Občania žiadajú dobrovoľnosť očkovaniaTlačová správa

Dnešným dňom je uzavreté medzirezortné pripomienkovanie novelizácie Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Pôvodným cieľom novelizácie bolo zrušiť preočkovanie proti tuberkulóze v 11 rokoch veku dieťaťa, zaviesť preočkovanie proti čiernemu kašľu vo veku 13 rokov, zaradiť vakcínu proti ľudskému papillomavírusu (HPV) medzi odporúčané (hradené poisťovňou) a dať absolútnu moc nad očkovaním do rúk Úradu verejného zdravotníctva.

Novelizácia, zverejnená po novom v zmysle zákona na Portáli právnych predpisov, vzbudila nebývalý ohlas. Okrem bežných triviálnych technických a štylistických pripomienok od množstva subjektov (napríklad Slovenská lekárska komora riešila len zmenu pojmu „odkanalizovanie“ za „kanalizáciu“), zaradených bolo aj niekoľko zásadných pripomienok. Národný bezpečnostný úrad a ministerstvo spravodlivosti poukázali na neústavnosť navrhovaného stanovovania povinných očkovaní kalendárom ÚVZ a nezákonnosť rozširovania zákonom daných kompetencií vyhláškou. NBÚ upozornil, že stanovovanie povinných očkovaním ináč než zákonom je v rozpore aj s Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne.

Hromadnú pripomienku v podobnom duchu podalo občianske združenie Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, ktoré tiež poukazuje na nesúlad povinného očkovania s Ústavou SR a Dohovorom o ľudských právach. Žiada zmenu „povinného“ očkovania na „odporúčané“, ako je bežné v krajinách Európskej Únie. V druhom bode hromadnej pripomienky Iniciatíva navrhuje zrušenie očkovania 4-dňových bábätiek proti tuberkulóze v pôrodnici kvôli jeho rizikovosti, častým komplikáciám, nízkej preventívnej hodnote, odporúčaniam EÚ a WHO a dobrej epidemiologickej situácii na Slovensku. Toto očkovanie sa v rámci krajín EÚ vykonáva už len v Českej republike a Bulharsku, pričom v Českej republike sa diskutuje o jeho zrušení budúcim rokom. Bez zmienky printových médií a TV, len s podporou nezávislých webových portálov (napríklad samotný občiansky portál Changenet zaznamenal vyše 6000 návštev a desiatky vecných pripomienok), hromadnú pripomienku v priebehu týždňa podporilo priamo na právnom portáli 778 občanov, z toho minimálne 15 lekárov. Vďaka vysokej podpore verejnosti sa týmto pripomienka stala zásadnou a predkladateľ sa ňou bude musieť zaoberať, t.j. v prípade, že ju neakceptuje, je povinný prizvať pripomienkovateľov na rozporové konanie.

Návrhy na zaradenie ďalších očkovaní taktiež vzbudili výhrady. Všeobecná zdravotná poisťovňa spochybnila efektívnosť preočkovania proti čiernemu kašľu vo veku 13 rokov. Považuje „prinajmenšom za diskutabilné, či celková chorobnosť na čierny kašeľ – 289 ochorení za rok 2009 (bez jediného úmrtia) je dôvodom na povinné zaradenie booster dávky v 13. roku života. Podľa dát vykázaných vo VšZP v roku 2009 boli náklady na liečbu čierneho kašľa vo výške 1500 € na lieky. Náklady na hospitalizáciu, špecializovanú ambulantnú starostlivosť a SVaLZ-y neboli vykázané…“ Naopak, odhadované náklady na celoplošnú vakcináciu populácie vo výške 360tis. € (len poistenci VšZP), vychádzajú z tohto pohľadu pre poisťovne nepriaznivo a dôvodovú správu požadujú doplniť o farmakoekonomický rozbor. Zároveň spolu so zdravotnou poisťovňou Dôvera nesúhlasia s úhradou HPV vakcíny, nakoľko štúdie účinnosti trvali zatiaľ nanajvýš 6 rokov a nie sú známe nároky na preočkovanie, takže sa zatiaľ nedá vyhodnotiť dlhodobá účinnosť a nákladová efektívnosť tohto očkovania, ktoré zároveň ani nie je náhradou cervikálneho skríningu. Viaceré pripomienkujúce subjekty upozornili, že nie sú jasné ekonomické dopady navrhovaných zmien.

Legislatívny proces pokračuje na ministerstve zdravotníctva vyhodnotením podaných pripomienok.

Zdroje: