Jednostrannosť a neodbornosť v odbornej inštitúcii?

11+ rokov | 15 - 18 mesiacov | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

tlačová správa

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania vyjadruje svoje pobúrenie nad materiálmi, ktoré lekárom rozposiela údajne RÚVZ Levice.

Namiesto odborného materiálu pediatrom doručili zavádzajúci anonymný článok s názvom „Škodlivé následky antiočkovacích hnutí“, pochádzajúci zo stránky zdravoveda.eu patriacej o.z. Rasion, kde sa podpísal len grafik a fotograf. Z množstva jednostranných tvrdení poukážeme aspoň na tri.

V materiáli sa napr. tvrdí:
„Jeden z 1000 prípadov ochorenia [na osýpky] končí smrťou.“ 
Osýpky, ako každé ochorenie, môžu spôsobiť komplikácie a výnimočne aj smrť, avšak údaj „1 z 1000“ je v podmienkach EÚ nepravdivý. Môže platiť pre podvyživené osoby z chudobných komunít, avšak neplatí všeobecne. Napríklad v Anglicku a Walese za 20 rokov nastalo 80000 ochorení a len 2 úmrtia na akútne osýpky, oboje u detí s vážne narušenou imunitou. Komplikácie a úmrtia môžu súvisieť aj s chybnou liečbou – podávaním antipyretík a zanedbaním vitamínov A a C.

„Prepad zaočkovanosti vakcínou MMR hlboko pod požadovaných 95% viedol vo viacerých krajinách k rozšíreniu epidémií osýpok“ 
Zaočkovanosť 95% nikdy nebola, keďže MMR vakcína je na trhu len od 70. rokov minulého storočia a dospelá populácia sa neočkovala. Navyše, sú dokumentované epidémie v školských populáciách s viac než 95%-nou zaočkovanosťou.

„Cieľ Svetovej zdravotníckej organizácie je úplne eliminovať osýpky do roku 2015. Odporcovia očkovania svojou činnosťou tento cieľ vážne ohrozujú.“ 
Podobné nereálne ciele sú odsúdené na neúspech už od ich počiatkov v 60. rokoch. Príčinou je predovšetkým vakcína samotná; nedokáže poskytnúť spoľahlivú doživotnú imunitu, a tak sa zaočkovaní stávajú zraniteľnými v najnevhodnejšom veku dospelosti, kedy sú komplikácie častejšie. Navyše, očkované matky už neprenášajú imunitu na deti, a deti preto môžu ochorieť v zraniteľnom prvom roku života. Očkovaní ľudia môžu tiež ochorieť, a to aj s nevýraznými príznakmi, a môžu nevedomky šíriť nákazu. Až u polovice vírusových kmeňov vakcína celkom zlyháva.

V prípade, že rozposielanie uvedeného zavádzajúceho článku je skutočne aktivitou RÚVZ Levice, považujeme ho za škandalózny dôkaz jednostrannosti a nekompetentnosti v riadení tak závažnej problematiky, akou je plošné očkovanie detí.

Rozsiahlejšie informácie k tejto téme je možné nájsť na stránke www.rizikaockovania.sk

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z.