Kto financuje antivakcinačné aktivity mladých vysokoškolsky vzdelaných psychopatov, prečo ich počet stúpa a ako sa dostali na Facebook?Reakcia

Nadpis tohto textu predstavuje rekonštrukciu otázky, ktorá zrejme trápi autorov prezentácie Antivakcinačné aktivity – legislatíva a právo, ktorá odznela na I. slovenskom vakcinologickom kongrese. Jej obsah by sme nepoznali, keby sme nenašli jej slajdy pomocou vyhľadávača, lebo odkaz na ňu nie je zverejnený.

V demokratickej spoločnosti by mali platiť určité pravidlá a malo by sa dodržiavať nezávislé postavenie inštitúcií, ktoré ho majú zákonom stanovené: nemalo by dochádzať k prelínaniu záujmov štátnych inštitúcií a súkromných firiem. Práve o takomto prepojení štátnych orgánov so súkromnými firmami a navyše aj s nezávislým kontrolným orgánom v oblasti slovenského zdravotníctva svedčí zloženie autorov predmetnej prezentácie. Posúďte sami:

  • MUDr. Vladimír Oleár, CSc. je predstaviteľom firmy Sanofi Pasteur GmbH, ktorá je jedným z dodávateľov vakcín na slovenský trh.
  • MUDr. Beata Černáková, Phd., MPH. je riaditeľka odboru dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podľa zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých predpisov, paragraf 18, ods. (2): „Pri plnení úloh, ktoré patria do pôsobnosti úradu, postupuje úrad nestranne a nezávisle od štátnych orgánov… iné orgány verejnej moci ani ďalšie právnické osoby alebo fyzické osoby nesmú neoprávnene zasahovať do činnosti úradu.“
  • MUDr. Mária Avdičová, PhD. je hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu a pracuje na odbore epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica.

Pri pohľade na prezentáciu je zjavné, že jej vytvorenie vyžadovalo nezanedbateľný čas a úsilie. Podľa titulného slajdu je hlavným autorom Dr. Oleár a môžeme sa len domnievať, akým spôsobom a v akom rozsahu do neho prispeli spomínané dve zamestnankyne štátnych orgánov, platené z peňazí daňových poplatníkov.

Keďže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou rieši podnety týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, napríklad sťažnosti na nesprávny výkon zdravotnej starostlivosti, chybný postup subjektov zapojených do zdravotnej starostlivosti a pod., logicky sa otvára otázka, ako jeho významná predstaviteľka dokáže garantovať svoju objektívnosť pri posudzovaní podnetov občanov, týkajúcich sa očkovania, napríklad sťažností na nerešpektovanie inštitútu informovaného súhlasu (vykonanie očkovania bez súhlasu alebo dokonca proti vôli rodičov, ako je bežné v pôrodniciach pri BCG vakcíne), sťažností na nezákonný postup regionálnych úradov verejného zdravotníctva voči človeku odmietajúcemu očkovanie a pod., keď sa podieľala na tvorbe prezentácie, ktorá na takýchto ľudí útočí a problémy očkovania popiera.

Táto prezentácia nie je ojedinelým ukazovateľom o prepojení úradov a farmaceutických firiem. Dňa 14.3.2010 TV JOJ priniesla stanovisko MZ SR o údajnej netoxickosti timerosalu (tiež známy ako thiomersal alebo thimerosal), ortuťovej zlúčeniny, ktorá sa používa ako konzervant v niektorých vakcínach; toto stanovisko obsahovalo doslovne totožné odseky so stanoviskom farmaceutickej firmy Sanofi-Pasteur. Zaujímavé je, že firma Merck pokladá timerosal za veľmi toxický a nebezpečný.

Obsah slajdov prezentácie Antivakcinačné aktivity – legislatíva a právo je (z nášho pohľadu) poznačený deformovaným náhľadom na problematiku a nebudeme ho podrobne rozoberať. Upozorníme len na vybrané vyhlásenia, ktoré pokladáme za mimoriadne zavádzajúce.

„Etický konflikt medzi záujmom spločnosti – komunity a individuálnym záujmom = vznik antivakcinačných lobby“

Etický konflikt je výmyslom. Každý človek má ústavou zaručené právo na ochranu zdravia. Toto právo vykonáva každý človek samostatne, alebo prostredníctvom zákonných zástupcov. Štát vytvára podmienky, legislatívne aj hmotné, pre dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Záujem jednotlivca nie je v rozpore so záujmom spoločnosti; každý má podmienky na to, aby sa chránil pred ochoreniami podľa vlastného uváženia, vrátane očkovania ak usúdi, že benefity očkovania u neho prevažujú nad rizikami. Neexistuje žiaden „etický konflikt“ medzi jednotlivcom a spoločnosťou.

„Zodpovednosť za očkovanie detí a iných nesvojprávnych osôb musí garantovať spoločnosť“

Je vrcholne znepokojivé, že dve predstaviteľky štátnej moci vyjadrujú takýto totalitárny, paternalistický prístup k osobnej slobode. Vraciame sa do obdobia kolektivizácie a inštitucionálnej výchovy? Ich veta príkro zasahuje do integrity rodiny, práva na ochranu súkromia, ako aj zákonnej zodpovednosti rodičov. Jedine rodičia nesú zodpovednosť za dieťa, a ak dieťa utrpí poškodenie očkovaním, bremeno starostlivosti nesú opäť len rodičia; štát sa absolútne odmieta podieľať na zodpovednosti na následkoch očkovania, tak po stránke morálnej, ako aj finančnej. Úrad verejného zdravotníctva hrubo zanedbáva povinnosti v sledovaní nežiaducich účinkov očkovania, bagatelizuje ich a popiera. NR SR sa odmietla zaoberať finančným odškodnením obetí očkovania. Na tento ignorantský prístup štátu už doplatili rodiny, o čom priebežne informujeme.

„WHO IS WHO ????“

Urážlivý tón sa nesie naprieč celou prezentáciou. Obvinenie Ing. Ivy Vranskej Rojkovej, členke rady Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania a autorke románu Vakcína alebo Nedovoľ, aby mi ublížili!, zo sektárstva možno dokonca pokladať za urážku na cti:

Ing. Vranská Rojková
Novinár – náboženské listy
Sektársky „nádych“
Bratislava

Iva Vranská Rojková nikdy nebola novinárkou v žiadnych náboženských listoch, a už vôbec nie sektárskych. Pracovala ako zástupkyňa šéfredaktora v celospoločenskom týždenníku a autorsky prispievala do viacerých periodík. V súčasnosti sa venuje prekladateľskej a autorskej tvorbe.

Prezentácia bagatelizuje zastúpenie lekárov a vedeckých výskumníkov v globálnom hnutí za slobodu v očkovaní. Medzi členmi Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania sú aj lekári. Hromadnú pripomienku k novelizácii vyhlášky o očkovaní, ktorá poukazuje na neústavnosť stanovenia niektorých očkovaní za povinné a žiada aj zrušenie očkovania proti tuberkulóze podporilo najmenej 15 lekárov z celkového počtu 778 občanov.

Okrem toho, autori prezentácie neustále útočia na aktivity poslankyne Ľudmily Muškovej, ktorú tiež vytiahli na nástenku akýchsi vinníkov len pre jej ochotu reagovať na problémy ľudí. Zdá sa, že si pritom neuvedomujú, že zatiaľ čo tlak na ovplyvňovanie legislatívy na základe vlastných negatívnych skúseností zo strany rodičov a občianskych združení, prípadne aj v zastúpení zo strany poslancov, je úplne legitímny, zo strany akéhosi neverejného a netransparentného spojenectva medzi štátnymi a súkromnými farmaceutickými subjektmi je neprípustný.

„turné tzv. Dr ( mikropaleotológ) Schreiberovej“

Hrubo urážlivé, Dr. Scheibnerová (nie Schreiberová) svoj doktorát získala legitímnym spôsobom. Ide o titul philosophiae doctor (PhD.; zodpovedá už neudeľovanému titulu CSc.), ktorý sa pri písomnom oslovovaní uvádza vo variante pred menom ako Dr. Tento titul poukazuje, že jeho nositeľ je schopný vedecky skúmať. Dr. Scheibnerová nikdy neskrývala, že nie je lekárkou. Informácia o nej je dokonca dostupná priamo na našej stránke:

RNDr. Viera Scheibnerová, PhD., vedkyňa základného výskumu s doktorátom v prírodných vedách, začala intenzívne študovať problematiku očkovania v momente, keď ju k nej priviedol výskum syndrómu náhleho úmrtia dojčaťa (SIDS). Očkovaniu sa začala venovať po pozoruhodnej vedeckej kariére, počas ktorej uverejnila tri knihy a okolo deväťdesiať článkov v recenzovaných vedeckých časopisoch v Austrálii a inde. Dr. Scheibnerová vykonala rozsiahlu analýzu vedeckej literatúry v oblasti očkovania (viac než 100.000 strán). Je autorkou dvoch kníh o očkovaní. Často býva pozvaná, aby prednášala ako pred odborníkmi v oblasti medicíny a práva, tak aj pred širokou verejnosťou. Taktiež je uznávaná ako súdny znalec v súdnych pojednávaniach ohľadom úmrtí a poranení vyvolaných očkovaním, ktoré sa často zamieňajú so syndromom utrasenia dojčaťa (shaken baby syndrom).

Otázkou je, či sú len lekári oprávnení analyzovať vedeckú literatúru v oblasti medicíny.

„Tak isto psychopatickí jedinci, ktorí sa chcú realizovať na verejnosti za každú cenu“

Autori popierajú právo nevakcinológov, aby sa zaoberali problematikou očkovania, ale sami si dovoľujú hodnotiť duševný stav tých, ktorí sa to opovážili. Keby toto tvrdenie neznelo tak absurdne, že je ťažké predstaviť si, že mu veria aj jeho vlastní autori, vnímali by sme ho ako extrémne arogantné. Takto je to len chabý pokus o diskreditáciu ľudí, z ktorých sa väčšina začala zaujímať o problematiku očkovania vtedy, ako oni sami, ich detí alebo iní blízki ľudia utrpeli následky po očkovaní, pretože ich odborníci, vrátane autorov prezentácie, na jeho riziká neupozornili, dokonca sa ich snažili utajiť.

Z posledných slajdov sa dozvedáme, že najväčším problémom je nezvládnutá mediálna politika voči „antiočkovacej lobby“ a verejné vyhlásenia lekárov proti očkovaniu. Odpoveď na svoju otázku autori prezentácie Antivakcinačné aktivity – legislatíva a právo zrejme nenašli, možno aj preto, že ignorujú aj ten zlomok následkov očkovania, ktoré boli úradne hlásené a zaoberajú sa len vnucovaním alebo odporúčaním vakcín, ktoré tieto následky vyvolali.

Nebolo jednoduchšie spýtať sa?

To je otázka, ktorú si kladieme my a – uznávame – nevieme prísť na odpoveď. Ostáva nám len opýtať sa tých, o ktorých vieme, že odpoveď poznajú. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania vždy bola a je za diskusiu. Naše aktivity sú verejné a keby sme boli pozvaní, mohli sme zodpovedať všetky otázky položené v prezentácii (a nie len na ne), počnúc od toho, kto sme a prečo robíme to čo robíme, kto financuje naše mediálne vystúpenia v spravodajských reláciách, či sú medzi nami psychopati, prečo sme väčšinou vyskoškolsky vzdelaní, až po tajomstvo pokrytia nákladov na prevádzku prezentácie na Facebooku. Autorom prezentácie Antivakcinačné aktivity – legislatíva a právo toto vlastne ponúkame – možno je nasledujúci vakcinologický kongres vhodnou príležitosťou (autori prezentácie dostali oznam o zverejnení tejto reakcie).