Hromadná pripomienka – lekári majú liečiť a nie udávať pacientov

Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie

tlačová správa, 20.12.2011

Ministerstvo zdravotníctva chce narýchlo uzákoniť novú povinnosť lekárov: udávať svojich pacientov. Proti tomuto zámeru sa za necelé 4 dni postavilo vyše 2000 občanov. Vďaka ich podpore hromadnej pripomienky sa zajtra, t.j. v stredu 21.12.2011 o 13:00 uskutoční rozporové konanie, kde budú zástupcovia o.z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania rokovať so zástupcami ministerstva o stiahnutí predmetných ustanovení z novely vyhlášky č. 585/2008.

Ministerstvo zdravotníctva dalo 12. decembra na medzirezortné pripomienkovanie novelizáciu vyhlášky č. 585/2008 o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Skrátené legislatívne konanie odôvodňuje „ochranou zdravia“. Keďže hlavným motívom tejto rýchlej novelizácie je zrušenie plošného očkovania novorodencov proti tuberkulóze od 1.1.2012, dalo by sa to chápať ako istým spôsobom priznanie ministerstva, že vakcína skutočne ohrozuje verejné zdravie, ako upozorňujeme už niekoľko rokov, počas ktorých stovky detí utrpeli vážne nežiaduce účinky tejto vakcíny.

Hoci vítame konečne zrušenie plošného očkovania proti tuberkulóze, ktoré sa z členských krajín EÚ okrem SR vykonáva už len v Bulharsku, sme znepokojení, že ministerstvo využíva túto príležitosť na to, aby potichu v predvianočnom čase zaradilo do vyhlášky novú povinnosť lekárov: udávať svojich pacientov za odmietnutie očkovania. Vo veľkej časovej tiesni sme preto 17. decembra podali hromadnú pripomienku. Sme vďační a dojatí pre veľkú podporu, ktorú nám občania Slovenska vyslovili aj napriek zhonu príprav na najväčšie sviatky v roku. Pripomienka sa tým stala zásadnou a ministerstvo je povinné o nej rokovať.

Predstava ministerstva o tom, že lekár má osobitne udávať každého človeka, ktorý po dôkladnom zvážení, a často i na základe svojej vlastnej zlej skúsenosti, odmietne niektoré „povinné“ očkovanie, ako aj predstava, že lekár i hygienici majú viesť evidenciu – zoznamy ľudí odmietajúcich očkovanie, zaváňa hlbokou totalitou. Tieto udania v praxi vedú k ukladaniu pokút zo strany RÚVZ. Ide nielen o hlboké narušenie vzťahu dôvery medzi lekárom a pacientom, ale aj o bezprecedentné kriminalizovanie ľudí len na základe toho, že uplatnili svoje základné ľudské právo – právo na ochranu zdravia a nedotknuteľnosti osoby. Návrh je v rozpore s článkami 16, 19 (2), (3) a 24 Ústavy SR a s článkami 1, 5, 6 a 26 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne. Z právneho hľadiska je v rozpore aj s čl. 13 Ústavy, ako upozornilo aj ministerstvo hospodárstva. Treba podotknúť, že celá legislatíva povinného očkovania je konštruovaná protiústavne, pretože podzákonnou normou – vyhláškou – sa ukladajú povinnosti zasahujúce do základných ľudských práv.

Žiaľ, súčasná „tichá“ novelizácia vyhlášky nie je len ojedinelou epizódou. Je súčasťou série premyslených krokov, ktoré odstraňujú ľudské práva zo zdravotnej starostlivosti. Prichádza krátko po neslávne známej novelizácii 362/2011 zákona o liekoch, ktorá od začiatku decembra spôsobuje kolaps povinného očkovania detí. O tomto probléme sú pediatri i verejnosť dobre informovaní, avšak pozornosti unikol fakt, že novela poškodila pacientov – zrušila povinnosť výrobcov vakcín uvádzať obsah karcinogénnych a neurotoxických látok v príbalových letákoch, a zrušila povinnosť lekárov poskytnúť príbalový leták pacientovi pred očkovaním.

Právo na informácie o zdravotnom zákroku je však súčasťou základného ľudského práva Štát teda sťažuje občanom prístup k základným právam, ale na druhej strane vytvára čoraz väčší represívny tlak. Zároveň úplne odmieta odškodňovať obete povinného očkovania, čím opäť porušuje Dohovor o ľudských právach a biomedicíne.

So zavedením udávania teda zásadne nesúhlasíme. Ďalej navrhujeme zdobrovoľnenie očkovania proti pneumokokom. V rámci štátov EÚ je povinné len v SR, hoci máme jeden z najnižších výskytov invazívnych pneumokokových ochorení. Podľa údajov Všeobecnej zdravotnej poisťovne je toto očkovanie nákladovo hrubo neefektívne: celkové náklady na liečbu (diagnózy A40.0, B95.3, G00.1, H67.0, J13, J20.2, M00.1, P36.1) predstavujú za ostatných 10 rokov údajne priemerne 70773 EUR ročne, avšak náklady VšZP na úhradu pneumokokových vakcín za ostatné 3 roky, odkedy sú plne hradené poisťovňou, sú priemerne 5,599 milióna EUR ročne, čo je 80-násobne viac. Vakcíny proti pneumokokom pohltia významnú časť zdravotného rozpočtu, a vystavujú ročne desaťtisíce detí potenciálnym nežiaducim účinkom vakcíny.

Očkovanie proti pneumokokom sa u detí vykonáva súbežne s očkovaním vakcínou Infanrix Hexa. Pri takomto použití pneumokokovej vakcíny Synflorix dostane dieťa celkovo najmenej 1,32mg hliníka, čím je prekročená odporúčaná hranica 1,25mg stanovená Európskou liekovou agentúrou (EMA), a hranica 0,85mg odporúčaná americkým úradom pre lieky a potraviny (FDA). Kombinácia vakcín Infanrix Hexa a Prevenar 13 zase obsahuje najmenej 0,945mg hliníka. Upozorňujeme, že podľa verejne dostupnej dokumentácie EPAR, ani Prevenar, ani Synflorix nemal v čase uvedenia na trh vykonané klinické skúšky účinnosti v prevencii predmetných ochorení v porovnaní so skutočným placebom, takže ich skutočná účinnosť nie je podľa nášho názoru plne objasnená – namiesto placeba boli totiž použité najmä iné (aj experimentálne) vakcíny. Toto zároveň z veľkej časti znemožňuje hodnotenie bezpečnosti. O to menej je akceptovateľné, aby boli tieto vakcíny vynucované ako povinné. Ich súbežné podávanie s hexavakcínou navyše znemožňuje dodatočné vyhodnocovanie nežiaducich účinkov jednotlivých vakcín. Vzhľadom k (podľa nás) nejasnému prínosu a bezpečnosti, toto očkovanie môže byť prinajlepšom len dobrovoľné.

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z.