Návrh na prerušenie konania – správny orgán (RÚVZ, ÚVZ)

Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie

(archívny článok – už neaktuálny)

Prerušenie konania – správny orgán

Keďže Ústavný súd bude jednať o ústavnosti povinného očkovania, občania v prejednávaní priestupku s RÚVZ alebo ÚVZ môžu žiadať o prerušenie konania nasledovným spôsobom (treba doplniť adresy a ďalšie náležitosti):

Vážený správny orgán,

predmetom tunajšieho konania je posúdenie, či som spáchal/a priestupok za nesplnenie si povinnosti podľa § 56 ods. 1 písm. k) v spojení s § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 6 vyhlášky č. 585/2008 Z. z.

Poukazujem správnemu orgánu na skutočnosť, že na Ústavnom súde SR je pod sp. zn. Rvp 16530/2013 vedené konanie podľa článku 125 Ústavy SR o súlad ustanovení § 51 ods. 1 písm. d), § 62 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. a ustanovenia § 6 vyhlášky č. 585/2008 Z. z. s ústavou.

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z. z. (Správny poriadok): „Správny orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.“

Prerušenie konania podľa citovaného ustanovenia Správneho poriadku je tzv. obligatórnym prerušením konania. Správny orgán je povinný prerušiť konanie vždy, ak jeho rozhodnutie závisí od inej predbežnej otázky, ktorej vyriešenie nie je v jeho právomoci.

Som toho názoru, že od konečného rozhodnutia Ústavného súdu v konaní vedenom pod sp. zn. Rvp 16530/2013 priamo závisí konečné rozhodnutie v tomto konaní. Súlad dotknutých ustanovení s ústavou je kľúčová právna otázka (vzhľadom na to, že mi na základe nich mi má byť uložená sankcia), pretože ak Ústavný súd vysloví nesúlad týchto ustanovení s ústavou, tak tunajšie konanie bude bez ďalšieho zastavené.

Z toho dôvodu navrhujem, aby správny orgán prerušil tunajšie konanie podľa § 29 ods. 1 Správneho poriadku až do právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu SR v konaní sp. zn. 16530/2013.

S pozdravom,