Hromadná pripomienka – prehľad udalostí

Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie

tlačová správa, 28.12.2011

Dovoľujeme si Vás informovať o ďalšom vývoji udalostí vo veci návrhu novely vyhlášky MZ SR č. 585/2008, ktorá má pre lekárov od 1.1.2012 zaviesť povinnosť hlásiť (t.j. udávať, pretože dôsledkom je udelenie pokuty) Regionálnym úradom verejného zdravotníctva všetky prípady odmietnutia povinného očkovania. Regionálnym úradom sa prikazuje viesť evidenciu týchto odmietnutí.

Po rozporovom konaní, kde bola zo strany MZSR v úplnom rozsahu zamietnutá naša hromadná pripomienka, Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania podala dňa 22.12. podnet na Úrad na ochranu osobných údajov vo veci rozporu navrhovanej novely vyhlášky so zákonom o ochrane osobných údajov a 27.12.2011 sme sa obrátili na ministra zdravotníctva listom, aby sa zabránilo prijatiu novely vyhlášky s totalitnými prvkami, nezlučiteľnými s Ústavou SR, so zákonom o ochrane osobných údajov a s medzinárodným Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne.

Dňa 28.12.2012 sa na MZ SR konalo rokovanie na úrovni štátneho tajomníka ministerstva s predstaviteľmi ministerstva hospodárstva, ktorí si zástupcov Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania prizvali na toto rokovanie ako svojich expertov. Štátny tajomník však napriek uvedenému štatútu zástupcov Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania na rokovanie nevpustil a rokoval len s dvoma poslancami SaS, ktorí zastupovali MH SR. Štátny tajomník na rokovaní od zavedenia povinnosti lekárov hlásiť odmietnutia očkovania neupustil. Poslancom SaS sa podarilo vyrokovať len ústupok anonymizácie hlásení odmietnutí očkovania pri ich hromadnom spracovaní. Poslanci SaS sa rozhodli, že v prípade prijatia vyhlášky podajú podanie na Ústavný súd SR.

28.12. ministerstvo zdravotníctva odoslalo novelu vyhlášky do zbierky zákonov.

28.12. popoludní Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, ako aj Ministerstvo zdravotníctva SR, obdržali vyjadrenie Úradu na ochranu osobných údajov, že návrh vyhlášky je v rozpore so zákonom 428/2002 na ochranu osobných údajov.

S pozdravom
Iva Vranská Rojková, predsedníčka o.z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

428 Z Á K O N z 3. júla 2002 o ochrane osobných údajov
§ 8
Osobitné kategórie osobných údajov
(1) Spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života, sa zakazuje.§ 9
Výnimky z obmedzení pri spracúvaní osobitných kategórií osobných údajov
(1) Zákaz spracúvania osobných údajov ustanovený v § 8 ods. 1 neplatí, ak dotknutá osoba dala písomný súhlas na ich spracúvanie alebo ak
a) spracúvanie vyžaduje osobitný zákon, ktorý ustanovuje zoznam osobných údajov, účel ich spracúvania, podmienky ich získavania a okruh dotknutých osôb
, alebo
e) spracúvanie sa požaduje na účely preventívnej medicíny, lekárskej diagnostiky, nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, poskytovania liečebnej starostlivosti alebo zdravotníckej starostlivosti a ak tieto údaje spracúva zdravotnícke zariadenie, zdravotná poisťovňa alebo Sociálna poisťovňa.