Národný inšpektorát práce: zamestnávateľ nemôže vyžadovať informácie o zaočkovanosti ani nútiť k očkovaniu či testovaniuNárodný inšpektorát práce vydal stanovisko, v ktorom poukázal na aktuálny právny stav. Zamestnávateľ nemôže vyžadovať informácie o zaočkovanosti, ani nútiť zamestnanca testovať sa či očkovať. Nezaočkovanosť nie je zdravotnou prekážkou v práci. Zamestnávateľ nie je oprávnený skúmať zdravotné otázky zamestnanca, to smie len lekár.

Ohľadom posledného odstavca a „možných budúcich zmien právnych predpisov“ či „opatrení“ upozorňujeme na Zák. č. 400/2015 Z.z. § 4 „(3) Vykonávacím právnym predpisom nemožno ukladať povinnosti, meniť alebo dopĺňať právnu úpravu nad rámec zákona alebo upravovať spoločenské vzťahy v zákone neupravené; to neplatí, ak ide o nariadenie vlády podľa čl. 120 ods. 2 ústavy.“

To znamená, že zákonník práce, zákon o ochrane osobných údajov a ďalšie zákony sú platné a žiadne uznesenia* vlády či (pseudo)vyhlášky ÚVZ** na tom nemôžu nič zmeniť.

 

* uznesenia vlády, na rozdiel od nariadení vlády, nie sú všeobecne záväznými právnymi predpismi – Zák. č. 400/2015 Z.z. §1 (1), a majú preto platnosť len dovnútra hierarchie orgánov vlády

** v prípade „vyhlášok“ ÚVZ ťažko vôbec hovoriť čo i len o vyhláškach, keďže nenapĺňajú niektoré atribúty všeobecne záväzného právneho predpisu podľa Zák. č. 400/2015 Z.z., ako upozornil aj Generálny prokurátor v stanovisku z 18.3.2021