späť

Sťažnosť proti zberu osobných údajov do centrálneho registra škôl

23. september 2015


Sekcia regionálneho školstva
Marian Galan (generálny riaditeľ sekcie)
Ministerstvo školstva SRVážený pán riaditeľ,
na základe podnetu od pobúrených rodičov v dôsledku zberu a ďalšieho spracovávania osobných údajov do centrálneho registra škôl, údajne v zmysle  novely školského zákona (Zákom 188 z 30. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vznášame sťažnosť voči tomuto zberu údajov a žiadame o jeho okamžité zastavenie a o bezodkladné zlikvidovanie tých údajov, ktoré ste na základe výzvy ministerstva už do centrálneho registra škôl získali ako aj o ich likvidáciu na jednotlivých školách.

Odôvodnenie:

Zákon 188/2015 stanovuje len v § 35a (1): Školy a školské zariadenia, ktoré sú zaradené do siete, majú povinnosť pri ročných zisťovaniach poskytnúť ministerstvu štatistické údaje o
b) počtoch detí, žiakov a poslucháčov a ich vekovej štruktúre v členení podľa výchovno-vzdelávacieho jazyka, národnosti, študijného odboru alebo učebného odboru, špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb podľa stavu k 15. septembru školského roka.

Žiadať od škôl na základe inštrukcie z webovej stránky ministerstva v zmysle § 35a (3) „Podrobnosti o údajoch požadovaných podľa odsekov 1 a 2, termíne a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo na svojom webovom sídle každoročne do 31. augusta.“

je preto v rozpore so zákonom osobných údajov.


Podľa zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 122/2013 totiž:

§ 10 Spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby: (2) Prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon.13) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon.

Čo sa však týka údajov, ktoré od škôl vyžaduje ministerstvo školstva ich účel spracúvania, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov osobitný zákon neustanovuje, takže ich nevyžaduje na základe zákona, čo je v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov.

Ak by chcelo ministerstvo vyžadované údaje spracovávať, muselo by si vyžiadať právoplatný informovaný súhlas od rodičov, čo sa neudialo. Rodičia ani len nie sú informovaní o účele zberu takto podrobných údajov a považujú zhromažďovanie komplexných informácií o rodine a ich spracovávanie v elektronickej databáze za individuálne aj spoločensky nebezpečné a zneužiteľné. Príklady takého zneužitia môžu byť napr. za účelom vydierania, únosu dieťaťa v konkurenčnom boji podnikateľov alebo pri aktivitách zločincov, perzekuovanie dieťaťa pre aktivity rodičov (ako sa to dialo v minulom režime) a pod. Elektronická databáza ministerstva a jednotlivých škôl, ktoré s údajmi pracujú, nie sú zárukou bezpečnosti, pretože každá elektronická databáza môže byť zvonku napadnutá. Taktiež považujeme za hraničiace s pravidlami etiky niektoré zástupcami ministerstva mediálne prezentované účely zhromažďovania údajov - napr. porovnávanie výsledkov žiakov na základe vzdelania rodičov.

Dúfame že MŠ SR v krátkom čase vykoná nápravu v zmysle našej sťažnosti.

S pozdravom

Iva Vranská Rojková, predsedníčka o.z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania (sekcia: Ochrana detí a rodiny)


RizikaOckovania.sk
kontakt@rizikaockovania.sk