôsobom: pošlite v zákonnom termíne (do 15 dní) doporučene odvolanie, ktoré môže obsahovať napríklad nasledovné:
   • Podľa mojich vedomostí, platná legislatíva neukladá RÚVZ povinnosť posielať výzvy/rozkazy vo veci pravidelného očkovania. Podľa vyhlášky č. 585/2008 § 13 ods. 6 na očkovanie pozýva ošetrujúci lekár. Na predvolanie lekára som sa už na ambulanciu s dieťaťom dostavil/a (samozrejme, ak je to naozaj tak). Keďže teda tento úkon RÚVZ nemá opodstatnenie a ani oporu v legislatíve, voči výzve/rozkazu sa odvolávam a navrhujem tento úkon RÚVZ v plnom rozsahu zrušiť.
   • Nie som si vedomý/á spáchania priestupku. Upozorňujem však, že pri skúmaní akéhokoľvek podozrenia, RÚVZ je povinný dať mi možnosť predložiť moje stanovisko a dôkazy v priestupkovom konaní.
   • Žiadam o informáciu, odkiaľ získal RÚVZ osobné údaje mňa resp. môjho dieťaťa. Zároveň žiadam o akékoľvek listinné dôkazy v tejto veci.
   • Vyhlasujem, že som si nie vedomý/á, že by som dal/a RÚVZ súhlas na spracovanie osobných údajov mňa alebo môjho dieťaťa. V každom prípade si neželám, aby RÚVZ naďalej spracúval osobné údaje mňa alebo môjho dieťaťa a žiadam, aby ich RÚVZ bezodkladne odstránil zo svojich záznamov a/alebo databáz a predišiel akémukoľvek ich ďalšiemu zneužívaniu.

„Poučenie“ od RÚVZ

  • Na základe udania od lekára, niektorí rodičia dostali od RÚVZ poštou  „poučenie“ o dôsledkoch neočkovania, ktoré obsahuje tvrdenia o tom, že rodič ohrozuje zdravie dieťaťa apod. RÚVZ žiada toto „poučenie“ podpísať a poslať naspäť.
  • NEodporúčame podpisovať, nakoľko ide v podstate o priznanie viny.

Predvolanie na RÚVZ

  • Odmietnutie očkovania bez lekárom uznanej kontraindikácie môže RÚVZ chápať ako porušenie zákona na úrovni priestupku. Predpokladajme teda, že RÚVZ začal voči vám konanie, a to buď na základe hlásenia od lekára, alebo zo zistenia neočkovania z pravidelných hlásení.
   • Podľa zákona č. 372/1990 o priestupkoch, § 2 (1), Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo inom zákone,…
   • Z toho vyplýva, že odmietnutie očkovania by mohlo byť priestupkom iba v prípade, že by „ohrozovalo záujem spoločnosti“. Toto sa však pre väčšinu povinných vakcín vôbec nedá preukázať.
   • RÚVZ je povinný prejednať všetky obvinenia, ktoré vedie voči jednej osobe, v rámci jedného konania (zákon č. 372/1990 § 57 (1)).
  • Formálne je cieľom konania prešetriť záležitosť, zvyčajne je však cieľom presvedčiť vás. RÚVZ vás teda predvolá na prejednanie záležitosti. Ak sa v predvolaní úvadzajú pojmy ako priestupok, správne konanie, správny orgán apod, tak počítajte s tým, že v prejednávaní pôjde naozaj o riešenie priestupku (nie o nezáväzný rozhovor).
   • Je potrebné sa zúčastniť. Za neospravedlnenú neúčasť môžete dostať poriadkovú pokutu, a navyše neúčasťou stratíte možnosť predložiť svoje argumenty a dôkazy.
   • Ak ste odmietli očkovanie ako rodičia spoločne (ak ste obaja podpísali odmietnutie), mali by ste byť predvolaní spoločne a zúčastniť sa tiež spoločne (prípadnú neúčasť predvolanej osoby je potrebné ospravedlniť).
   • Ak sa prejednávania chce zúčastniť iný rodič než bol predvolaný, je vhodné, aby mal od pôvodne predvolaného rodiča podpísané splnomocnenie k zastupovaniu pre konkrétny deň a konkrétnu príležitosť (prejednávanie priestupku na RÚVZ).
   • Ak vám nevyhovuje termín, dohodnite sa písomne alebo telefonicky na inom termíne.
  • Prineste si diktafón, alebo v núdzi použite na nahrávanie aspoň MP3 prehrávač či záznam hlasu v mobile, alebo iné nahrávacie zariadenie ktoré je poruke (solídny zvukový záznam vedia urobiť aj niektoré digitálne fotoaparáty s funkciou videa, alebo videokamery, kryt objektívu môže byť pri nahrávaní zakrytý). Kvalita a zrozumiteľnosť záznamu však býva pri diktafóne najvyššia.
  • Prejednávanie odporúčame nahrávať už od vstupu do miestnosti. Akonáhle dostanete slovo:
   • Opýtajte sa, či ste prišli na priestupkové konanie. Máme skúsenosti z RÚVZ Nitra, ktorý predvolal rodiča na prejednanie priestupku, ale počas prejednávania tvrdil, že nejde o priestupkové konanie, ale len o rozhovor o očkovaní. Keby RÚVZ chcel dodatočne tvrdiť, že predsa len išlo o priestupkové konanie a uložil by pokutu, tento fakt je možné použiť pri prípadnom odvolaní ako dôkaz, že konanie bolo zmätočné.
   • Keď dostanete odpoveď ohľadom priestupkového konania (áno alebo nie), oznámte, že konanie si budete nahrávať.
  • Na nahrávanie priestupkového konania máte plné právo, pretože prejednávanie je úradný úkon.
   • Právo nahrávať je potvrdené nálezom Ústavného súdu č. 28/96.
   • Aj hlavný hygienik (najvyšší šéf ÚVZ) už v jednom prípade sťažnosti potvrdil, že účastník konania má právo nahrávať, a zamestnanci RÚVZ mu v tom nemôžu brániť.
  • V prípade, že by vám RÚVZ chcel brániť v nahrávaní, upozornite ich na to, že porušujú vaše práva, uveďte nález Útavného súdu ako aj stanovisko im nadriadeného ÚVZ a žiadajte uviesť túto skutočnosť do zápisnice.
  • Keďže ste nahrávali už od začiatku, máte najdôležitejšie vyjadrenia RÚVZ nahraté. Táto nahrávka sa môže hodiť ako dôkaz.
  • Je na vašom zvážení, či nahrávanie ukončíte, alebo v ňom budete pokračovať, keďže ide o vaše právo a zamestnanci RÚVZ vám nemôžu brániť uplatniť vaše právo (ináč by mohlo ísť aj o obmedzovanie osobnej slobody podľa § 183 trestného zákona).
   • Ak budete pokračovať v nahrávaní, RÚVZ môže oznámiť, že na základe toho prejednávanie prerušia alebo ukončia. Žiadajte uviesť túto skutočnosť jasným spôsobom do zápisnice. Napríklad „RÚVZ predčasne ukončuje prejednávanie z dôvodu, že účastník odmieta upustiť od nahrávania zvukového záznamu.“
   • Ak nahrávanie vypnete, dostávate sa do určitej nevýhody, jednoducho preto, že z ďalšieho priebehu už nebudete mať zvukový záznam ďalších výrokov a tvrdení RÚVZ.
  • Ak vám bolo odopreté vaše právo na nahrávku, táto skutočnosť je pádnym argumentom pri prípadnom odvolaní voči rozhodnutiu RÚVZ. Táto skutočnosť sama osebe môže zapríčiniť, že nadradený orgán zruší rozhodnutie z dôvodu procesného pochybenia a na základe toho zruší celé konanie. Podobne je prejednávanie zmätočné aj v prípade, že RÚVZ ho predčasne ukončil kvôli vášmu nahrávaniu. Ak by vás chcel RÚVZ naďalej riešiť, musel by začať nové konanie. Navyše môžete podať trestné oznámenie.
  • Ak sa rozhodnete niektoré očkovania odmietnuť, je vhodné počas prejednávania vymenovať všetky očkovania (konkrétne vakcíny podľa ich komerčných názvov), ktoré ste odmietli, a u všetkých detí, u ktorých ste ich odmietli.
  • Na prejednávaní máte právo (a v záujme ďalšej obrany je to aj nutnépredložiť všetky dôkazy a dôvody, pre ktoré ste sa rozhodli očkovanie odmietnuť, napríklad
   • rizikové faktory v rodine
   • zlé reakcie na predchádzajúce očkovania
   • nepreskúmané kontraindikácie (ktoré u dieťaťa neboli spoľahlivo vylúčené)
   • nepreukázaná bezpečnosť zložiek vakcín (karcinogénny formaldehyd, neurotoxický hliník apod)
   • vedecké štúdie o rizikách očkovania a podobne.
  • V každom prípade však uveďte ústavné, právne a ľudské námietky voči predvolaniu, na základe ktorých sa necítite vinnými z porušenia zákona – najmä porušenie ústavných práv, rozpor s Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne, alebo aj chybné používanie vyhlášky (ak napr. RÚVZ trvá na očkovaní mimo stanovených termínov, alebo pri posudzovaní podľa starej vyhlášky nestanovenie presných termínov, apod).
   • Ak ste odmietli očkovanie konkrétnou vakcínou (obchodný názov), namietajte, že ste neporušili žiadny zákon, pretože vyhláška prikazuje očkovanie proti konkrétnym chorobám, a nie konkrétne farmaceutické výrobky. Možno ste ochotní očkovať, v prípade, ak dokážu poskytnúť vakcínu, ktorá nemá závažné nežiaduce účinky (viz. príbalové letáky), neobsahuje napr. neurotoxické látky, ľudské embryonálne bunky a DNA, zvieracie vírusy atď.
   • Ak ste neboli lekárom dostatočne poučení o zmysle a rizikách očkovania a nedostali ste príbalový leták vakcíny, zdôraznite, že ste neboli poučení a teda ste ani nemohli poskytnúť informovaný súhlas.
   • Výrobcovia vakcín na Slovensku nezriedka využívajú legislatívne diery a neuvádzajú úplné zloženie vakcíny v príbalovom letáku, takže aj v prípade, že by lekár splnil svoje povinnosti a dal vám príbalový leták, môžete trvať na tom, že ste neboli plne poučení! Takisto vzhľadom k tomu, že dlhodobý vplyv očkovania na zdravie nie je dostatočne vedecky preskúmaný, atď.
  • Opýtajte sa, na základe čoho sa uskutočnilo prejednávanie. Ak sa prejednávanie uskutočnilo na základe udania vášho lekára, tak to žiadajte uviesť do zápisnice. Nezabudnite namietnuť, že toto udanie bolo v rozpore so zákonom č. 428/2002 o ochrane osobných údajov, takže celé prešetrovanie záležitosti sa zakladá na nezákonnom akte. Prineste si vytlačené stanovisko ÚOOÚ a žiadajte ho zaradiť do zápisnice.
  • Je otázne, či je RÚVZ oprávnený nakladať s osobnými údajmi súvisiacimi s odmietnutím očkovania. Ak nie je, tak udanie od lekára mal zamietnuť. Ak ste predvolaní na základe samostatnej aktivity RÚVZ, napr. kontroly zaočkovanosti u lekára, tak aj nahliadnutie do vášho zdravotného záznamu zo strany RÚVZ je právne napadnuteľné. Preto na prejednávaní oznámte, že považujete aj postup RÚVZ za porušenie zákona o ochrane osobných údajov a žiadajte uviesť to do zápisnice. Môžete žiadať aj zrušenie celého konania a odstránenie všetkých osobných údajov Vás i dieťaťa z evidencie RÚVZ. Avšak RÚVZ sa pravdepodobne bude brániť zákonom o priestupkoch.
  • Od kvality predložených dôkazov a vašej argumentácie môže závisieť úspešnosť ďalšieho posudzovania veci aj v prípade, že by RÚVZ rozhodol vo váš neprospech. Môžete využiť aj myšlienky alebo vety z tejto stránky.
  • Ak nemáte čas alebo energiu, podrobne argumentovať všetky oblasti vašich výhrad, určite ich čo najviac uveďte aspoň heslovite! Čím viac námietok aspoň otvoríte, tým viac oporných bodov budete mať v prípade odvolania či súdneho sporu. Argumenty, ktoré ste vôbec neotvorili, sa už nebudú dať použiť.
  • Je rozumnou voľbou, dopredu si pripraviť písomné vyhlásenie o týchto veciach, ktoré na mieste môžete prečítať (nemusíte) a požiadate o jeho zaradenie do zápisnice. RÚVZ musí toto vyhlásenie, ako aj všetky vami predložené dokumenty, zaradiť do dôkazového materiálu. Tu je príklad, ako vyzeralo vyhlásenie jedného rodiča.
  • Zamestnanci RÚVZ vás budú pravdepodobne presviedčať o nesprávnosti vášho rozhodnutia o neočkovaní.
  • Nebuďte prekvapení, ak budú používať rôzne pseudovedecké argumenty, prakticky totožné s domnienkami laickej verejnosti.
  • Je možné, že od vás budú zamestnanci RÚVZ žiadať podpísanie nejakého vyhlásenia, poučenia a podobne. Dôkladne si ho prečítajte a nepodpisujte nič, čo vám je nejasné alebo s čím nesúhlasíte (či už čiastočne alebo úplne). Podľa našich skúseností boli už zo strany RÚVZ snahy, naviesť rodiča k podpisu takých prehlásení, ako „zodpovedám za prípadné následky ochorení“, „bol som poučený že ohrozujem verejné zdravie“ a podobne. Nepodpisujte ľahkovážne! Váš podpis bude zneužitý proti vám! Podpíšte len to, s čím sa na 100% stotožňujete.
   • Môžete žiadať zmeny v zápise tak, aby boli pre vás na 100% prijateľné. Napríklad zmeniť formulácie na „RÚVZ tvrdí, že ohrozujem verejné zdravie, no ja s týmto tvrdením nesúhlasím“ a podobne. Aj za cenu viacnásobného prerábania zápisu zo strany RÚVZ. Vieme o zápise, ktorý bol podpísaný až po 5-tich kolách úprav.
   • Avšak odporúčame prístup, ktorý považujeme za opatrný a múdry: radšej sa vôbec nejakými ich papiermi nezaoberať, jednoducho nič nepodpisovať. Za nepodpísanie vám nič nehrozí, ale podpísanie zlomyseľne formulovaného prehlásenia alebo „poučenia“ vám môže do budúcnosti spôsobiť problémy a uvrhnúť vás do nevýhodnej pozície. Najmä ak ste z konania unavení, zmätení, vystresovaní alebo si nie ste istí, či dokážete na mieste v takom krátkom čase skontrolovať ponúkané prehlásenie, či neobsahuje skryté právnické pasce, radšej to nechajte tak a nepodpisujte. Ak ste si navyše priniesli so sebou v písomnej podobe svoje vlastné stanovisko, tak nestrácajte čas prerábaním nejakého prehlásenia RÚVZ – všetko dôležité ste už vo svojom písomnom stanovisku povedali a RÚVZ si s tým vystačí. Ťažíte tu z výhody, že svoje vlastné stanovisko ste si pripravili v pokoji, doma, a nie pod tlakom a stresom. Pre inšpiráciu príklad z jedného prejednávania: právnička dala rodičovi podpísať „Poučenie“, rodič si ho pozrel a povedal „toto nepodpíšem“ a právnička na to pokojným tónom: „Dobre.“
   • Uvedomte si, že NEpodpísať je jednoduché. Ale naprávať dôsledky neopatrného podpisu môže byť omnoho ťažšie, alebo až nemožné.
  • Na záver prejednávania si vyžiadajte kópiu zápisnice i všetkých dokumentov, ktoré má RÚVZ v spise ohľadom vášho údajného priestupku.
  • Podľa § 20 zákona č. 372/1990o priestupkoch, po uplynutí 2 rokov od dátumu priestupku už nie je možné ho postihovať (je premlčaný)..
  • Podľa § 29 zákona č. 372/1990 o priestupkoch vám môžu nakoniec udeliť na mieste pokutu do 165€ (v rámci konania ohľadom jedného priestupku). Ak vás v budúcnosti predvolajú kvôli ďalšiemu priestupku (napr. odmietnutiu ďalších vakcín), môžu vám udeliť ďalšiu pokutu.
  • Podľa § 56, ods. 2 zákona č. 355/2007 o ochrane zdravia, celkovo vám môžu udeliť pokuty súhrnne nanajvýš do sumy 332€ (za všetky odmietnutia dohromady). Zvyčajne udeľujú polovičnú pokutu, s výhľadom ďalšieho predvolania a ďalšej čiastočnej pokuty pri odmietnutí iného očkovania, ktoré ešte nebolo prejednané.
  • Rozširované tvrdenie, že je možné udeliť pokutu do výšky 332€ za každé jedno očkovanie a to obom rodičom, nie je podložené žiadnym zákonom.

Odvolanie

  • Pokutu môžete zaplatiť, alebo sa odvolať v termíne do 15 dní od doručenia zásielky. Obálku si uschovajte, je na nej dátum doručenia.
   • Pozor, ÚVZ začalo uplatňovať § 24 zákona č. 71/1967, podľa ktorého sa zásielka považuje za doručenú 3 dni po uložení na pošte. Ide podľa nášho názoru o chybné uplatňovanie zákona, pretože zákon stanovuje presný postup, akým sa má zásielka doručovať, akým má byť občan poučený, a tieto podmienky nebývajú splnené, ani zo strany pošty, ani zo strany RÚVZ. Avšak právna obrana voči postupu ÚVZ je komplikovaná nejasným znením zákona, preto odporúčame odvolanie podať radšej v tomto „sprísnenom“ termíne.
   • V prípade, že ste zásielku neprevzali včas kvôli chybnému poučeniu, môžete sa brániť v zmysle § 54 toho istého zákona.
   • Ak ste zásielku nemohli vyzdvihnúť z objektívnych dôvodov (dovolenka apod) a zásielka medzitým prepadla (vrátila sa na RÚVZ), môžete osobne navštíviť RÚVZ a zásielku si vyžiadať. Ak je to možné, odvolanie podajte v termíne do 15 dní od vrátenia zásielky. Ak to možné nie je, podajte ho aspoň v termíne od prevzatia zásielky na RÚVZ a v odvolaní o.i. navrhnite, aby sa za dátum doručenia považovalo vaše vyzdvihnutie zásielky na RÚVZ, vzhľadom k objektívnym skutočnostiam, ktoré vám zabránili zásielku prevziať (dôvody uvediete).
  • Odvolávate sa úradu, ktorý vydal rozhodnutie, a ten postúpi záležitosť na posúdenie nadradenému orgánu (ÚVZ). Odvolanie musí obsahovaťproti čomu sa odvolávate (konkrétnemu rozhodnutiu RÚVZ, dátum, spisové číslo), aké sú vaše argumenty (najmä právne, ale aj zdravotné, ľudské apod), a čo navrhujete (zrušenie rozhodnutia RÚVZ).
  • Nadradený orgán rozhodnutie RÚVZ potvrdí alebo zruší.
  • Ak ÚVZ zamietne vaše odvolanie, je možné podať opravný prostriedok na súde. Súd by potom rozhodol o oprávnenosti pokuty a v prípade, že ste právne dobre podložili nesúlad vyhlášky s vyššími právnymi normami (zákonom, Dohovorom, Ústavou), môže navrhnúť preskúmanie tejto veci na Ústavnom súde, ktorý by mohol ustanovenia o povinnom očkovaní zrušiť.
  • Ak by sa stalo, že by Ústavný súd rozhodol vo váš neprospech, ďalšou možnosťou by bol podnet na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Keďže európske vnímanie ľudských práv je ľudskejšie než naše totalitárne postkomunistické, je väčšia šanca, že by ste uspeli.
  • Ak potrebujete radu alebo pomoc v prípade nejakej aktivity voči vám zo strany RÚVZ, prosím kontaktujte nás.
  • Ako je uvedené na začiatku, stanovenie povinných očkovaní vyhláškou je neústavné. Samotná povinnosť očkovania je neústavná. Viac v sekcii Legislatíva.

Chcem sa dozvedieť viac

Pozrite si sekciu legislatívadokumenty k jednotlivým vakcínam, alebo využite ponúkané zdroje. Môžete tiež položiť otázku E-mailom. Zvážte prosím členstvo v Iniciatíve, vďaka ktorému môžete získať prístup k diskusnej skupine.