Hromadná pripomienka 2012 – prehľad udalostí v kontexte

Nežiaduce účinky | Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie

tlačová správa, 16.1.2012

Dovoľujeme si Vás informovať o ďalších krokoch o.z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, ktoré podnikáme vzhľadom k minuloročným zmenám v oblasti legislatívy súvisiacej s očkovaním a vzhľadom k spôsobu, akým Ministerstvo zdravotníctva prešetrilo 40 prípadov poškodenia očkovaním, ktoré sme predložili.

Čo sa udialo v priebehu roku 2011?

  1. Zaznamenali sme alarmujúce množstvo poškodení zdravia očkovaním. Po informáciách o viacerých veľmi vážnych poškodeniach očkovaním vrátane dvoch prípadov úmrtia, sme začiatkom roku 2011 po zverejnení výzvy počas 2 týždňov nazbierali 40 prípadov poškodenia očkovaním.
  2. Tieto prípady sme dali k dispozícii predsedníčke vlády a ÚVZ SR za účelom preskúmania prístupu pediatrov k otázke rozpoznávania, zaznamenávania a hlásenia negatívnych účinkov očkovania a následne zreálnenia početnosti výskytu poškodenia očkovaním. Obe aktivity vyústili do preverovania prípadov zo strany MZ SR, resp. RÚVZ. Žiaľ, výsledný výrok prešetrovania nezodpovedal pôvodnému zadaniu, ani realite. Vôbec nedošlo k prevereniu systému, MZ len konštatovalo, že žiadne trvalé poškodenia očkovaním sa nenašli.
  3. Súčasne sme tieto prípady poškodenia očkovaním dali k dispozícii poslancom zdravotníckeho výboru NR SR so žiadosťou, aby bola aspoň dočasne znížená výška pokuty za odmietnutie očkovania z 332 eur na 1 euro, kým sa nepreverí systém hlásení a skutočná početnosť poškodení očkovaním. Poslanci sa zhodli o predložení návrhu na zníženie pokuty na 100 eur, vládna koalícia prisľúbila návrhu podporu, ale pri konečnom hlasovaní, chýbal na schválenie 1 hlas.
  4. ÚVZ sme žiadali o zodpovednejšie prešetrenie prípadov a o naplnenie pôvodného zadania. Zástupcovia ÚVZ sa vyjadrili, že na to nemajú kompetencie. Dohodli sme sa na tom, že vybrané prípady dá ÚVZ prešetriť prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V závere roka 2011 sme sa dozvedeli, že tento postup nie je možný, že preskúmanie môžu žiadať len individuálne jednotliví rodičia.
  5. Zákon č. 545/2006 o lieku, v par. 25, ods. (11) prikazoval lekárovi pred vakcináciou poskytnúť rodičovi bez vyzvania príbalový leták vakcíny. MZ SR a NR SR v septembri 2011 v novelizovanom zákone o lieku 326/2011 túto povinnosť zrušili. Rovnako sa zo zákona vypustila aj povinnosť výrobcov vakcín uvádzať a kvantifikovať v príbalovom letáčiku prítomnosť karcinogénnych, mutagénnych a neurotoxických látok v zmysle pôvodného znenia zákona o lieku č. 545/2006, par. 25, ods. (10).
  6. V zrýchlenom konaní 28.12.2011 MZ SR prijalo novelu vyhlášky MZ SR č. 585/2008, ktorá pre lekárov od 1.1.2012 zavádza povinnosť hlásiť (t.j. udávať, pretože dôsledkom je udelenie pokuty) Regionálnym úradom verejného zdravotníctva všetky prípady odmietnutia povinného očkovania.
  7. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania sa pokúsila zabrániť prijatiu novely hromadnou pripomienkou, pod ktorú sa v priebehu 4 dní podpísalo vyše 2000 občanov, no napriek tomu náš názor nebol 21.12. na rozporovom konaní zo strany MZ SR a ÚVZ akceptovaný. Preto sme 22.12. podali podnet na Úrad na ochranu osobných údajov vo veci rozporu navrhovanej novely vyhlášky so zákonom o ochrane osobných údajov. 28.12. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania ako aj Ministerstvo zdravotníctva SR  obdržali konštatáciu Úradu na ochranu osobných údajov, že návrh vyhlášky je v rozpore so zákonom 428/2002 na ochranu osobných údajov. MZ SR napriek tomu nezabránilo tomu, aby 1.1.2012 nadobudla protizákonná vyhláška platnosť.

Zhrnutie udalostí roku 2011

Početné prípady poškodení očkovaním, ktorých stále pribúda, sú zo strany štátnych orgánov ignorované, systematicky nezaznamenané a údajne nepreveriteľné. Namiesto toho, aby MZ SR a ÚVZ zobrali vážne naše varovanie o početných poškodeniach očkovaním (náš laický odhad je každé 10 dieťa trpí vážnejším postihom v dôsledku vakcinácie) a prejavili záujem o zreálnenie dokumentovania takýchto prípadov a prijali v tomto smere opatrenia, deje sa niečo úplne opačné. Sprísňuje sa legislatíva pre rodičov, ktorí na základe vlastnej alebo cudzej negatívnej skúsenosti odmietajú niektoré z očkovaní, ako je to bežné v pôvodných členských štátoch EÚ. Lekári sú tlačení do polohy policajtov. Navyše sa zhoršili podmienky v oblasti informovanosti pacienta.

Nové aktivity v roku 2012

Ministerstvo zdravotníctva 23.12. dalo do pripomienkového konania zákon 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Keďže navrhovaná novela zákona č.355/2007 o.i. dopĺňa do zákona Uznanie choroby z povolania, Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania žiada doplniť do zákona stať o Uznaní poškodenia očkovaním.
Treba vedieť, že rodiny s deťmi poškodenými očkovaním žijú často na okraji spoločnosti s minimálnymi príjmami, bojujú o holé prežitie a štát poškodeným deťom nehradí ani len potrebnú zdravotnú starostlivosť. Je nesmierne naliehavé čo najskôr zákonne zakotviť možnosť odškodnenia, pretože mnohé spomenuté rodiny žijú v krajnej núdzi. Takéto rodiny si nemôžu dovoliť pustiť sa do individuálneho súdneho procesu, aby sa domohli spravodlivého odškodnenia za poškodenie, ktoré im spôsobil štát ustanovením povinnosti podrobiť sa povinnému očkovaniu pod hrozbou sankcií. Navyše, v praxi sa ukázalo, že si jednotlivé inštitúcie prehadzujú zodpovednosť za poškodenie očkovaním medzi sebou a nikto sa necíti kompetentný prípady riešiť.
Navrhnuté znenie zákona vychádza z podobného nemeckého zákona, pričom treba vedieť, že Nemecko obete poškodenia očkovaním odškodňuje, i keď je v Nemecku očkovanie len odporúčané, nie povinné. O to samozrejmejšie by malo byť odškodňovať obete očkovania v prípade, ak štát očkovanie povinne nariaďuje.
Dohovor o ľudských právach a biomedicíne 40/2000 v článku 24 stanovuje, že „osoba, ktorá utrpela neprimerané poškodenie ako výsledok zákroku, má nárok na spravodlivé odškodnenie podľa podmienok a postupov ustanovených zákonom“. Takýto zákon v slovenskej legislatíve chýba vo vzťahu k zdravotníckemu úkonu, nariadeného a (v prípade nepodrobenia sa mu) sankcionovaného zo strany štátu v zmysle zákona 355/2007 a vyhlášky MZ SR 585/2008, ktorým je povinné očkovanie.
Formou hromadnej pripomienky žiadame doplniť do zákona stať o uznaní a odškodňovaní poškodení očkovaním. Je to logický krok nadväzujúci na našu niekoľkomesačnú snahu v tom zmysle, že štátne inštitúcie naše varovanie odignorovali, nechceli vidieť problém, nehľadali jeho riešenia. Hromadnú pripomienku podporilo počas 6 dní vyše 750 občanov.
Následne plánujeme podniknúť aj ďalšie kroky smerom k európskemu štandardu v oblasti preventívneho očkovania.

S pozdravom
Iva Vranská Rojková, predsedníčka o.z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania