Ústavný súd zrušil viaceré právomoci ÚVZ zo zákona 355/2007Ústavný súd na návrh verejnej ochrankyne práv posudzoval niektoré ustanovenia zákona č. 355/2007 Z.z. v súvislosti s právomocami Úradu verejného zdravotníctva. Rozhodol, že protiústavné boli primárne ustanovenia § 4 ods. 1 písm. g) a § 48 ods. 4 písm. a).

Týka sa to najmä nariadenia karantény mimo miesto trvalého pobytu. Podľa článku JUDr. Weisa, médiá nevenovali prakticky žiadnu pozornosť faktu, že o uvedený zrušený odsek zákona z) respektíve aa) sa opierali viaceré pseudo-„vyhlášky“ ÚVZ, ktoré boli týmto rovnako zrušené. Preto napríklad nie je možné kontrolovať OTP v doprave.

Text týchto ustanovení bol formulovaný vágne a neurčoval jasne rozsah právomocí. Navyše neumožňoval občanom domáhať sa svojich práv na súde.

Ústavný súd skonštatoval, že nie sú dostatočne určené zákonné medze pre obmedzenie základných práv a nie sú náležité procesné záruky vyplývajúce z čl. 17 ústavy a čl. 5 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.