Hromadná pripomienka k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv

Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie

Pomýlená stratégia

Tlačová správa, 16. júna 2014

Prosíme o podporu hromadnej pripomienky k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR.

Do medzirezortného pripomienkového konania sa dostala nová verzia Celoštátnej stratégie ľudských práv. Napriek sľubom, ktoré odzneli v septembri 2013, kedy bola zamietnutá vtedajšia podoba tohto dokumentu a rozhodlo o vypracovaní jeho novej verzie po širokej diskusii s verejnosťou, aj nový dokument obsahuje časti, ktoré hrubo zasahujú alebo potenciálne zasahujú do rodinného života, výchovy detí, vyvíjajú nepatričný tlak na legislatívu, uplatňujú protekcionizmus niektorých skupín občanov na úkor tradičnej kresťanskej morálky, ba dokonca kaličia slovenský jazyk. Prosíme Vás o urýchlenú podporu našich hromadných pripomienok, aby sme sa spoločne pokúsili zabrániť prijatiu tohto strategicky dôležitého dokumentu v danej podobe. Pripomienky môžete podporiť na portáli právnych predpisov do polnoci 19. júna. Potrebujeme dovtedy získať podporu aspoň 500 občanov. Prosím, pomôžte nám so šírením tejto informácie. Návod na podporu pripomienky nájdete tu.

Prosíme vás preto o podporu našej hromadnej pripomienky, a to najneskôr do štvrtka 19.6.2014.
Spôsob je nasledovný:

  1. V prehliadači otvorte túto adresu, na ktorej môžete prezrieť pripomienku.
  2. Na ľavej strane kliknite na voľbu Registrácia (ak už ste sa v minulosti registrovali, môžete prejsť rovno k bodu 4, 6 a 7).
  3. Registrujte sa (treba vybrať meno a heslo a zadať e-mail adresu).
  4. Prihláste sa prostredníctvom polí na zadanie mena a hesla na ľavej strane.
  5. Kliknite na voľbu Môj profil a nastavenia (tiež na ľavej strane). Zadajte požadované osobné údaje, aby Vám systém dovolil podporiť pripomienku (povinné sú: Meno, priezvisko, úplná adresa. Ostatné nie sú povinné).
  6. Znovu otvorte adresu z bodu 1.
  7. Kliknite na tlačidlo Podporiť, ktoré nájdete na spodku stránky.

Ďakujeme za podporu.

Znenie pripomienky

 

Zásadná hromadná pripomienka k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

Pripomienka č.1
V časti 5., v bode Priorita I., Rámec úlohy I.1 na konci vety „Komplexný výskum zhodnotí kompatibilitu vnútroštátnych ľudskoprávnych politík s politikami OSN, RE, EÚ, OBSE a ostatných medzinárodných organizácií.“ žiadame bodku nahradiť čiarkou a doplniť za ňu text: „pričom bude brať ohľad na slovenské špecifiká, a politiky medzinárodných organizácií, ktoré nezodpovedajú tradičnému hodnotovému systému alebo sú v rozpore s dobrými mravmi alebo ohrozujú záujmy Slovenskej republiky sa nebudú automaticky preberať do slovenskej legislatívy.“

Pripomienka č.2
V bode Priorita III., Rámec úlohy č. III.1. žiadame vypustiť vety: „Pozornosť musí byť venovaná aj nastoleniu kultúry rodovo korektného jazyka, respektíve jazyka ľudských práv. Jazyk a reč sú so skutočnosťou vo vzájomnej interakcii. Významnými aktérmi distribúcie jazyka ľudských práv, ich obsahov a významov majú byť verejnoprávne i súkromné médiá, novinárky a novinári. Je však potrebné, aby absolvovali špecializované vzdelávacie programy v tejto oblasti.“
Odôvodnenie: Nastolenie tzv. rodovo korektného jazyka je nekultúrny, barbarský a nezmyselný zásah do slovenského jazyka, pričom návrh navyše vyvoláva zbytočné náklady pre štátny rozpočet, zbytočné prepracovávanie legislatívy a neadekvátny tlak na legislatívcov a pracovníkov médií. V slovenčine použitie mužského rodu pri skupine osôb automaticky zahŕňa aj osoby, ktoré sú ženského rodu a toto jazykové pravidlo nikoho neuráža ani nediskriminuje. Požiadavka používať tzv. rodovo korektný jazyk (t.j. napr. namiesto obvyklého „učitelia“ písať „učitelia a učiteľky“, či namiesto „občania“  používať „občianky a občania“) je nezmyselnou byrokratickou požiadavkou z prostredia primitívnejších jazykov, ktorých podstatné mená nenesú rodové znaky. S uvedeným hrubým zásahom do slovenského jazyka nesúhlasí ani Jazykový ústav Ľudovíta Štúra ani Sekcia umenia a štátneho jazyka  Ministerstva kultúry SR.

Pripomienka č.3
V bode Priorita V., Rámec úlohy č. V.1. žiadame v prvej vete pri  vymenovávaní zraniteľných skupín vypustiť slová „LGBTI osôb“.
Odôvodnenie: Nie je dôvod LGBTI osoby zaraďovať medzi zraniteľné skupiny osôb v rámci spoločnosti. Postačuje, ak sa sem zaradí skupina ľudí so zdravotným postihnutím, kam niektorí príslušníci LGBTI skupiny svojimi diagnózami spadajú. Pre LGBTI osoby musí ostať otvorený prístup k informáciám o tom, že im môže byť poskytnutá odborná medicínska alebo duchovná pomoc.

Pripomienka č.4
V bode Priorita V., Rámec úlohy č. V.1. žiadame v prvej aj v druhej vete vypustiť slová „rodovej rovnosti“.
Odôvodnenie:
Zavádzanie pojmu „rod“ je novotvar presadený v západnej spoločnosti lobistickými skupinami. Naše kultúrne tradície a hodnotový systém sú odlišné od západného, preto nie je žiaduce tento cudzorodý prvok vnášať do slovenskej spoločnosti. Navyše, stále rastúci počet odborníkov varuje pred škodlivým vplyvom implementácie rodovej rovnosti na detskú psychiku.

Pripomienka č.5
V bode Priorita V., Rámec úlohy č. V.1. žiadame na konci druhej vety bodku nahradiť čiarkou a doplniť za ňu slová „so zohľadnením prirodzeného práva ženy na rolu matky.“
Odôvodnenie: Zo západnej Európy sa ozývajú kritické hlasy, že tlak na emancipáciu žien sa mení v diktát, ktorý upiera žene právo na jej prirodzenú rolu ženy-matky.

Pripomienka č.6
V bode Priorita V., Rámec úlohy č. V.2 žiadame bodku na konci odseku zmeniť na čiarku a za ňu doplniť slová: „čím nie je obmedzené právo rodičov na použitie primeraných výchovných prostriedkov.“
Odôvodnenie: V praxi sa často nechápe rozdiel medzi násilím a primeranými výchovnými prostriedkami, ktoré zahŕňajú aj telesné tresty, preto je vhodnejšie túto formuláciu doplniť. Napokon aj z rokovaní v pracovnej skupine zameranej na práva detí, sa dospelo k záveru, že sa rodičom nebude uberať právo na použitie primeraných trestov ako výchovného prostriedku. Zobralo sa na zreteľ aj to, že nulová tolerancia voči telesným trestom viedla na Západe k odoberaniu detí z rodín pre malicherné príčiny, čo deti i rodinu extrémne traumatizuje a nastoľuje strach v spoločnosti.

Pripomienka č.7
Bod Priorita VI. žiadame zásadne prepracovať. Celý bod je napísaný nevyvážene v agresívnom duchu, čo je pre daný dokument nevhodné a svedčí to o tom, že skladba dotyčnej pracovnej skupiny bola jednostranná. Naše konkrétne výhrady sú napríklad: V prvej vete žiadame vypustiť na začiatku slovo „rod“. Žiadame vypustiť text „Od vzniku samostatnej SR sa objavujú snahy o eskaláciu napätia medzi rôznymi skupinami obyvateľstva. Prejavujú sa vo forme stereotypného zobrazovania menšín, diskriminácie, nenávistných vyjadrení, násilných trestných činov a trestných činov motivovaných šovinizmom, rasizmom, xenofóbiou, anticiganizmom, antisemitizmom, islamofóbiou, homofóbiou, vrátane transfóbie a obdobnými formami intolerancie.“ Toto je ohováranie SR – žiadny historický predel v spoločenskom správaní v súvislosti so vznikom nášho štátu neexistuje. Text „Prejavujú sa vo forme stereotypného zobrazovania…“ je nenávistná a nepravdivá paušalizácia.  Pravda je taká, že okrem marginálnych skupín, ktorých prejavy nemožno paušalizovať, v SR dlho pretrvávalo tolerantné prostredie, kým si nezačali isté skupiny vyžadovať nadpráva na úkor práv veľkej časti spoločnosti. Dané prejavy sa v zahraničí vyskytujú v podstatne vyššej miere, takže by to malo byť zrejmé aj v dokumente. Uvedený zoznam je napísaný paušalizujúco, bez predchádzajúceho zmapovania reálneho výskytu javov v spoločnosti.  Prečo sa menuje napr. islamofóbia, keď sa s ňou nestretáme a keď už, prečo sa nevyskytuje v zozname christianofóbia, ktorá sa začala v značnej miere prejavovať najmä zo strany skupín propagujúcich nadpráva pre LGBTI, rodovú rovnosť, feminizmu a pod., pričom narážajú na odmietanie zo strany tradičnej kresťanskej časti spoločnosti, za čo na ňu útočia.

Pripomienka č.8
Žiadame zrušiť Úlohu č. VII.1, ktorej cieľom je pružnejšia implementácia medzinárodnoprávnych záväzkov v oblasti ľudských práv do vnútroštátnej legislatívy. Takáto urýchlená a prehĺbená implementácia nie je žiaduca, naopak, na mieste je rozvaha, poučenie sa z negatívnych skúseností na Západe a neopakovanie chýb implementovaním praktík zo spoločnosti, ktorá má iný hodnotový systém, nezlučiteľný s hodnotovým systémom slovenskej spoločnosti. Demoralizácia západnej spoločnosti je posunutá o jednu generáciu dopredu, a automatické preberanie opatrení, ktoré tam vnímajú ako štandard ľudských práv, by na Slovensku spôsobilo násilný zásah a búrlivý spoločenský konflikt.

Pripomienka č.9
V časti 2.2 žiadame vypustiť odsek, ktorý znie „Neoddeliteľnou súčasťou vnútroštátnej politiky v oblasti ľudských práv je trvalý dialóg s občianskou spoločnosťou, čoho dôkazom je aj participatívny a inkluzívny proces prípravy tejto stratégie.“
Odôvodnenie: Tento výrok nie je pravdivý. Napríklad na písomne podané pripomienky nášho o.z. sme nedostali ani len odpoveď a ani jednotlivé body neboli zapracované do Stratégie. Zloženie niektorých pracovných skupín bolo nevyvážené a proporcionálne nekopírovalo názory v spoločnosti. Napr. kresťania doposiaľ tvoria veľkú časť spoločnosti, ale v zložení pracovných skupín, v procese tvorby ani vo výslednom dokumente sa to neodrazilo.

Pripomienka č.10
Základný dokument žiadame prijať bez sprievodných dokumentov
Odôvodnenie: Aj keď niektoré z dokumentov sú vypracované kvalitne, táto kvalita ani  systematickosť nie je dodržaná u všetkých materiálov a materiály niektorých pracovných skupín sú vypracované veľmi jednostranne a tendenčne, až útočne, ako napr. príloha č. 4, 7 a 8. Pre prácu pracovných skupín neboli prijaté jednotné kritériá ani nebola vždy zabezpečená možnosť pripomienkovania zo strany verejnosti.