Hromadná pripomienka k novelizácii Vyhlášky 585/2008

Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie

Tlačová správa, 17. decembra 2011

Lekári majú liečiť a nie udávať pacientov.

Dňa 12.12.2011 dalo ministerstvo zdravotníctva na medzirezortné pripomienkovanie ďalšiu novelizáciu vyhlášky č. 585/2008 o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Novelizácia je v skrátenom legislatívnom konaní z dôvodu „ochrany zdravia“. Keďže hlavným motívom tejto rýchlej novelizácie je zrušenie plošného očkovania novorodencov proti tuberkulóze od 1.1.2012, dalo by sa to chápať ako istým spôsobom priznanie ministerstva, že vakcína skutočne ohrozuje verejné zdravie, ako upozorňujeme už niekoľko rokov.

Hoci vítame zrušenie plošného očkovania proti tuberkulóze, ktoré sa z členských krajín EÚ okrem SR vykonáva už len v Bulharsku, a ktoré celkom zjavne prináša viac problémov než úžitku, sme znepokojení, že ministerstvo využíva túto príležitosť na to, aby potichu v predvianočnom čase zaradilo do vyhlášky novú povinnosť lekárov: udávať svojich pacientov za odmietnutie očkovania. Podávame preto hromadnú pripomienku, ktorou sa pokúsime zastaviť túto znepokojivú snahu ministerských úradníkov. Keďže motívom novelizácie má byť „ochrana zdravia“, v našej pripomienke žiadame aj o zrušenie povinného očkovania proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam, ktoré by vzhľadom k nejasnému prínosu a problematickej bezpečnosti malo byť prinajlepšom len dobrovoľné. Podrobné argumenty nájdete v texte pripomienky.

Aby sa predkladateľ musel pripomienkou zaoberať, potrebujeme aspoň 500 podporných hlasov do 20. decembra (vrátane). Ak chcete pripomienku podporiť, postupujte nasledujúcim spôsobom:

  1. V prehliadači otvorte túto adresu, na ktorej môžete prezrieť pripomienku.
  2. Na ľavej strane kliknite na voľbu Registrácia.
  3. Registrujte sa (treba vybrať meno a heslo a zadať e-mail adresu).
  4. Prihláste sa prostredníctvom polí na zadanie mena a hesla na ľavej strane.
  5. Kliknite na voľbu Môj profil a nastavenia (tiež na ľavej strane). Zadajte požadované osobné údaje, aby Vám systém dovolil podporiť pripomienku (povinné sú: Meno, priezvisko, úplná adresa. Ostatné nie sú povinné).
  6. Znovu otvorte adresu z bodu 1.
  7. Kliknite na tlačidlo Podporiť, ktoré nájdete na spodku stránky.

Pripomienku môže podporiť ktokoľvek. Túto správu prosím posielajte ďalej.

Ďakujeme za podporu.

Znenie pripomienky

 

(1) Žiadame prerokovanie novely vyhlášky v bežnom a nie v zrýchlenom legislatívnom konaní.
Odôvodnenie: Spoločenská diskusia o zrušení plošného očkovania proti tuberkulóze prebieha už niekoľko rokov, ministerstvo malo dostatok času pripraviť novelizáciu v bežnom legislatívnom procese. Zrýchlené legislatívne konanie v predvianočnom čase evokuje snahu pod zámienkou zrušenia plošného očkovania proti tuberkulóze zaviesť „udavačskú“ povinnosť lekárov hlásiť prípady odmietnutia povinného očkovania. Tento postup udávania pacienta je pre lekára nedôstojný a vážne narušuje dôveru a vzťahy medzi lekárom a pacientom.

(2) Z návrhu novely vyhlášky žiadame vypustiť bod 3, podľa ktorého sa do §13 ods.5 pridáva text: „lekár oznámi regionálnemu úradu každé odmietnutie povinného očkovania.“
Odôvodnenie: Nová povinnosť lekára hlásiť odmietnutie povinného očkovania, ktorej dôsledkom je v praxi priestupkové konanie a uloženie pokuty občanom, ktorí si odmietnutím očkovania uplatňujú svoje základné ľudské práva, je v rozpore s článkami 16, 19 (2), (3) a 24 Ústavy SR a s článkami 1, 5, 6 a 26 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne. Snaha o zavedenie tejto povinnosti je absurdná, keďže nie sú legislatívne zabezpečené ani elementárne povinnosti v súvislosti s vakcináciou informovať a odškodňovať pacienta,  vyplývajúce z článkov 5 a 24 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne.

(3) Z tých istých dôvodov, z návrhu novely vyhlášky žiadame vypustiť bod 4, podľa ktoreho sa na základe §14 ods. 1, pís. g) lekárovi a regionálnemu úradu zdravodníctva ukladá nová povinnosť sledovať „evidenciu odmietnutí povinného očkovania“.

(4) Navrhujeme z pôvodného znenia vyhlášky v §6 ods. 2 vypustiť slová „pneumokokovým invazívnym ochoreniam„, v prílohe č.2 časti A ods. 2 v prvej vete a v písm. a) vypustiť slová „a pneumokokovým invazívnym ochoreniam“ a taktiež v ods. 2 vypustiť celý bod e).
Odôvodnenie ekonomické: Povinné očkovanie proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam je v štátoch EÚ ojedinelé. Podľa údajov Všeobecnej zdravotnej poisťovne je nákladovo hrubo neefektívne: celkové náklady na liečbu IPO (diagnózy A40.0, B95.3, G00.1, H67.0, J13, J20.2, M00.1, P36.1) predstavujú za ostatných 10 rokov priemerne 70773 EUR ročne, avšak náklady VšZP na úhradu pneumokokových vakcín za ostatné 3 roky, odkedy sú plne hradené poisťovňou, sú priemerne 5,599 milióna EUR ročne, čo je 80-násobne viac. Vakcíny proti pneumokokom pohltia približne polovicu rozpočtu na očkovanie.
Odôvodnenie zdravotné: Kombinácia vakcín Infanrix Hexa a Synflorix obsahuje celkovo 1,32mg hliníka, čím je prekročená hranica 1,25mg stanovená Európskou liekovou agentúrou (EMA), a hranica 0,85mg odporúčaná americkým úradom pre lieky a potraviny (FDA). Kombinácia vakcín Infanrix Hexa a Prevenar 13 obsahuje 0,945mg hliníka. Upozorňujeme, že podľa verejne dostupnej dokumentácie EPAR, ani Prevenar, ani Synflorix nemal v čase uvedenia na trh vykonané klinické skúšky účinnosti v prevencii predmetných ochorení v porovnaní so skutočným placebom, takže ich skutočná účinnosť nie je podľa nášho názoru plne objasnená – namiesto placeba boli totiž použité iné (aj experimentálne) vakcíny. Toto zároveň z veľkej časti znemožňuje hodnotenie bezpečnosti. O to menej je akceptovateľné, aby boli tieto vakcíny vynucované ako povinné. Ich súbežné podávanie s hexavakcínou navyše znemožňuje dodatočné vyhodnocovanie nežiaducich účinkov jednotlivých vakcín.