Návrh na prerušenie konania – súd

Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie

Prerušenie konania – správny orgán

Keďže Ústavný súd bude jednať o ústavnosti povinného očkovania, občania v prejednávaní priestupku s RÚVZ alebo ÚVZ môžu žiadať o prerušenie konania nasledovným spôsobom (treba doplniť adresy a ďalšie náležitosti):


Vážený súd,

predmetom tunajšieho konania je posúdenie zákonnosti uloženia sankcie za nesplnenie si povinnosti podľa § 56 ods. 1 písm. k) v spojení s § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 6 vyhlášky č. 585/2008 Z. z.

Poukazujem súdu na skutočnosť, že na Ústavnom súde SR je pod sp. zn. Rvp 16530/2013 vedené konanie podľa článku 125 Ústavy SR o súlad ustanovení § 51 ods. 1 písm. d), § 62 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. a ustanovenia § 6 vyhlášky č. 585/2008 Z. z. s ústavou.

Podľa § 109 ods. 1 písm. b) veta prvá zákona č. 99/1963 Z. z. (OSP): „Súd konanie preruší, ak rozhodnutie závisí od otázky, ktorú nie je v tomto konaní oprávnený riešiť.“

Prerušenie konania podľa citovaného ustanovenia OSP je tzv. obligatórnym prerušením konania.1

Som toho názoru, že od konečného rozhodnutia Ústavného súdu v konaní vedenom pod sp. zn. Rvp 16530/2013 priamo závisí konečné rozhodnutie v tomto konaní. Súlad dotknutých ustanovení s ústavou je kľúčová právna otázka (vzhľadom na to, že mi na základe nich mi bola uložená sankcia), pretože ak Ústavný súd vysloví nesúlad týchto ustanovení s ústavou, tak rozhodnutie správneho orgánu napadnuté touto žalobou musí byť bez ďalšieho zrušené pre jeho rozpor s ústavou.

Z toho dôvodu navrhujem, aby súd prerušil tunajšie konanie podľa § 109 ods. 1 písm. b) veta prvá OSP až do právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu SR v konaní sp. zn. 16530/2013.

S pozdravom,

1,  ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S. a kol. Občiansky súdny poriadok. I. diel. Komentár. 2. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 390. Súd je povinný prerušiť konanie vždy, ak jeho rozhodnutie závisí od inej právnej otázky, ktorej vyriešenie nie je v jeho právomoci.