(Ne)povinné očkovanie podľa zákona 355/2007

Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie

Od 1. septembra 2007 platí nový zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nahradil zákon č. 126/2006 Z.z. a zrušil aj nariadenie vlády č. 337/2006 Z.z.vydané v nadväznosti na tento zákon, ktoré doteraz stanovovalo povinnosť očkovania detí na Slovensku a ktorého platnosť bola diskutabilná, lebo samotný zákon č. 126/2006 povinnosť očkovania detí neukladal (pozri text Zákon 126/2006, reakcie na očkovanie a jeho propagovanie zastrašovaním).

Ako upozorňuje text Aktuálny právny stav povinného očkovania v SR uverejnený na portáli Očkovanie.org, situácia je teraz opačná. Platný zákon č. 355/2007 stanovuje povinné očkovanie ako pojem a dokonca určuje aj pokutu 10.000 korún za odmietnutie povinného očkovania (definuje ju ako maximálnu kumulovanú pokutu, teda súhrnne za všetky odmietnuté očkovania), ale chýba právny predpis, ktorý by určoval ktoré očkovania a pre koho sú povinné. Malo to byť stanovené Nariadením vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení, ktorého návrh zostal neschválený. Za daných okolnosti dokonca nie je jasné ani čím je určený tzv. očkovací kalendár.

Možno dôvody neuvedenia do platnosti tohto nariadenia ležia v tom, že je problematické z viacerých hľadísk. Návrh nariadenia stanovuje napr. povinné preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu, čoho sa niektorí členovia vlády mohli zľaknúť, lebo aj oni sú dospelí. Zarážajúce je však, že návrh nariadenia prikazuje očkovanie aj chorých detí so zvýšenou teplotou až do 38 °C, detí, u ktorých prebieha liečba antibiotikami, alebo detí v rekonvalescencii po ochorení, čo sú prípady absolútnej kontraindikácie očkovania. Možno sa niekto nad tým ešte raz zamyslel.

Napriek takémuto stavu, Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) sa v poslednom období aktivizoval: začal predvolávať rodičov, ktorí odmietajú tzv. povinné očkovanie, a dávať im pokuty. Ak ÚVZ niekomu uložil pokutu, zrejmé to nemá oproru v platnej legislatíve. Napriek odvolaniu, ÚVZ však môže vytrvať vo svojom omyle, ale pre súd by toto bola jasná záležitosť.

Ako je to s tými, ktorí povinné očkovanie odmietli predtým ako nový zákon stúpil do platnosti, t.j. pred 1. septembrom 2007? Ústava v Čl. 50, odsek 6 hovorí:

Trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. Neskorší zákon sa použije, ak je to pre páchateľa priaznivejšie.

Ak by teda ÚVZ otvoril staršie „prípady“, „páchateľ“ má právo na tretmán podľa nového zákona, ale problém by nebol ani keby sa aplikoval ten predchádzajúci zákon, lebo ten – ako je vysvetlené vyššie – nestanovoval povinnosť očkovania.