Dodatok štátnej zmluvy s firmou Pfizer – dlhodobé účinky nie sú známePri každom nákupe COVID vakcín sa podpisuje na štátnej úrovni dodatok k zmluve. Verejne dostupný dodatok českej zmluvy uvádza (popri množstve začierneného textu) o.i. nasledovné:

The Participating Member State acknowledges that the Vaccine and materials related to the Vaccine, and their components and constituent materials are being rapidly developed due to the emergency circumstances of the COVID-19 pandemic and will continue to be studied after provision of the Vaccine to the Participating Member States under the PA. The Participating Member State further acknowledges that the long-term effects and efficacy of the Vaccine are not currently known and that there may be adverse effects of the Vaccine that are not currently known.

Preklad:

Zúčastnený členský štát berie na vedomie, že táto Vakcína a materiály náležiace k Vakcíne, a ich súčasti a základné materiály sa rýchlo vyvíjajú kvôli núdzovým okolnostiam pandémie COVID-19 a budú ďalej študované po dodaní vakcíny zúčastneným členským štátom v rámci PA (pozn. zmluvou s EÚ). Zúčastnený členský štát ďalej berie na vedomie, že dlhodobé účinky a účinnosť tejto Vakcíny v súčasnosti nie sú známe a že môžu existovať nežiaduce účinky tejto Vakcíny, ktoré v súčasnosti nie sú známe.

Upozornil: Zvedavec.org