JUDr. Dudzíková: Na aktuálnu tému – nezodpovedané otázky týkajúce sa povinného očkovania

Povinné očkovanie

JUDr. Da­na Je­lin­ko­vá Du­dzí­ko­vá, LL.M., sud­ky­ňa Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve, zverejnilla v časopise Právne listy článok „Na ak­tuál­nu té­mu – ne­zod­po­ve­da­né otáz­ky tý­ka­jú­ce sa po­vin­né­ho oč­ko­va­nia“.