Hromadná pripomienka o odškodňovaní obetí očkovania k zákonu 355/2007

Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie

Hromadná pripomienka k novele zákona 355/2007

Tlačová správa, 10. januára 2012

Štát prikazuje očkovanie, preto musí niesť zodpovednosť za následky.

Dňa 23.12.2011 dalo ministerstvo zdravotníctva na medzirezortné pripomienkovanie novelu zákona č. 355/2007 o ochrane a podpore verejného zdravia. Túto príležitosť, kedy je zákon otvorený z dôvodu harmonizácie legislatívy, chceme preto využiť za podobným účelom harmonizácie v oblasti očkovania.

V súčasnosti štát síce prikazuje povinné očkovania pod hrozbou pokuty, ale odmieta niesť zodpovednosť za následky, ktorými môžu byť aj závažné a trvalé poškodenia zdravia. Liečba môže byť veľmi nákladná, na druhej strane sa blízki nezriedka musia vzdať zamestnania aby zabezpečili starostlivosť o postihnutého. Poznáme prípady rodín, ktoré sa ocitli v závažných sociálnych ťažkostiach kvôli poškodeniu očkovaním, niektoré z nich boli aj medializované. V súčasnom právnom stave však neexistuje reálna možnosť získať akékoľvek odškodnenie a poškodení ostávajú na pospas svojim problémom. Tento stav považujeme za neúnosný.

Text pripomienky vypracoval skúsený právnik a za vzor berie nemecký model odškodňovania obetí očkovania.

Ak sa pripomienka stane zásadnou a získa značnú verejnú podporu, môže sa stať v predvolebnom období signálom pre politických predstaviteľov, že táto téma si zasluhuje pozornosť. Ak chcete pripomienku podporiť, postupujte nasledujúcim spôsobom:

  1. V prehliadači otvorte túto adresu, na ktorej môžete prezrieť pripomienku.
  2. Na ľavej strane kliknite na voľbu Registrácia (ak už ste sa v minulosti registrovali, môžete prejsť rovno k bodu 4, 6 a 7).
  3. Registrujte sa (treba vybrať meno a heslo a zadať e-mail adresu).
  4. Prihláste sa prostredníctvom polí na zadanie mena a hesla na ľavej strane.
  5. Kliknite na voľbu Môj profil a nastavenia (tiež na ľavej strane). Zadajte požadované osobné údaje, aby Vám systém dovolil podporiť pripomienku (povinné sú: Meno, priezvisko, úplná adresa. Ostatné nie sú povinné).
  6. Znovu otvorte adresu z bodu 1.
  7. Kliknite na tlačidlo Podporiť, ktoré nájdete na spodku stránky.

Pripomienku môže podporiť ktokoľvek. Túto správu prosím posielajte ďalej.

Ďakujeme za podporu.

Znenie pripomienky

 

Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (viz. oznámenie MZVSR 40/2000) v článku 24 stanovuje, že „osoba, ktorá utrpela neprimerané poškodenie ako výsledok zákroku, má nárok na spravodlivé odškodnenie podľa podmienok a postupov ustanovených zákonom“. Takýto zákon v slovenskej legislatíve chýba vo vzťahu k povinnému očkovaniu – zdravotnému zákroku, ktorý je nariadený a v prípade nepodrobenia sa aj sankcionovaný zo strany štátu v zmysle zákona 355/2007 a vyhlášky MZ SR 585/2008.

Keďže navrhovaná novela zákona č. 355/2007 o.i. dopĺňa do zákona právnu úpravu uznávania choroby z povolania, žiadame doplniť do zákona aj úpravu o uznaní poškodenia očkovaním.

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.  355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 11  sa dopĺňa nové písmeno t) nasledovného znenia:
„t) posudzujú naplnenie podmienok na uznanie poškodenia očkovaním  v zmysle § 12a až 12d tohto zákona, vydávajú rozhodnutia o priznaní odškodnenia v dôsledku poškodenia očkovaním.“.
2. Za  § 12  zákona sa vkladajú  § 12a až 12d, ktoré znejú:

„12a
Poškodenie očkovaním

(1) Na účely odškodnenia poškodenia očkovaním podľa tohto zákona sa za očkovanie považuje:
a) očkovanie vykonané na základe osobitného predpisu,14a)
b) očkovanie, ktoré bolo povinné alebo je povinné na základe právnych predpisov alebo predpísané na základe všeobecnej lekárskej praxe na území Slovenskej republiky,
c) očkovanie  odporúčané orgánmi verejného zdravotníctva.
(2) Poškodenie očkovaním je očkovaním spôsobené poškodenie na zdraví, ujma súvisiaca s jeho liečením či odstraňovaním jeho následkov alebo smrť. Za poškodenie očkovaním sa nepovažuje ujma, ktorá nepresahuje obvyklý rozsah reakcie na očkovanie.
(3) Poškodeným očkovaním je osoba, ktorej bola v dôsledku očkovania spôsobené poškodenie očkovaním; ak táto osoba v dôsledku tohto činu zomrela (ďalej len „zomretý“), pozostalý manžel po zomretom a pozostalé dieťa po zomretom, a ak ich niet, pozostalý rodič po zomretom, a ak ho niet, osoba, ku ktorej mal zomretý vyživovaciu povinnosť (ďalej len „poškodený“).

12b
Uznanie poškodenia očkovaním

(1) Na uznanie poškodenia očkovaním postačuje pravdepodobnosť príčinnej súvislosti. Ak táto pravdepodobnosť nevyvstáva len preto, lebo o príčine konštatovanej choroby vládne v lekárskej vede nevedomosť, môže byť so súhlasom ministerstva uznané poškodenie na zdraví ako dôsledok poškodenia očkovaním. Súhlas ministerstva môže byť udelený aj všeobecne. Súhlas ministerstva môže byť vzatý späť v prípade, ak sa nepochybne preukáže, že poškodenie na zdraví alebo smrť nie sú dôsledkom očkovania. Už vyplatené odškodnenie sa nevracia.

12c
Odškodnenie poškodenia očkovaním

(1) O odškodnenie môže požiadať poškodený, ktorý je občan Slovenskej republiky alebo občan iného členského štátu, alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá má na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu trvalý pobyt, alebo cudzí štátny príslušník za podmienok a v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak k poškodeniu očkovaním došlo na území Slovenskej republiky.
(2) Odškodnenie sa neposkytuje, ak poškodenému  bolo poškodenie očkovaním plne uhradené inak.
(3) Na výpočet odškodnenia, ak ide o poškodenie očkovaním, sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu upravujúceho poskytovanie náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia;14b) náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia možno zvýšiť.14c) Ak bola poškodením očkovaním spôsobená smrť, poškodený  má nárok na vyplatenie odškodnenia v sume päťdesiatnásobku minimálnej mzdy platnej v čase, v ktorom mu vznikol nárok na odškodnenie poškodenia očkovaním. Ak právo na odškodnenie majú viacerí poškodení, rozdelí sa uvedená suma medzi nich rovnakým dielom.
(4) Poškodenému  sa v prípade poškodenia očkovaním môže ako odškodnenie poskytnúť maximálne finančná suma predstavujúca rozdiel medzi výškou odškodnenia vypočítaného podľa tohto zákona a súčtom všetkých finančných súm, ktoré už poškodený  dostal ako náhradu ujmy na zdraví.
(1) Ak o náhrade poškodenia očkovaním už bolo rozhodnuté právoplatným rozsudkom alebo trestným rozkazom, pri výpočte a poskytnutí odškodnenia sa v prípade poškodenia očkovaním  vychádza z rozsahu spôsobenej ujmy na zdraví uvedenej v rozsudku alebo v trestnom rozkaze.

12d
Konanie o poskytnutí odškodnenia poškodenia očkovaním

(1) O poskytnutí odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vypláca na základe písomnej žiadosti poškodeného  regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušný podľa miesta trvalého bydliska poškodeného očkovaním alebo zomretého (ďalej len „príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva“). O odvolaní poškodeného  rozhoduje úrad verejného zdravotníctva.
(2) Žiadosť treba podať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v lehote troch rokov odo dňa, keď sa poškodený dozvedel o poškodení očkovaním s výnimkou poškodenia očkovaním, ktoré vzniklo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. V prípade, ak sa poškodený dozvedel o poškodení očkovaním pred účinnosťou tohto zákona je potrebné podať žiadosť do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Na žiadosti podané po  lehote opísanej v tomto odseku sa nebude prihliadať.
(3) Poškodený môže žiadosť v lehote  podať aj opakovane, ak to odôvodňujú okolnosti výpočtu a poskytnutia odškodnenia.
(4) Žiadosť podľa § 12d  ods. 1 obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a rodné číslo poškodeného.
(5) K žiadosti podľa odseku 1 treba pripojiť
a) doklad o poškodení očkovaním, vrátane údajov o rozsahu, v akom už bolo uhradené, alebo o rozsahu, v akom je opodstatnené sa domnievať, že bude uhradené, alebo doklad o ešte nevykonaných rozhodnutiach o náhrade ujmy na zdraví,
b) lekársky posudok podľa osobitného predpisu,14d)
c) doklad preukazujúci príbuzenský pomer a okruh oprávnených osôb, ak bola očkovaním spôsobená smrť,
d) doklad preukazujúci vyživovaciu povinnosť zomretého alebo poskytovanie výživného zomretým, ak ide o osobu, ku ktorej mal zomretý vyživovaciu povinnosť.
(6) Poškodený je po podaní žiadosti povinný bezodkladne informovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o všetkých okolnostiach, ktoré majú vplyv na posúdenie jeho žiadosti, najmä o akejkoľvek čiastkovej úhrade ujmy na zdraví, ku ktorej došlo inak ako podľa tohto zákona.
(7) Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva je povinný rozhodnúť o žiadosti do šiestich mesiacov odo dňa jej podania.
(8) Ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo úrad verejného zdravotníctva ako odvolací orgán nevyhovie žiadosti alebo jej vyhovie iba sčasti, poškodený sa môže domáhať odškodnenia žalobou na súde14e) proti Slovenskej republike zastúpenej  úradom verejného zdravotníctva najneskôr do troch rokov odo dňa doručenia konečného rozhodnutia o žiadosti.
(9) Zamestnanci príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo úradu verejného zdravotníctva, ktorí rozhodujú o žiadostiach podľa tohto zákona, sú pri preverovaní skutočností dôležitých pre rozhodnutie o podanej žiadosti oprávnení nahliadať do  zdravotnej dokumentácie poškodeného  či zomretého alebo požadovať od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a súdov súčinnosť pri získavaní informácií, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o odškodnení.
(10) Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a súdy sú povinné poskytnúť súčinnosť podľa odseku 9.
(11) Poškodený, ktorému bolo poskytnuté odškodnenie za poškodenie očkovaním podľa tohto zákona, alebo jeho právny nástupca je povinný do piatich rokov odo dňa, keď mu odškodnenie bolo poskytnuté, odviesť na účet  príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva všetky finančné prostriedky, ktoré získal ako odškodnenie za poškodenie očkovaním inak ako podľa tohto zákona, a to až do výšky odškodnenia poskytnutého podľa tohto zákona.
(12) Povinnosť odviesť na účet príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva všetky finančné prostriedky podľa odseku 11 zaniká, ak štát svoje právo neuplatní v lehote dvoch rokov po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 11.
(13) Na základe žiadosti poškodeného sa príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže v mene štátu po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 11 vzdať práva uvedeného v odseku 11, ak taký postup odôvodňuje sociálna situácia poškodeného, rozsah spôsobeného poškodenia očkovaním a výška odškodnenia poskytnutého podľa tohto zákona.
(14) Ministerstvo zverejní informácie o podmienkach na získanie odškodnenia podľa tohto zákona na svojej internetovej stránke.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a, 14b, 14c, 14d, 14e znejú:

14a) napr. vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení,
14b) Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovaní v znení neskorších predpisov.
14c) § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovaní v znení neskorších predpisov.
14d) § 7 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovaní v znení neskorších predpisov.
14e) § 247 až 250k Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.“.

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 248 písm. b) sa na konci textu za čiarkou dopĺňa nasledovný text: „ak osobitný predpis neustanovuje inak,“.